Quran translations in many languages

Azərbaycanlı Quran

Al-Fâtihah

Mərhəmətli, rəhmli Allahın adı ilə!

[1:1]

Mərhəmətli, rəhmli Allahın adı ilə!

[1:2]

Həmd (şükür və tə’rif) olsun Allaha (və ya: Həmd məxsusdur Allaha) – aləmlərin Rəbbinə,

[1:3]

(Bu dünyada hamıya) mərhəmətli, (axirətdə isə ancaq mö’minlərə) rəhmli olana,

[1:4]

Haqq-Hesab (qiyamət) gününün sahibinə!

[1:5]

Biz yalnız Sənə ibadət edirik və yalnız Səndən kömək diləyirik!

[1:6]

Bizi doğru (düz) yola yönəlt!

[1:7]

Ne’mət verdiyin kəslərin yoluna! Qəzəbə düçar olmuşların və(haqdan) azmışların (yoluna) yox!