Quran translations in many languages

Qurani në Shqip

Al-Infitâr

Me emrin e All-llahut, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit!

 1. 1. E kur të çahet qielli. 
 2. 2. Dhe kur të shkapërderdhen yjet. 
 3. 3. Dhe kur të përzihen detet. 
 4. 4. Dhe kur të trazohen varret. 
 5. 5. Atëbotë secili njeri e din se çka punuar dhe çka ka lënë prapa! 
 6. 6. O ti njeri po ç’të mashtroi ty kundrejt Zotit tënd që është bujar e i urtë? 
 7. 7. I cili të krijoi, të përsosi dhe të drejtoi. 
 8. 8. Të formësoi në formën që Ai dëshiroi! 
 9. 9. Jo, nuk është ashtu.Ju përgënjeshtroni ditën e përgjegjësisë.
 10. 10. Kurse ndaj jush janë përcjellësit! 
 11. 11. Janë shkrues të ndershëm te All-llahu. 
 12. 12. Ata e dinë se çka punoni. 
 13. 13. E s’ka dyshim se të mirët janë në kënaqësinë e përjetimeve (në Xhennet). 
 14. 14. Dhe se mëkatarët janë në Xhehennem. 
 15. 15. Aty futen ata ditën e gjykimit (të cilën nuk e besonin). 
 16. 16. Dhe nuk kanë të larguar prej tij. 
 17. 17. E ç’të mësoi ty se ç’është dita e gjykimit? 
 18. 18. Përsëri, ç’të mësoi ty se ç’është dita e gjykimit? 
 19. 19. Është dita kur askush, askujt nuk do të mund t’i ndihmojë asgjë; atë ditë e tërë çështja i takon vetëm All-llahut!