Quran translations in many languages

Qurani në Shqip

An-Nâziʽât

Me emrin e All-llahut, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit!

 1. 1. Pashaata(engjëj) që marrin shpirtrat me rrëmbim (përmbytshëm)! 
 2. 2. Dhe ata që marrin shpirtra me lehtësim! 
 3. 3. Dhe ata që notojnë me shpejtësi! 
 4. 4. Dhe nxitësit të cilët me shpejtësi në vendin e vet i çojnë! 
 5. 5. Dhe pasha ata që çdo çështje rregullojnë! 
 6. 6. Ditën që vrullshëm bëhet dridhja. 
 7. 7. Që pas saj pason tjetra. 
 8. 8. Atë ditë zemrat janë të tronditura. 
 9. 9. Shikimet e tyre janë të poshtruara (frikësuara). 
 10. 10. Ata (idhujtarët në dynja) thonë: “A thua do të bëhemi përsëri kështu si jemi?” 
 11. 11. Aedhe pasi të jemi bërë eshtra të kalbur?” 
 12. 12. Ata thanë: “Atëherë, ai kthim do të jetë dëshpërues për ne!” 
 13. 13.Poajo (ringjallja) nuk do të jetë tjetër pos një thirrje (klithje). 
 14. 14. Dhe ja, ata mbi sipërfaqen e tokës. 
 15. 15. A të ka ardhur ty rrëfimi i Musait? 
 16. 16. Kur Zoti i tij e pat thirrur në luginën e bekuar Tuva (rrënzë kodrës Turi Sina). 
 17. 17. Shkotefaraoni se vërtet ai e ka tepruar. 
 18. 18. Dhe thuaj: “E ke ndër mend të pastrohesh?” 
 19. 19. Unë të udhëzoi te Zotiyte ti t’ia keshë frikën Atij! 
 20. 20. Dhe aiiatregoi mrekullinë e madhe. 
 21. 21.Poai e përgënjeshtroi dhe e kundërshtoi. 
 22. 22. Pastaj u kthye prapa dhe iku me të shpejtë. 
 23. 23. I tuboi (të gjithë të vetët) dhe u mbajti fjalim. 
 24. 24. E u tha: “Unë jam zoti juaj më i lartë!” 
 25. 25. Atëherë tmerrshëm e dënoi atë, për këtë të fundit dhe për atë të parën. 
 26. 26. Në këtë ndëshkim ka përvojë mësimi për atë që frikësohet. 
 27. 27. Aështë më i rëndë rëndë krijimi juaj apo ai i qiellit? E Ai e ngriti atë! 
 28. 28. Ngriti kuoën e tij dhe e përsosi atë. 
 29. 29. Natëniaerrësoi e ditën ia ndriçoi. 
 30. 30. E pastaj tokën e sheshoi. 
 31. 31. Dhe prej saj nxori ujin e saj dhe kullosat e saj. 
 32. 32. Kurse kodratiapërforcoi. 
 33. 33. Si furnizim për ju dhe për kafshët tuaja. 
 34. 34. E kur të vijë vala e madhe (kijameti), 
 35. 35. Atë ditë njeriu përkujton se çka ka punuar. 
 36. 36. E Xhehennemi shfaqet sheshazi për atë që e sheh. 
 37. 37. E përsau përket atij që ka tepruar. 
 38. 38. Dhe i dha përparësi jetës së kësaj bote, 
 39. 39. Xhehennemi do të jetë vendi i tij. 
 40. 40. Ekush iufrikësua paraqitjes para Zotit të vet dhe ndaloi veten prej epsheve, 
 41. 41. Xhenneti është vendi i tij. 
 42. 42. Ty të pyesin për kijametin: “Kur do të ndodhë ai?!” 
 43. 43.Po, në çfarë gjendje je ti t’ua përkutosh atë? 
 44. 44. VetëmteZoti yt është dijenia për të. 
 45. 45. Ti je vetëm qortues i atij qëiaka frikën Atij. 
 46. 46. Ditën kur ta përjetojnë atë, atyre (idhujtarëve) do t’u duket sikur nukkanjetuar më tepër se një mbrëmje ose një mëngjes të saj.