Quran translations in many languages

Qurani në Shqip

Al-Fâtihah

Me emrin e All-llahut, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit!

  1. 1. Me emrin e All-llahut,  Mëshiruesit, Mëshirëbërësit! 
  2. 2. Falënderimi itakon All-llahut , Zotit  të botërave ! 
  3. 3. Mëshiruesit, Mëshirëbërësit! 
  4. 4. Sunduesit të ditës së Gjykimit! 
  5. 5. Ty të adhurojmë dheprej Teje ndihmë kërkojmë!
  6. 6. Udhëzona në rrugën e drejtë! 
  7. 7. Në rrugën e atyre ndaj të cilëve ke bekimin, ejo në të atyre që je i hidhëruar , dhe që kanë humbur