Quran translations in many languages

Qurani në Shqip

Al-Muzzammil

Me emrin e All-llahut, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit!

 1. 1. O ti i mbështjellë! 
 2. 2. Ngrihu për falje natën, përveç një pjese të vogël të saj. 
 3. 3. Gjysmën e saj ose diç më pak se gjysmën. 
 4. 4. Ose shto diç prej saj dhe Kur’anin lexoje me vëmendje. 
 5. 5. Nedotë shpallim ty fjalë të rëndë (të madhe). 
 6. 6. E s’ka dyshim se akiviteti i natës është fuqizues dhe fjlë më e qartë. 
 7. 7. Vërtet, Ti gjatë ditës ke angazhim të gjatë (të madh). 
 8. 8.Poti përmende Zotin tënd dhe plotësisht përkushtoju Atij! 
 9. 9. Zot i lindjes dhe i perëndimit, nuk ka zot tjetër vetëm Ai, pra Atë merrë për mbështetje. 
 10. 10. Dhe kij durim ndaj asaj që të thonë dhe largohu atyre i matur. 
 11. 11. Dhe më lë Mua për ata gënjeshtarët pasanikë, dhe jepu atyre pak afat. 
 12. 12. Se me të vërtetë te Ne ka pranga e zjarr. 
 13. 13. Edhe ushqim që nuk gëlltitet edhe dënim të dhembshëm. 
 14. 14. Atë ditë kur toka e kodrat të dridhen, e kodrat bëhen rërë rrëshqitëse. 
 15. 15. Ne dërguamte ju tëdërguar që dëshmon kundër jush, ashtu siç patëm dërguar edhe te faraoni të dërguar. 
 16. 16. E faraoni e kundërshtoi të dërguarin, andaj Ne i dhamë atij një dënim të rëndë.
 17. 17. Nëse ju mohoni, si do të mbroheni në një ditë që fëmijët do t’i bëjë pleq? 
 18. 18. Atë ditë qielli do të çahet dhe premtimi i Tij do të realizohet. 
 19. 19. Këto janë një përkujtim qortues, e kush do, ai e zgjedh rrugën përteZoti i vet. 
 20. 20. Zoti yt e di se ti dhe një grup i atyre që janë me ty, kaloni në adhurim më pak sedytë tretat e natës ose gjysmën e saj a një të tretën e saj. All-llahu e di gjatësinë e natës dhe të ditës dhe Ai e diti që ju nuk do mund t’i përmbaheni asaj, andaj u lehtësoi juve, pra falnu duke lexuar Kur’an sa t’ju vijë më lehtë prej namazit. Ai e diti se nga ju do të ketë të sëmurë dhe të tjerët që gjallërojnë nëpër tokë dke kërkuar nga begatitë e All-llahut, e dhe të tjerë që luftojnë në rrugën e All-llahut, pra falnu dhe lexoni sa të jetë më lehtë për tij dhe kryene me rregull faljen, jepne zeqatin, huazoni (jepni sadaka) për hir të All-llahut hua të mirë, se çka të përgatitni për veten tuaj prej të mirave, atë do ta gjeni te All-llahu edhe më të mirë, dhe shpërblim më të madh, e kërkoni falje prej All-llahut, se All-llahu është mëkatfalës, mëshirues!