Quran translations in many languages

Qurani në Shqip

At-Tûr

Me emrin e All-llahut, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit!

 1. 1. Pasha Turin. 
 2. 2. Dhe librin e shkruar në rreshta. 
 3. 3. Në lëkurë të shtrirë. 
 4. 4. Pashashtëpinë(Qaben) e vizituar (ose Bejti Mamurin në qiell). 
 5. 5. Pashakulmine ngritur (qiellin). 

6 Pasha detin e mbushur (ose detin e ndezur flakë në kijamet). 

 1. 7. Është e vërtetë se dënimi i Zotit tënd pa tjetër da të ndodhë. 
 2. 8. Atë nuk kakushqë mund ta largojë. 
 3. 9. Ditën kur qielli bën një tronditje të fortë. 
 4. 10. Dhe kodrat të shkulen nga vendi e të ecin. 
 5. 11. Atë ditë është mjerim i madh për gënjeshtarët. 
 6. 12. Të cilët luajnë të zhytur në besime tëkota. 
 7. 13. Ditën kur me rrëmbim shtyhen në zjarrin e Xhehennemit. 
 8. 14. Ky është ai zjarr, që ju e keni përgënjeshtruar. 
 9. 15. A mos është kjo ndonjë magji, apo nuk po shihni (jeni vebëruar siç u verbëruan në dynja). 
 10. 16. Hyni në të! Për juve është njesoj, bëtë durim ose nuk bëtë. Shpërbleheni me atë që me veprat tuaja e merituat. 
 11. 17. Ata të devitshmit janë në kopshte e në begati. 
 12. 18. Të kënaqur me atë që u dha Zoti i tyre dhe që i ruajti Zoti i tyre nga vuajtja e Xhehennemit. 
 13. 19. (U thuhet) Me të mirëhani e pini, për atë që vepruat mirë. 
 14. 20. Ata janë të mbështetur në koltukë të renditur dhe Ne u shoqëruam atyre hyri symëdha. 
 15. 21. E ata që vetë besuan, e edhe pasardhësit e tyre ishin me besim,Ne atyre do t’ua shoqërojmë pasardhsësit e tyre dhe asgjë nuk u pakësojmë nga veprat e tyre (prindërve). Secili njeri është peng i asaj që ka punuar. 
 16. 22. Ne atyre u shtojmë të mirat me pemë e me mish që ata e dëshirojnë. 
 17. 23. Aty njëri-tjetrit ia zgjasim gotën, aty nuk ka fjalë tëkotae as mëkat. 
 18. 24. Aty njëri-tjetrit ia zgjasin gotën, aty nuk ka fjalë tëkotae as mëkat. 
 19. 25. Dhe njëri-tjetrit i qasen duke i pyetur (për punët e tyre në dynja). 
 20. 26. (Këta) Thonë: “Ne edhe kur ishim në familjet tona, ishim ata që frikësoheshim. 
 21. 27. E All-llahu na dhuroi të mira dhe na ruajti prej dënimit të erës (flakës) së nxehtë të zjarrit. 
 22. 28. Ne më parë ishim ndër ata që lutëm Atë, e Ai është bamirës, meshirues”. 
 23. 29. Pra ti përkujto (me Kur’an) se me dhuntimë e Zotiti tënd ti nuk je as falltor, as i çmendur. 
 24. 30. E ata thonë: “Ai është poet, po presim kohën ta zhdukë”. 
 25. 31. Thuaj: “Pritni, se edhe unë do të pres me ju”. 
 26. 32. A mendjet (iluzionet) e tyre po u urdhërojën për këtë, apo ata janë popull renegat?
 27. 33. A mo ata thonë: “Ai (Muhammedi) e trilloi!” Jo, por ata nuk besojnë. 
 28. 34. Pra, ata janë drejt, le ta sjellin një ligjërim si ai. 
 29. 35. A mos u krjuam prej kurgjësë, apo ata vetë janë krijues?
 30. 36. A mos ata i krijuan qiejt e tokën, Jo, por ata nuk janë të bindur. 
 31. 37. A mos te ata ata janë depot e Zotit tënd, apo ata i mbizotërojnë?
 32. 38. A mos kanë ata shkallë të larta që në to të përgjojnë? Prra, përgjuesit e tyre le të sjellin fakt të sigurt!
 33. 39. A mos vajzat janë të Atij, kurse djemtë tuaj?
 34. 40. A mos ti u kërkon atyre shpërblim, e ata janë të ngarkuar mga tagri?
 35. 41. A mos te ata janë fshehtësitë, e ata i shkruajnë?
 36. 42. A mos po të kurdisin ndonjë kurt, po ata që nuk beuan bijnë vetë në kurth. 
 37. 43. A mos kanë ndonjë zot pos All-llahut? I lartë është All-llahu nga ai që ata i shoqërojnë. 
 38. 44. Edhe sikur ta shihnin që u bie nga qielli ndonjë copë, ata do të thoshin: “Është e re e dendur!”
 39. 45. Po ti lëri ata derisa të ballafaqohen në ditën e tyre, kur do të shtangen. 
 40. 46. Ditën kur dredhia e tyre nuk do t’u bëjë dobi sgjë e as do të ndihmohen. 
 41. 47. Është e vërtetë se ata që bënë zullum, kanë një dënim më të afërt se sa si (kijameti), por pjesa dërmuesse e tyre nuk dinë. 
 42. 48. Ti bën durim në vendimin e Zotit tënd, se ti je nën mbikëqyrjen Tonë dhe kur të ngrihesh madhëroje me falënderim Zotitn tënd!
 43. 49. Edhe gjatë natës adhuroje Atë, si dhe kur yjet nuk nuk duken më.