Quran translations in many languages

Qurani në Shqip

Ar-Rahmân

Me emrin e All-llahut, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit!

 1. 1. Rrahmani – Mëshiruesi (Zoti ynë), 
 2. 2. Ai ia mësoi Kur’anin 
 3. 3. E krijoi njeriun. 
 4. 4. Ia mësoi atij të folurit (të shprehurit të shqiptuarit). 
 5. 5. Dielli dhe hëna udhëtojnë sipas një përcaktimi të saktë. 
 6. 6. Edhe yjet dhe bimët i bëjnë përulje (dëshirës së Rrahmanit). 
 7. 7. Ai e ngriti qiellin dhe Ai vuri drejtësinë. 
 8. 8. Që të mos kaloni kufirin në drejtësi. 
 9. 9. Edhe ju mbani me drejtësi peshojën, e mos leni mangu në peshojë! 
 10. 10. Ai edhe tokën e bëri të shtrirë për krijesat. 
 11. 11. Në të ka pemë të llojllojta, ka edhe hurma ma shporta të mbështjella. 
 12. 12. Edhe drithi me kashtën e tij edhe bimët aromatike (ose ushqyese). 
 13. 13. E, cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni (ju o njerëz dhe ju o xhinë)? 
 14. 14. Ai e krijoi njeriun nga balta e terur si (enë balte) e pjekur. 
 15. 15. Dhe Ai krijoi xhinët nga flaka (pa tym0e zjarrit. 
 16. 16. E , cilën begati të Zotit tuaj e mohoni? 
 17. 17. Zot i dy lindeve dhe Zot i dy perëndimeve. 
 18. 18. E, cilën të mirë të Zotit tuaj e mohoni. 
 19. 19. Ai e lejoi dy detet të puqen ndërmjet vete. 
 20. 20. Ndërmjet atyre të dyve është një pengues që ata të dy nuk kapërcejnë. 
 21. 21. E,cilë të mirë të Zotit tuaj po e mohoni? 
 22. 22. Prej atyre të dyve nxirren margaritarë e diamantë. 
 23. 23. E, cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni? 
 24. 24. Dhe të Atij janë anijet lundruese të ngritura lart si kodra në det. 
 25. 25. E, cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni? 
 26. 26. çdo gjë që është në të (në tokë) është zhdukur. 
 27. 27. E dotë mbetet vetëm Zoti yt që është i madhëruar e i nderuar! 
 28. 28. E, cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni? 
 29. 29. (Ai mbetet) Atij i drejtohen me lutje kush është në qiej e në tokë dhe Ai në çdo moment është i angazhuar në çështje të reja (falë mëkate, largon brengosje, jep jetë, jep vdekje, krijon gjendje, zhduk tëtjera etj. ). 
 30. 30. E, cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni? 
 31. 31. Ne do të merremi me (llogarinë për ju) ju , o ju dy të rëndësishmit (njerëz dhe xhinë). 
 32. 32. E, cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni? 
 33. 33. O turmë e xhinëve dhe e njerëzve, nëse keni mundësi të dilni përtej kufijve të qiejve e të tokës, depërtoni pra, po nuk mundeni vetëm me ndonjë fuqi të fortë. 
 34. 34. E, cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni? 
 35. 35. Juve dy grumbujve u derdhet përmbi flakë zjarri dhe do t’uderdhen rem i shkrirë e nuk do të keni mundësi të mbroheni. 
 36. 36. E, cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni? 
 37. 37. E kur të çahet qielli e bëhet si vaji i shkrirë. 
 38. 38. E, cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni? 
 39. 39. Atë ditë nuk pyetet për mëkatin e tij, as njeriu as xhini. 
 40. 40. E, cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohonni? 
 41. 41. Kriminelët njhen me tiparet e tyre, andaj me rrëmbim kapen për flok dhe për këmbët e tyre. 
 42. 42. E, cilën të mirë të Zotit tuaj poe mohoni? 
 43. 43. Ja, ky është Xhehennemi, të cilin kriminelët e mohonin. 
 44. 44. Ata do të sillen vërdallë ndërmjet atij (zjarrit) dhe ujit të valë deri në kulminacion. 
 45. 45. E, cilën të mirë të Zotit tuaj po e Mohoni? 
 46. 46. E, për atë që i pat frikë paraqitjes para Zotit të vet, janë dyXhennete. 
 47. 47. E, cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni? 
 48. 48. (Xhennete) plot degë me gjethe e pemë. 
 49. 49. E, cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni? 
 50. 50. Në ata të dy janë dy kroje që rrjedhin. 
 51. 51. E, cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni? 
 52. 52. Në ata të dy, prej të gjtitha pemëve ka nga dy lloje. 
 53. 53. E, cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni? 
 54. 54. Të mbështëetur në kolltukë që i kanë mbulesat e kadifesë, dhe pemët e atyre dy Xhenneteve janë krejt afër. 
 55. 55. E, cilën të mirë të Zotit tuaj po e Mohoni? 
 56. 56. Aty janë ato që përqëndrojnë shikimet e tyre (vetëm në burrat e vet) e që nuk i ka prekur kush para tyre, as njerëz, as xhin. 
 57. 57. E, cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni? 
 58. 58. Ato janë si xhevahiri e diamanti (të kuqrremta në të bardhë0. 
 59. 59. E, cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni? 
 60. 60. A mund të jetë shpërblimi i veprës së mirë diç tjetër, pos të së mirës! 
 61. 61. E, cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni? 
 62. 62. E nën ato dy (Xhennete) janë edhe dy Xhennete. 
 63. 63.Pocilën të mirë nga të mirat e Zotit tuaj po e mohoni? 
 64. 64. Nga gjelbërimi i shumtë duken të mbyllura në të zi. 
 65. 65. E, cilën nga të mirat e Zotit tuaj po e mohoni? 
 66. 66. Aty janë dy burime që gjithnjë gurgullojnë. 
 67. 67. E, cilën të mirë të Zoti tuaj po e mohoni? 
 68. 68. Aty, në ata të dy, ka hurma dhe shegë. 
 69. 69. E cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni? 
 70. 70. Ato janë hyri që e kufizojnë ndejën vetëm në shtëpinë (tënde). 
 71. 73. E, cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni? 
 72. 74. Ato nuk i ka prekur kush para tyre, as njeriu as xhini. 
 73. 75. E, cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni? 
 74. 76. Aty rrinë të mbështetura në mbështetëse të gjelbra e shtroja të bukura. 
 75. 77. E, cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni? 
 76. 78. I lartësuar është emri i Zotit tënd, të madhëruar e të nderuar!