Quran translations in many languages

Azərbaycanlı Quran

Al-Ikhlâs

Mərhəmətli, rəhmli Allahın adı ilə!

[112:1]

(Ya Peyğəmbər! Allahın zatı və sifətləri haqqında səndən soruşan müşriklərə) de: “(Mənim Rəbbim olan) O Allah birdir (heç bir şəriki yoxdur);

[112:2]

Allah (heç kəsə, heç nəyə) möhtac deyildir! (Hamı Ona möhtacdır; O, əzəlidir, əbədidir!)

[112:3]

O, nə doğmuş, nə də doğulmuşdur! (Allah ?zünə heç bir övlad götürməmişdir!)

[112:4]

Onun heç bir tayı-bərabəri (bənzəri) də yoxdur!