Quran translations in many languages

Qurani në Shqip

Ash-Shams

Me emrin e All-llahut, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit!

 1. 1. Pashadiellindhe dritën e tij! 
 2. 2. Pashahënënkur vjen pas tij! 
 3. 3. Pashaditënkur ai (dielli) e shndrit! 
 4. 4. Pashanatënkur ajo e mbulon atë (dritën e diellit)! 
 5. 5. Pashaqiellindhe Atë që e ndërtoi atë! 
 6. 6. Pashatokëndhe Atë që e shtriu atë (e sheshoi)! 
 7. 7. Pashanjeriundhe Atë që e krijoi atë! 
 8. 8. Dheiamësoi se cilat janë të këqijat dhe të mirat e tij. 
 9. 9. Pra, ka shpëtuar ai që e pastroi vetveten. 
 10. 10. E ka dështuar ai që e poshtëroi vetveten. 
 11. 11. Themudi përgënjeshtroi për shkak të arrogancës së vet. 
 12. 12. Kur më i keqi i tyre u ngrit me të shpejtë. 
 13. 13.ePejgamberi atyre u pat thënë: “Kinie kujdes devenë e All-llahut dhe ndaj pengimit të saj që të pijë ujë. 
 14. 14. Ata nuk i besuan atij dhe atë (devenë) e therrën dhe Zoti i tyre për shkak të mëkatit të tyre ua rreshtoi ndëshkimet dhe i rrafshoi, 
 15. 15. Duke mosiufrikësuar prapavisë së atij (ndëshkimi).