Quran translations in many languages

Qurani në Shqip

Al-Mâʽûn

Me emrin e All-llahut, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit!

  1. 1. A e ke parë ti (ae sheh) atë, që përgënjeshtron përgjegjësinë dhe llogarinënë botën tjetër? 
  2. 2.Poai është që e përzë në mënyrë të vrazhdë bonjakun. 
  3. 3. Dhe që nuk nxit për të ushqyer të varfërin. 
  4. 4. Pra shkatërrim është për ata që falen, 
  5. 5.tëcilët ndaj namazit të tyre janë të pakujdesshëm. 
  6. 6. Ata që vetëm shtiren (sapër sy e faqe). 
  7. 7. Dhe nuk japin as sendin më të vogël (as hua).