Quran translations in many languages

Qurani në Shqip

Al-Bayyinah

Me emrin e All-llahut, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit!

  1. 1. Ata nga ithtarët e librit dhe idhujtarët, të cilët nuk besuan, nukiundanë (besimit të tyre) derisa atyre u erdhi argumenti i qartë, 
  2. 2. I dërguari prej All-llahut, që lexon fletë të pastra, 
  3. 3. Në të cilat ka vetëm dispozita të drejta. 
  4. 4. Dhe ata të cilëve u është dhënë libri, nuk u ndanë vetëm pasi që u erdhi argumenti. 
  5. 5. E duke qenë se ata nuk ishin të urdhëruar me tjetër, pos që ta adhuronin All-llahun me një adhurim të sinqertë ndaj Tij, që të largohen prej çdo besimi të kotë, ta falin namazin, të japin zeqatin, se ajo është feja e drejtë.
  6. 6. S’ka dyshim se ata, të cilët nuk besuan nga ithtarët e librit dhe nga idhujtarët, do të jenë në zjarrin e Xhehennemit, aty do të jenë përgjithmonë.Të tilët janë krijesa më e dëmshme.
  7. 7. Ndërsa, ata që besuan dhe bënë vepra të mira, të tillët janë krijesa më e dobishme. 
  8. 8. Shpërblimi për ta te Zoti i tyre janë: vendet ne Xhennete nëpër të cilët burojnë lumenj, e aty janë përgjithmonë, pakëputur.All-llahu është i kënaqur ndaj tyre, e edhe ata të kënaqur prej Tij.E ky është për atë, që i ka pasur frikën Zotit të vet.