Quran translations in many languages

Azərbaycanlı Quran

Al-Muzzammil

Mərhəmətli, rəhmli Allahın adı ilə!

[73:1]

Ey (libasına) örtünüb bürünən (əbasına bürünüb yatan Peyğəmbər)!

[73:2]

Gecəni – az bir hissəsi istisna olmaqla – qalxıb namaz qıl!

[73:3]

(Gecənin) yarısına qədər, yaxud bir qədər ondan az;

[73:4]

Və ya bir qədər ondan çox! (Sənin gecəni oyaq qalıb namaz qılmağın onun üçdə bir hissəsindən az, üçdə ikisindən çox olmasın!) Həm də (gecə ibadət etdiyin zaman) aramla (ağır-ağır) Qur’an oxu!

[73:5]

Həqiqətən, Biz sənə (məs’uliyyəti) ağır bir kəlam (Qur’an) vəhy edəcəyik.

[73:6]

Şübhəsiz ki, gecə (namaz qılmaq üçün) qalxmaq (çox çətin olsa da) daha əlverişli və (o zaman) söz demək (Qur’an oxumaq, dua etmək) daha münasibdir!

[73:7]

Cünki gündüz (ya Peyğəmbər!) sənin uzun-uzadı davam edən (dünyəvi) işlərin vardır. (Gündüz insanın işi çox olur, məət işləri hardasa onu ibadətdən bir qədər yayındırır. Gecə isə insan rahatlaşır, heç kəs ona mane olmur. İnsan öz daxilinə qapılıb Rəbbi ilə təqalır, qulaq qəlbə daha yaxın olur. Buna görə dəgecə ibadət etmək çətin olsa da, daha məqsədəuyğundur).

[73:8]

Rəbbinin adını zikr et və (hər şeyi buraxıb) Ona tərəf yönəl.

[73:9]

O, məşriqin və məğribin Rəbbidir. Ondan başqa heç bir tanrı yoxdur. (?zünə) ancaq Onu vəkil et!

[73:10]

(Ya Peyğəmbər!) Onların (Məkkə müşriklərinin) sənədeyəcəklərinə (batil söz və iftiralarına) səbr et. Onlardan gözəl tərzdə ayrıl!

[73:11]

(Ayələrimizi) yalan sayan var-dövlət sahiblərini mənə tapşır vəonlara bir az möhlət ver! (Tezliklə cəzalarına yetişərlər).

[73:12]

Dərgahımızda (onlardan ötrü ağır) qandallar və (alovlu) Cəhənnəm;

[73:13]

Boğaza tıxanıb qalan yemək (zəqqum) və (yandırıb-yaxan) şiddətli əzab vardır!

[73:14]

O gün (qiyamət qopandan) yer və dağlar lərzəyə gəlib titrəyəcək, dağlar (dağılıb) yumşaq qum təpəsinə dönəcəkdir.

[73:15]

Həqiqətən, Biz – Fir’ona peyğəmbər göndərdiyimiz kimi – sizə də(qiyamət günü Allahın hüzurunda) şahidlik edəcək peyğəmbər göndərdik.

[73:16]

Fir’on o peyğəmbərə (Musaya) asi oldu və Biz də onu şiddətli əzabla yaxaladıq (həm özünün, həm də onunla birlikdə olanları suda boğduq).

[73:17]

Elə isə əgər küfr etmiş olsanız, uşaqları ağ saçlı qocalara döndərəcək gündən (qiyamət gününün əzabından) özünüzü necə qoruyacaqsınız?!

[73:18]

(O gün) göy parçalanaraq, (Allahın) və‘di yerinə yetəcəkdir.

[73:19]

Həqiqətən, bu (ayələr insanlara) öyüd-nəsihətdir. Hər kəs istəsə, Rəbbinə tərəf bir yol tutar! (İbadət və itaətlə Allaha yaxınlaşar!)

[73:20]

(Ya Peyğəmbər!) Həqiqətən, Rəbbin bilir ki, sən (yatağından) qalxıb bə‘zən gecənin təqribən üçdə ikisini, bə‘zən yarısını, bə‘zən də üçdə birini namaz qılırsan. Səninlə birlikdə olan bir zümrə (yaxın səhabən) də belədir. Gecəni də, gündüzü də ölçüb-biçən ancaq Allahdır. O sizin bunu (gecə vaxtlarını və saatlarını)ölçüb saya bilməyəcəyinizi (yaxud bütün gecəni oyaq qalıb ibadət edə bilməyəcəyinizi) bildiyi üçün sizi əfv etdi (sizə rüsxət verdi). Qur’andan sizə müyəssər olanı oxuyun. (Allah) bilir ki, içərinizdə xəstələr də olacaq, bə‘ziləri Allahın lütfündən ruzi axtarmaq üçün (ticarət məqsədilə) yer üzünü gəzib dolaşacaq,digərləri isə Allah yolunda vuruşacaqdır (cihada gedəcəkdir). Eləisə ondan (Qur’andan) sizə müyəssər olanı oxuyun, namaz qılın, zəkat verin və Allah yolunda gözəl (könül xoşluğu ilə) bir borc verin. ?zünüz üçün öncə (dünyada) nə yaxşı iş görsəniz, Allah dərgahında onun daha xeyirli və daha böyük mükafatı olduğunu görəcəksiniz. Allahdan bağışlanmağınızı diləyin. Həqiqətən, Allah bağışlayandır, rəhm edəndir!