Quran translations in many languages

Qurani në Shqip

Ad-Dhuhâ

Me emrin e All-llahut, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit!

 1. 1. Pashaparaditën! 
 2. 2. Pashanatënkur shtrinë errësirën! 
 3. 3. Zoti yt nuk të ka lënë, as nuk të ka përbuzur. 
 4. 4. Dhe se bota e ardhshme është shumë më e mirë për ty se e para. 
 5. 5. E Zotiytdo të jepë ty, e ti do të kënaqesh. 
 6. 6.Anuk të gjeti ty jetim, e Ai të bëri vend (të dha përkrahje). 
 7. 7. Dhe të gjeti të paudhëzuar e Ai të udhëzojë. 
 8. 8. dhe të gjeti të varfër, e Ai të begatoi. 
 9. 9. Pra, mos e përul jetimin! 
 10. 10.Aslypësin mos e përzë! 
 11. 11. E me të mirat që të dha Zotiyt, trego (udhëzo njerëz)!