Quran translations in many languages

Qurani në Shqip

Al-ʽAsr

Me emrin e All-llahut, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit!

  1. 1. Pashakohën! 
  2. 2. Nuk ka dyshim njeriu është në një humbje të sigurt. 
  3. 3. Me përjashtim të atyre që besuan, që bënë vepra të mira, që porositën njëri-tjetrin 

t’i përmbahen të vërtetës dhe që këshilluan njëri-tjetrin të jenë të durueshëm.