Quran translations in many languages

Azərbaycanlı Quran

Al-Aʽlâ

Mərhəmətli, rəhmli Allahın adı ilə!

[87:1]

(Ya Peyğəmbər!) Ən uca olan Rəbbinin adını pak (müqəddəs) tutub şə‘ninə təriflər de!

[87:2]

O Rəbbin ki, (hər şeyi) xəlq etdi və nizama saldı.

[87:3]

O Rəbbin ki, (hər şeyin keyfiyyətini, xüsusiyyətini, davam müddətini) əzəldən müəyyən etdi və (hamıya) yol göstərdi.

[87:4]

O Rəbbin ki, (torpağı yarıb ondan yamyaşıl) otlar çıxartdı.

[87:5]

Sonra da onu (qupquru) qara çör-çöpə döndərdi.

[87:6]

(Ya Peyğəmbər!) Biz sənə (Qur’anı) oxudacağıq və sən (onu) unutmayacaqsan;

[87:7]

Yalnız Allahın dilədiyindən (hökmünü ləğv etdiyimiz bu və ya digər ayədən) başqa! Şübhəsiz ki, O, aşkarı da, gizlini də bilir!

[87:8]

Biz sənə ən asan olanı (islam şəriətini) müyəssər edərik.

[87:9]

(Ya Peyğəmbər!) Əgər nəsihət etmək fayda versə, (ümmətinəQur’anla) öyüd-nəsihət ver!

[87:10]

(Allahdan) qorxan kimsə mütləq öyüd-nəsihət qəbul edəcəkdir!

[87:11]

Bədbəxt (kafir) isə ondan (öyüd-nəsihətdən) qaçacaqdır.

[87:12]

(O bədbəxt ki) ən böyük oda (cəhənnəm oduna) girəcəkdir.

[87:13]

Orada nə öləcək, nə də yaşayacaqdır! (Nə ölü kimi ölü, nə də diri kimi diri olacaqdır!)

[87:14]

(Günahlardan) təmizlənən kimsə isə nicat tapacaqdır.

[87:15]

O kimsə ki, Rəbbinin adını zikr edib namaz qılar!

[87:16]

Lakin siz (ey insanlar!) dünyanı üstün tutursunuz!

[87:17]

Halbuki axirət daha xeyirli və daha baqidir.

[87:18]

Həqiqətən, bu deyilənlər (Qur’andan) əvvəlki kitablarda mövcuddur –

[87:19]

İbrahimin və Musanın kitablarında!