Quran translations in many languages

Qurani në Shqip

Al-Ikhlâs

Me emrin e All-llahut, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit!

  1. 1. Thuaj: Ai, All-llahu është Një! 
  2. 2. All-llahu është mbështetja (Atij i mbështetet çdo krijesë). 
  3. 3.Ass’ka lindur kë, as nuk është i lindur. 
  4. 4. Dhe Atij askush nuk i është i barabartë.