Quran translations in many languages

Azərbaycanlı Quran

Al-Fajr

Mərhəmətli, rəhmli Allahın adı ilə!

[89:1]

And olsun dan yerinə;

[89:2]

And olsun on gecəyə (zülhiccə ayının birinci, yaxud ramazan ayının sonuncu on gecəsinə);

[89:3]

And olsun cütə və təkə (tək olan xaliqə, erkək və dişi olmaqla cüt olan məxluqata; cüt olan hər şeyə, yaxud Qurban bayramına və yaxud Ərəfə gününə);

[89:4]

And olsun keçib getməkdə olan gecəyə (ki, qiyamət haqdır və siz kafirlər qiyamət günü dirilib əməllərinizin cəzasını layiqincəalacaqsınız)!

[89:5]

Məgər bunlarda (qiyamətin haq olması barədə) ağıl sahibi üçün and yoxmudur?!

[89:6]

(Ya Peyğəmbər!) məgər görmədinmi ki, Rəbbin nələr etdi Ada(Hud peyğəmbərin Ad qövmünə)?!

[89:7]

Sütunlar sahibi (və ya: sütun kimi uca boylu) İrəmə (İrəm camaatına)?!

[89:8]

(Elə bir qövm ki) məmləkətlər (əhli) arasında onun kimisi yaradılmamışdı.

[89:9]

(Məgər görmədinmi ki, Rəbbin nələr etdi) vadidə qayaları olan Səmuda (Səmud qövmünə)?!

[89:10]

Eləcə də saysız-hesabsız ordular sahibi Fir’ona?!

[89:11]

O kəslər ki, məmləkətlərdə tüğyan edir,

[89:12]

Oralarda çoxlu fitnə-fəsad törədirlər.

[89:13]

Nəhayət, Rəbbin onlara əzab qamçısı endirdi.

[89:14]

Şübhəsiz ki, Rəbbin (bəndələrinin bütün əməllərini) baxıb görür.

[89:15]

İnsana gəldikdə, nə zaman Rəbbin onu imtahana çəkib ehtiram etsə, ona bir ne’mət versə, o: “Rəbbim mənə ehtiram göstərdi!“-deyər.

[89:16]

Amma nə zaman (Rəbbin) onu imtahana çəkib ruzisini əskiltsə:“Rəbbim məni alçaltdı (mənə xor baxdı)!” – söyləyər.

[89:17]

Xeyr! (Belə deməyin). Doğrusu, siz özünüz yetimə hörmət etmirsiniz (yetimin haqqını vermirsiniz).

[89:18]

Bir-birinizi yoxsulu yedirtməyə rəğbətləndirmirsiniz.

[89:19]

Mirası (halal-haramına) varmadan yeyirsiniz (qadınların, uşaqların paylarını vermirsiniz).

[89:20]

Mal-dövləti isə lap çox sevirsiniz.

[89:21]

Xeyr! Yer dağılıb parça-parça olacağı;

[89:22]

Rəbbinin əmri gəlib mələklər səf-səf duracağı

[89:23]

Və Cəhənnəmin (məər meydanına) gətiriləcəyi gün – məhz o gün insan (öz günahlarını) xatırlayacaqdır. Lakin bu xatırlamağın ona nə faydası?!

[89:24]

O: “Kaş ki, məəvvəlcədə(axirət) həyatım üçün (yaxşı əməllər) edəydim!” – deyəcəkdir.

[89:25]

O gün (Allahın) etdiyi əzabı heç kəs edə bilməz!

[89:26]

(Günahkarları) heç kəs Onun kimi zəncirləyə bilməz!

[89:27]

(Qiyamət günü Allah-təala mö’min kimsəyə belə buyuracaqdır: )“Ey (öz imanından, əməlindən və Allahın və‘dindən) xatircəm olan kəs! (Və ya: “Ey arxayın nəfs!“)

[89:28]

Dön Rəbbinə, sən Ondan razı olaraq, O da səndən!

[89:29]

(Əməlisaleh) bəndələrimin zümrəsinə daxil ol!

[89:30]

(Onlarla birlikdə) Cənnətimə varid ol!