Quran translations in many languages

Azərbaycanlı Quran

Al-ʽAlaq

Mərhəmətli, rəhmli Allahın adı ilə!

[96:1]

(Ya Peyğəmbər! Qur’ani-Kərimi bütün məxluqatı) yoxdan yaradan Rəbbinin adı ilə (bismillah deyərək) oxu!

[96:2]

O, insanı laxtalanmış qandan yaratdı.

[96:3]

(Ya Peyğəmbər!) Oxu! Sənin Rəbbin ən böyük kərəm sahibidir!

[96:4]

O Rəbbin ki, qələmlə (yazmağı) öyrətdi.

[96:5]

(O Rəbbin ki) insana bilmədiklərini öyrətdi.

[96:6]

Xeyr, insan azğınlıq edər,

[96:7]

?zünün dövlətli olduğunu gördüyü üçün!

[96:8]

Axı sənin axır dönüşün Rəbbinədir!

[96:9]

Gördünmü o kimsəni (Əbu Cəhli) ki, mane olur

[96:10]

Bir bəndəyə (sənə) namaz qıldığı vaxt?

[96:11]

Bir de görək, əgər o doğru yoldadırsa,

[96:12]

Yaxud (xalqa Allahdan) qorxmağı əmr edirsə, (sən belə bir əməl sahibinin namaz qılmasına nə üçün mane olur, ona ibadət etməyi niyə qadağan edirsən? Bundan da rəzil iş olarmı)?!

[96:13]

(Ya Peyğəmbər!) Bir de görək, (əgər sənin namaz qılmağına mane olan kimsə Qur’anı) yalan sayır və (imandan) üz döndərirsə,

[96:14]

Məgər bilmir ki, Allah (onun bütün əməllərini) görür?!

[96:15]

Yox, yox! (Əbu Cəhl bu yaramaz əməllərinə son qoysun). Əgər son qoymasa, and olsun ki, Biz onu kəkilindən yapışıb (Cəhənnəmə) sürükləyəcəyik –

[96:16]

?zü də yalançı, günahkar kəkilindən!

[96:17]

Qoy o özünün bütün tərəfdarlarını (köməyə) çağırsın!

[96:18]

Biz də zəbaniləri (Cəhənnəmdəki əzab mələklərini) çağıracağıq!

[96:19]

Yox, yox! Sən (ey Peyğəmbər!) ona uyma! Sən ancaq (Rəbbinə) səcdə et və (Ona) yaxınlaş!