Quran translations in many languages

Azərbaycanlı Quran

Al-Wgqiʽah

Mərhəmətli, rəhmli Allahın adı ilə!

[56:1]

Qiyamət vaqe olacağı (qopacağı) vaxt

[56:2]

Onun vaqe olmasını heç kəs təkzib edə (dana) bilməz!

[56:3]

O (kimini) alçaldacaq, (kimini də) ucaldacaqdır.

[56:4]

Yer hərəkətə gəlib şiddətlə titrədiyi,

[56:5]

Dağlar parça-parça olub ovxalandığı

[56:6]

Və toz kimi səpələndiyi zaman

[56:7]

Siz (ey insanlar!) üç zümrəyə ayrılacaqsınız:

[56:8]

Sağ tərəf sahibləri (əməl dətərləri sağ əllərinə verilənlər). Kimdir o sağ tərəf sahibləri? (Nə uğurludur onlar!)

[56:9]

Sol tərəf sahibləri (əməl dətərləri sol əllərinə verilənlər). Kimdir o sol tərəf sahibləri? (Nə uğursuzdur onlar!)

[56:10]

Və öndə olanlar. Onlar (dünyada Allah yolunda, imanda, əməldə, xeyirdə öndə olduqları kimi, axirətdə də) öndədirlər! (Nəxoşbəxtdir onlar!)

[56:11]

Onlar (Allah dərgahına, Allahın lütfünə) yaxınlaşdırılmış kimsələrdir.

[56:12]

Onlar Nəim cənnətlərində olacaqlar.

[56:13]

(?ndə olanların) çoxu əvvəlkilərdən (keçmiş peyğəmbərlərin ümmətlərindən),

[56:14]

Biz azı da axırıncılardandır (Muhəmməəleyhissəlamın ümmətindəndir).

[56:15]

(Onlar qızıl-gümüş, lə‘l-cavahiratla) bəzənmiş taxtlar üstündəqərar tutacaq,

[56:16]

Onlara (o taxtlara) söykənib bir-biri ilə qarşı-qarşıya əyləşəcəklər.

[56:17]

Onların dövrəsində həmişəcavan xidmətçi oğlanlar dolanacaqlar;

[56:18]

(Cənnət bulağından axan) məin (şərab) dolu piyalələr, kuzələr vəqədəhlərlə.

[56:19]

(Dünyadakı şərabdan fərqli olaraq) ondan başları ağrımaz vəkeflənməzlər.

[56:20]

(O cavan xidmətçilər Cənnətdə olanların) bəyənib seçdikləri meyvələr

[56:21]

Və istədikləri hər cür quş əti ilə (onların dövrəsindəfırlanacaqlar).

[56:22]

(Onlar üçün orada) iri (ahu) gözlü, qəşəng hurilər də vardır.

[56:23]

(O hurilər rəng və gözəllikcə) sanki sədəf içində gizlənmiş (qorunub-saxlanmış) incidirlər.

[56:24]

Onlar (bu ne’mətlərə dünyada) etdikləri (yaxşı) əməllər müqabilində nail olacaqlar.

[56:25]

Onlar orada (Cənnətdə) nə boş söz, nə də günaha bais olan bir şey eşidəcəklər.

[56:26]

Eşitdikləri söz ancaq “salam” olacaqdır.

[56:27]

Sağ tərəf sahibləri! (Əməl dəftərləri sağ əllərində olanlar!) Kimdir o sağ tərəf sahibləri?

[56:28]

(Onlar) tikansız sidr ağacları,

[56:29]

Salxım-salxım sallanmış möüz (banan) ağacları altında;

[56:30]

Cəkilməyən (daimi) kölgəliklərdə;

[56:31]

Axar su kənarında;

[56:32]

Bol meyvələr –

[56:33]

Tükənməz və qadağan edilməyən (meyvələr) içində

[56:34]

Və (bir-birinin üstünə yığılmış) hündür döşəklər üstündə (yaxud yüksəəxlaq və qeyri-adi gözəllik sahibi olan qadınlar yanında) olacaqlar!

[56:35]

Şübhəsiz ki, Biz onları (huriləri) başqa cür (yeni bir yaradılışla, doğulmadan) yaradacağıq!

[56:36]

Onları bakirə qızlar,

[56:37]

Ərlərini sevən, həmyaşıdlar edəcəyik.

[56:38]

Sağ tərəf sahibləri (əməl dəftəri sağ əllərinə verilənlər) üçündür onlar!

[56:39]

(Onların) bir çoxu əvvəlkilərdən (keçmiş peyğəmbərlərin ümmətlərindən),

[56:40]

Bir çoxu da axırıncılardandır (bu ümmətdəndir).

[56:41]

Sol tərəf sahibləri! (Əməl dəftərləri sol əllərinə verilənlər!) Kimdir o sol tərəf sahibləri?

[56:42]

(Onlar) səmum yeli (qızmar atəş) və qaynar su içində,

[56:43]

Qapqara duman kölgəsində olacaqlar!

[56:44]

(O kölgə başqa kölgələrdən fərqli olaraq) nə sərin, nə dəxoşagələndir.

[56:45]

Onlar bundan əvvəl (dünyada) naz-ne’mət içində idilər.

[56:46]

?zləri də böyük günah içində (Allaha şərik qoşmaqla) israr edib dururdular.

[56:47]

Və belə deyirdilər: “Əcaba, biz öldükdən, toz-torpaq və sür-sümük olduqdan sonra, həqiqətən, yenidən dirildiləcəyikmi?!

[56:48]

Yaxud bizdəəvvəl gəlib-getmiş atalarımız da dirildiləcəklərmi?!

[56:49]

(Ya Peyğəmbər!) De: “(Sizdən) əvvəlkilər də, sonrakılar da,

[56:50]

Mə‘lum bir günün (qiyamət gününün) müəyyən bir vaxtında mütləq (məərə) cəm ediləcəklər.

[56:51]

Sonra, siz ey (haqq) yoldan azanlar, (haqqı) dananlar!

[56:52]

Şübhəsiz ki, zəqqum ağacından (onun meyvəsindən) yeyəcəksiniz,

[56:53]

Qarınlarınızı onunla dolduracaqsınız.

[56:54]

Ustündən də (sizə bərk yanğı gəldiyi üçün) qaynar su içəcəksiniz.

[56:55]

?zü də onu susuzluq xəstəliyinə tutulmuş (dəvə) kimi içəcəksiniz.

[56:56]

Bu onların haqq-hesab günündəki ziyafətidir.

[56:57]

(Ey kafirlər!) Biz sizi (yoxdan) yaratdıq. Məgər (qiyamət günü yenidən dirildiləcəyinizi) təsdiq etməzmisiniz?

[56:58]

Bəs (bətnlərə) axıtdığınız nütfəyə nə deyirsiniz?

[56:59]

Ondan (insan) yaradan sizsiniz, yoxsa Biz?!

[56:60]

Sizin aranızda ölüm (kimin nə vaxt öləcəyini) əvvəlcədən Biz müəyyən etdik. Və Biz əsla aciz (önünə keçilməsi mümkün olan) deyilik,

[56:61]

(Sizi yox edib) yerinizə sizin kimiləri gətirməkdən (sizi başqaları ilə əvəz etməkdən) və sizi özünüz də bilmədiyiniz başqa bir şəkildə yaratmaqdan!

[56:62]

And olsun ki, siz ilk yaradılış (dünyaya necə gəldiyinizi) bilirsiniz. Elə isə (sizi yenidən diriltməyə qadir olduğumuz barədə) heç düşünmürsünüz?!

[56:63]

Bəəkdiyiniz (toxuma) nə deyirsiniz?

[56:64]

Onu bitirən sizsiniz, yoxsa Biz?!

[56:65]

Əgər Biz istəsəydik, onu bir saman çöpünə döndərər, siz də mat-məətəl qalıb:

[56:66]

Biz ziyana uğramış,

[56:67]

Bəlkə, (hələ ruzidən də) məhrum olmuş kimsələrik! (deyərdiniz). “

[56:68]

Bəs içdiyiniz suya nə deyirsiniz?

[56:69]

Onu buluddan endirən sizsiniz, yoxsa Biz?!

[56:70]

Əgər istəsəydik, onu acı (bir su) edərdik. Elə isə niyə (Allahın ne’mətlərinə) şükür etmirsiniz?

[56:71]

Bəs (yaş ağacdan) yandırdığınız oda nə deyirsiniz?

[56:72]

Onun ağacını yaradan sizsiniz, yoxsa Biz?

[56:73]

Biz onu (sizi cəhənnəm odu ilə qorxutmaqdan ötrü) ibrət dərsi və səhrada olan müsafirlərin faydalanması üçün yaratdıq.

[56:74]

Belə olduqda (ya Peyğəmbər!) sən ulu olan Rəbbinin adını müqəddəs tutub zikr et!

[56:75]

Ulduzların (bürclərdəki) mənzillərinə (yaxud doğub-batdığı yerlərə) and olsun ki –

[56:76]

Kaş bunun nə qədər böyük bir and olduğunu biləydiniz –

[56:77]

(Sizə oxunan) bu (kəlam) çox qiymətli Qur’andır.

[56:78]

(O, Allah dərgahında) qorunub saxlanılan bir Kitabdadır (lövhi-məhfuzdadır, yaxud lülələnib bükülmüş kağızlardadır).

[56:79]

Ona yalnız pak olanlar toxuna bilər!

[56:80]

(O) Aləmlərin Rəbbi tərəfindən nazil edilmişdir.

[56:81]

İndi siz bu kəlamı yalan sayırsınız? (Bu sözümə məhəl qoymursunuz?)

[56:82]

Ruzinizə şükür etməli olduğunuz halda, onu yalanmı hesab edirsiniz?

[56:83]

(Can) boğaza yetişdiyi (ölüm gəlib çatdığı) zaman

[56:84]

Siz (ona) baxıb durursunuz (əlinizdən heç bir şey gəlmir).

[56:85]

Biz ona sizdən daha yaxınıq, amma siz (bunu) görmürsünüz!

[56:86]

Əgər sizdən (dediyiniz kimi, qiyamət günü əməllərinizə görə) haqq-hesab çəkilməyəcəksə,

[56:87]

Və əgər (“öləndən sonra heç bir dirilmə, haqq-hesab yoxdur” sözünü) doğru deyirsinizsə, bəlkə, (o çıxan canı) geri (bədənə) qaytarasınız?!

[56:88]

Amma əgər (ölən kimsə Allah dərgahına, Allahın lütf vəmərhəmətinə) yaxın olanlardandırsa,

[56:89]

(Onu) rəhmət, gözəl ruzi (yaxud xoş ətirli çiçəklər) və Nəim cənnəti gözləyir!

[56:90]

Əgər o, sağ tərəf sahiblərindəndirsə (əməl dəftəri sağ əlinəverilənlərdəndirsə),

[56:91]

(Ona özü kimi olan yoldaşlarının dili ilə: ) “Sağ tərəf sahiblərindən sənə salam olsun!” (deyiləcəkdir).

[56:92]

Əgər (ölən kimsə Allahın ayələrini, mö’cüzələrini) yalan sayanlardan və yoldan azanlardandırsa,

[56:93]

(Ona) qaynar su ziyafəti veriləcək

[56:94]

Və özü də Cəhənnəmə atılacaqdır.

[56:95]

Şübhəsiz ki, bu, təkzibolunmaz həqiqətdir!

[56:96]

Elə isə (ya Peyğəmbər!) sən ulu olan Rəbbinin adını təsbih (müqəddəs turub zikr) et! (Və ya: Sən Rəbbini o böyük adı ilətəsbih et!)