Quran translations in many languages

Qurani në Shqip

Al-Kâfirûn

Me emrin e All-llahut, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit!

  1. 1. Thuaj: “O ju jobesimtarë! 
  2. 2. Unë nuk adhuroj atë që ju e adhuroni! 
  3. 3.Asju nuk jeni adhurues të Atij që unë e adhuroj! 
  4. 4. Dhe unë kurr nuk do të jem adhurues i asaj që ju adhuroni! 
  5. 5. Por edhe ju nuk do të jeni adhurues të Atij që unë adhuroj! 
  6. 6. Ju keni fenë tuaj (që i përmbaheni), e unë kam fenë time (që i përmbahem)!