Quran translations in many languages

Azərbaycanlı Quran

Al-Jinn

Mərhəmətli, rəhmli Allahın adı ilə!

[72:1]

(Ya Peyğəmbər!) De: “Mənə vəhy olundu ki, bir dəstə cin (Məkkə və Taif arasında sübh namazı vaxtı Qur’anı dinləyib öz həmcinslərinin yanına qayıtdıqları zaman) dedilər: “Biz çox qəribə (təsəvvür edilməz dərəcədə gözəl olan) bir Qur’an eşitdik.

[72:2]

O, (xalqa) haqq yolu göstərir. Biz ona iman gətirdik və biz bir daha heç kəsi Rəbbimizə şərik qoşmayacağıq.

[72:3]

Həqiqətən, Rəbbimizin calalı çox ucadır. O ?zünə nə bir zövcəgötürmüşdür, nə də bir uşaq!

[72:4]

Doğrusu, bizim səfehimiz (İblis) Allah barəsində tamamilə yalan (haqdan uzaq sözlər) söyləyirmiş.

[72:5]

Biz elə güman edirdik ki, nə insan, nə də cin tayfası Allah barəsində yalan danışmaz.

[72:6]

Həqiqətən, (Cahiliyyət dövründə) bə‘zi insanlar bir para cinlərəpənah aparır, bununla da onların təkəbbürünü (azğınlığını) artırırdılar (cinlər özləri haqqında çox böyük fikirlərədüşürdülər).

[72:7]

Onlar (o insanlar) da siz (cinlər, yaxud o cinlər də siz insanlar) təkin elə güman edirdilər ki, Allah heç kəsi (öləndən sonra) diriltməyəcəkdir.

[72:8]

Biz (cinlər yuxarı aləəhlinin söhbətinə oğrun-oğrun qulaq asmaq üçün) göyə qalxmaq istədik (səmanı yoxladıq), amma onun (mələklərdən ibarət) güclü gözətçilər və yandırıb-yaxan (axan) ulduzlarla dolu olduğunu gördük.

[72:9]

Biz (Muhəmməəleyhissəlamın peyğəmbər göndərilməsindəəvvəl mələklərin söhbətinə) qulaq asmaq üçün (göyün) bə‘zi yerlərində otururduq. Lakin indi kim (onların söhbətinə) qulaq asmış olsa, yandırıb-yaxan bir ulduzun onu gözlədiyini görər.

[72:10]

Biz bilmirik ki, (göyün gözətçi mələklərlə, axan ulduzlarla doldurulması və mələklərin söhbətinə qulaq asmağın bizəqadağan edilməsi ilə) yerdə olanlara bir pislik etmək istənilmişdir, yoxsa Rəbbi onlara bir xeyir diləmişdir.

[72:11]

Şübhəsiz ki, aramızda əməlisaleh olanlar da var, olmayanlar da. Biz müxtəlif firqələrə (məzhəblərə) ayrılmışıq.

[72:12]

Biz anladıq ki, yerdə də olsaq, (göyə də) qaçsaq, Allahdan (Allahın əzabından) canımızı qurtara bilmərik (heç yerdə, heç zaman Allahı aciz edə bilmərik).

[72:13]

Doğrusu, biz hidayət yolunu göstərəni (Qur’anı) dinlədiyimiz zaman ona iman gətirdik. Kim Rəbbinə iman gətirsə, nə (yaxşı əməllərinin mükafatını) əskilməsindən, nə də haqsızlığa mə‘ruz qalmaqdan (başqasının günahlarının ona yüklənməsindən)qorxar.

[72:14]

Şübhəsiz ki, aramızda (Allaha və Onun Peyğəmbəri Muhəmməəleyhissəlama iman gətirən) müsəlmanlar da var, (haqq yoldan) çıxanlar da. Müsəlman olanlar haqq yolu axtarıb tapanlardır.

[72:15]

(Haqq yoldan) çıxanlar isə Cəhənnəm üçün odun olacaqlar (orada yandırılacaqlar)”

[72:16]

(Sonra mənə belə vəhy olundu: ) Əgər onlar (Məkkə müşrikləri) o yolda (islam dinində) doğru olsaydılar, Biz onlara (yeddi il davam edən quraqlıq və qıtlıq əsnasında) bol yağış verərdik ki,

[72:17]

Onları bununla (bu ne’mətlə) imtahana çəkək. Kim öz Rəbbiniyad etməkdən üz çevirsə, (Allah) onu məşəqqətli bir əzaba düçar edər.

[72:18]

Şübhəsiz ki, (bütün) məscidlər Allaha məxsusdur. Allahdan başqa heç kəsə ibadət etməyin!

[72:19]

Allahın bəndəsi (Muhəmməəleyhissəlam) Ona ibadət etmək (namaz qılmaq) üçün qalxdıqda (cinlər) az qalmışdı ki, onun ətrafında keçə kimi bir-birinə keçsinlər (izdihamın çoxluğundan bir-birinin üstünə minsinlər).

[72:20]

(Ya Peyğəmbər!) De: “Mən ancaq öz Rəbbimə ibadət edirəm vəheç kəsi Ona şərik qoşmuram!

[72:21]

De: “Mən sizə nə bir zərər, nə də bir xeyir vermək qüdrətinəmalik deyiləm! (Bunu ancaq aləmlərin Rəbbi olan Allah edəbilər!)

[72:22]

De: “Məni Allahdan (Allahın əzabından) heç kəs qurtara bilməz və mən də Ondan başqa heç bir sığınacaq tapa bilmərəm!

[72:23]

(Mənim əlimdən) Allah dərgahından olanı və Onun göndərdiklərini (Qur’anı və dini hökmləri) təbliğ etməkdən başqa (heç bir şey gəlməz). Allah və Onun Peyğəmbərinə asi olanları cəhənnəm odu gözləyir. Onlar orada həmişəlikqalacaqlar!”

[72:24]

Onlar təhdid olunduqlarını (qiyamətdəki, və ya Bədr vuruşundakı əzabı) gördükləri zaman kimin köməkçisinin daha zəif və sayca daha az olduğunu biləcəklər.

[72:25]

De: “Mən sizin qorxudulduğunuz əzabın yaxın olduğunu, yaxud Rəbbimin onun üçün uzun bir müddət tə‘yin edəcəyini bilmirəm!

[72:26]

Qeybi bilən ancaq Odur və ?z qeybini heç kəsə əyan etməz;

[72:27]

Bəyənib seçdiyi peyğəmbərdən başqa! (Qeybi nə bir mələk, nədə bir peyğəmbər bilər. Onun açarları ancaq Allahın əlindədir. Lakin Allah istədiyi peyğəmbərə bir mö’cüzə olaraq vəhy yolu iləqeybdən bə‘zi xəbərlər bildirər). Allah onların önündə vəarxasında (mələklərdən ibarət) gözətçilər qoyar ki,

[72:28]

(Peyğəmbərlərinin) öz Rəbbinin göndərdiklərini (nə cür) təbliğ etdiyini bilsin (bəlli etsin). (Allah) onlarda olanların hamısını (peyğəmbərlərin əhvalatını və bütün əməllərini ?z elmi ilə) ehtiva etmişdir. O, hər şeyi bir-bir sayıb yazmışdır (təsbit etmişdir)!