Quran translations in many languages

Qurani në Shqip

Al-Insân

Me emrin e All-llahut, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit!

 1. 1. Vërtetë ka kaluar një periudhë kohore, që njeriu nuk ekzistonnte fare si një diçka i përmendur. 
 2. 2. Ne e krijuam prej një uji të bashkëdyzuar për të sprovuar atë, andaj e bëmë të dëgjojë e të shohë. 
 3. 3. Ne e udhëzuam atë në rrugën të drejtë, eai dotë jetë: mirënjohës ose përbuzës. 
 4. 4. Ne për jobesimtërët kemi përgatitur zinxhirë, pranga e zjarr. 
 5. 5. S’ka dyshim se të devotshmit do të pijnë nga gota që përziejrabrendasaj është nga kafuri (aromatik). 
 6. 6. Është një burim prej të cilit pijnë robërit e All-llahut dhe e bartin atë ku të duan. 
 7. 7. Ata janë që zbatojnë premtimet e tyre dhe i frikësohen një dite dëmi i së cilës ka përmasa të mëdha. 
 8. 8. Ata janë që për hir të Tij u japin ushqim të varvfërve, jetimmëve dhe të zënëve robër. 
 9. 9. Ne po ju ushqejmë vetëm për hir të All-llahut dhe prej jush nuk kërkojmë ndonjë shpërblim e as falënderim. 
 10. 10. Ne i frikësohemi (dënimit) Zotit tonë në një ditë që fytyrat i bën të zymta dhe është sshumë vështirë. 
 11. 11.PoAll-llahu i ruajti ata prej sherrit të asaj dite dhe u dhuroi shkëlqim në fytyra e gëzim të madh. 
 12. 12. Dhe për shkak se ata duran, i shpërbleu me Xhennet dhe me petka mëndafshi. 
 13. 13. Aty janë të mbështetur në koltukëdhaty nk shohin as diell (vapë) e as të ftohtë. 
 14. 14. Hijet e tyre (të pemëve) janë afër mbi ta dhe kalaveshët e pemëve janë të qaur shumë afër. 
 15. 15. Dhe atyre u bëhet shërbim me enë dhe me gota të tejdukshme. 
 16. 16. Të tejdukshme nga argjenti që ata (shërbëtorët) i përcaktuan të jenësaduhet (të mëdha o të vogla). 
 17. 17. Dhe u jepet të pijnë aty gota të verës të përzier zenxhebilë (bimë aromatike). 
 18. 18. (nga) burimi aty që queht selsebil (i lehtë në të pimë). 
 19. 19. Dhe atyre u sillen për shërbim djelmosha që përherë janë të tillë saqë kur t’i kundrosh të duken si margairtarë të dërdhur. 
 20. 20. Dhe kur të shikosh sty, sheh begati të mëdha e zotërim (pronë, pauri) të madh. 
 21. 21. Kanë të veshura petka mëndafshi të hollë e të gjelbër (atllas) dhe të mëndafshit të trashë (brokat); janë të stoliur me bylyzykë të argjentë dhe Zoti i tyre ujep të pijnë pije të pastër. 
 22. 22.Kyështë shpërblimi juaji, sepse angazhimi juaji ka qenë i pranishëm. 
 23. 23. Ne të shpallëm ty Kur’anin në intervale (pjesë-pjesë). 
 24. 24. Andaj ti bëhu i durueshëm deri në vendimin e Zotit tënd e mos dëgjo as mëkatarë, as jobesimtarë. 
 25. 25. Adhuroje Zotin tënd mëngjes e mbrëmje.
 26. 26. Dhe falu për hirë të Tij në një kohë të natës, mandej adhuroje Atë edhe natën më gjatë. 
 27. 27. Vërtet, ata (idhujtarët) e duan shumë këtë jetë dhe e zënë asgjë ditën e rëndë që i pret. 
 28. 28. Ne i krijuam ata dhe Ne e përsosëm krijimin e tyre, e sikur të duam, Ne i zhdukim ata e sjellim të tjerë më të mirë se ata.
 29. 29. Vërtet, këto janë një këshillë, ekushdo e merr rrugën që e çon te Zoti i tij. 
 30. 30. Po ju nuk mund të doni gjë, pos nëse do All-llahu, e All-llahu është shumë i dijshëm, shumë i urtë. 
 31. 31. Ai atë që do, e shtie në mëshirën e Vet, kurse për zullumqarët ka përgatitur dënim të dhembshëm.