Quran translations in many languages

Qurani në Shqip

An-Nasr

Me emrin e All-llahut, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit!

  1. 1. Kur erdhi ndihma e All-llahut dhe çlirimi (ngadhënjimi), 
  2. 2. Dhe i pe njerëzit që po hyjnë turma-turma në fenë e All-llahut. 
  3. 3. Ti, pra, lartësoje Zotin tënd duke falënderuar dhe kërko nga Ai falje.

Ai vërtet pranon shumë pendimin.