Quran translations in many languages

Qurani në Shqip

Al-Sharh

Me emrin e All-llahut, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit!

  1. 1. A nuk ta hapëm ne gjoksin tënd? 
  2. 2. Dhe Ne hoqëm prej teje barrën tënde, 
  3. 3. E cila shtypte shpinën tënde. 
  4. 4. Dhe Ne, ta ngritëm lartë famën tënde? 
  5. 5. E, pa dyshim se pas vështirësisë është lehtësimi. 
  6. 6. Vërtet, pas vështirësisë vjen lehtësimi. 
  7. 7. E kur ta kryesh (obligimin), atëbotë mundohu me adhurim (All-llahut). 
  8. 8. Dhe, vetëmteZoti yt përqëndro synimin!