Quran translations in many languages

Qurani në Shqip

Al-Inshiqâq

Me emrin e All-llahut, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit!

 1. 1. Kur të pëlcet qielli. 
 2. 2. T’i bindet urdhërit të Zotit të vet, ashtu si takoi. 
 3. 3. Dhe kur toka të shtrihet në gjerësinë e saj. 
 4. 4. E të nxjerr çka kabrendae të çlirohet, 
 5. 5. Dhe t’i bindet Zotit të saj, ashtu si takoi. 
 6. 6. O ti njeri, vërtet ti përpiqesh me një përpjekje të madhe që çon te Zotiyt, e atë (përpjekje) do ta gjesh. 
 7. 7. E përsa i përket atij që libri i vet i jepet nga e djathta, 
 8. 8. Ai do të llogaritet me një llogari të lehtë, 
 9. 9. Do të kthehet te familja e vet i gëzuar. 
 10. 10. E përsa i përket atij që libri i vet i jepet pas shpinës, 
 11. 11. Ai do t’i ndjellë vetes shkatërrim, 
 12. 12. Dhe do të hyjë në zjarr të ndezur fort. 
 13. 13. Ai ka qenë i gëzuar në familjen e vet, 
 14. 14. Dhe ka menduar se nuk ka për t’u kthyer. 
 15. 15. Po, se, vërtet Zoti i tij gjithnjë e ka parë atë. 
 16. 16. Betohem në kuqërrimin e horizontit pas perëndimit, 
 17. 17. Dhe në natën dhe çka ajo tubon, 
 18. 18. Dhe në hënën kur ajo është e plotë. 
 19. 19. Ju patjetër do të përjetoni gjendje pas gjendjeje. 
 20. 20. E, çka kanë ata që nuk besojnë? 
 21. 21. Dhe kur u lexohet atyre Kur’ani, nuk përulen (nuk bien në sexhde)? 
 22. 22. Përkundrazi, ata që nuk besuan edhe përgënjeshtrojnë? 
 23. 23. E All-llahu e di më së miri se çka mbajnë fshehtë ata! 
 24. 24. Lajmëroji, pra me një dënim të dhembshëm. 
 25. 25. Me përjashtim të atyre që besuan e bënë vepra të mira, të cilët kanë shpërblim të vazhdueshëm!