Quran translations in many languages

Qurani në Shqip

Al-Burûj

Me emrin e All-llahut, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit!

 1. 1. Pasha qiellin me plot yje, 
 2. 2. Pasha ditën e premtuar, 
 3. 3. Pasha atë që dëshmon dhe atë që dëshmohet! 
 4. 4. Mallkuar qofshin ata të zotët e hendeqeve, 
 5. 5. Të zjarrit më plot lëndë djegëse, 
 6. 6. Kur ata rrinin ulur rreth tij, 
 7. 7. Dhe dëshmonin atë që bënin me besimtarët. 
 8. 8. E nuk patën pse t’i urrejë, përveç që e besuan All-llahun, ngadhënjyesin, të lavdëruarin, 
 9. 9. Të cilit i takon sundimi i qiejve e i tokës;, e All-llahu është dëshmitar i çdo sendi. 
 10. 10. Është i sigurt se ata që i sprovuan besimtarët dhe besimtaret dhe nuk u penduan; ata kanë dënimin e Xhehennemit dhe dënimin e djegies. 
 11. 11. Ata që besuan dhe bënë vepra të mira, ata kanë Xhennete nën të cilët burojnë lumenj.eai është suksesi më i madh. 
 12. 12. Është e vërtetë se goditja e Zotit tënd është e fortë. 
 13. 13. Në të vërtetë, Ai është që e fillon (krijimin) dhe e rikthen. 
 14. 14. Ai është që falë mëkatet, është i dashur.
 15. 15. Është i zoti i Arshit, të madhëruar! 
 16. 16. E punon atë që dëshiron. 
 17. 17.Atë ka ardhur ty lajmi i ushtrive, 
 18. 18. Të faraonit dhe të Thmeudit? 
 19. 19. Por, këta që mohuan (idhujtarët), vazhdojnë me gënjeshtër. 
 20. 20.PoAll-llahu ata i ka rrethuar (nuk mund t’i shpëtojnë)! 
 21. 21. Përkundrazi, (ata që gënjejnë), ai është Kur’an i famshëm. 
 22. 22. Në një pllakë të ruajtur mirë (në Levhi Mahfudhë).