Quran translations in many languages

Azərbaycanlı Quran

Al-Ghâshiyah

Mərhəmətli, rəhmli Allahın adı ilə!

[88:1]

(Ya Peyğəmbər! Dəhşəti aləmi) bürüyəcək qiyamətin xəbəri sənə gəlib çatdımı?

[88:2]

(O gün) bir çox üzlər zəlil görkəm alacaq;

[88:3]

(Onlar Cəhənnəmin pillələrinə çıxıb-düşməklə boş yerə) zəhmət çəkib yorulacaq;

[88:4]

Yanar oda girəcəkdir;

[88:5]

Və onlara qaynar bulaqdan (su) içirdiləcəkdir.

[88:6]

Onların yeməyi (zəhərdən və acı) zəri’dən başqa bir şey olmayacaqdır.

[88:7]

(O yemək onlara) nə qüvvət verər, nə də aclıqdan qurtarar.

[88:8]

(O gün) bir çox üzlər sevinəcək;

[88:9]

(Dünyadakı) zəhmətindən razı qalacaq;

[88:10]

(Dərəcəsi, qədir-qiyməti) yüksək Cənətdə olacaq,

[88:11]

Və orada heç bir boş söz (lağlağı) eşitməyəcəkdir.

[88:12]

Orada axar bulaq;

[88:13]

Orada uca taxtlar;

[88:14]

(Ceşmələr kənarında) piyalələr;

[88:15]

Bir-birinin yanına düzülmüş (yumşaq) balışlar

[88:16]

Və döşənmiş (nəfis) xalılar vardır!

[88:17]

Məgər dəvəyə baxmırlar ki, necə yaradılmışdır?

[88:18]

Göyə (baxmırlar ki) necə ucaldılmışdır?

[88:19]

Dağlara (baxmırlar ki) necə dikəldilmişdir?

[88:20]

Və yerə (baxmırlar ki) necə döşədilmişdir?

[88:21]

(Ya Peyğəmbər! Mənim bəndələrimə) öyüd-nəsihət ver. Sən ancaq öyüd-nəsihət verənsən!

[88:22]

Sən onların üzərində hakim deyilsən!

[88:23]

Lakin kim (imandan) üz döndərib (Qur’anı) inkar etsə

[88:24]

Allah onu ən böyük əzaba (axirəəzabına) düçar edər!

[88:25]

Şübhəsiz ki, onların axır dönüşü Bizədir!

[88:26]

Onlarla haqq-hesab çəkmək də Bizə aiddir!