Quran translations in many languages

Azərbaycanlı Quran

An-Najm

Mərhəmətli, rəhmli Allahın adı ilə!

[53:1]

Batmaqda olan ulduza (Sürəyya ulduzuna) and olsun ki,

[53:2]

Sizin yoldaşınız (Muhəmməəleyhissəlam) nə haqq yoldan sapmış, nə də azmışdır!

[53:3]

O, kefi istəyəni (havadan) danışmır.

[53:4]

Bu, ancaq (Allah dərgahından) nazil olan bir vəhydir.

[53:5]

Onu (Muhəmməəleyhissəlama) çox qüvvətli olan (Cəbrail) öyrətdi.

[53:6]

O qüvvət (ağıl və gözəllik) sahibi (Peyğəmbəəleyhissəlama öz həqiqi şəklində) göründü.

[53:7]

O (Cəbrail) ən uca üfüqdə (günəşin çıxdığı yerdə) idi.

[53:8]

Sonra (Cəbrail Muhəmməəleyhissəlama) yaxınlaşdı və aşağı endi.

[53:9]

(Onların arasındakı məsafə) iki yay uzunluğunda, bəlkə, ondan da yaxın oldu.

[53:10]

Sonra (Cəbrail Allahın ?z) bəndəsinə (Mühəmmədə) vəhy buyurduğunu vəhy etdi.

[53:11]

Qəlb (Peyğəmbərin qəlbi) gördüyünü yalan saymadı. (Muhəmməəleyhissəlam gözü ilə gördüyünün Cəbrail olduğuna qəlbdən inandı).

[53:12]

Siz onunla gördüyü barəsində mübahisəmi edirsiniz?

[53:13]

And olsun ki, (Muhəmməəleyhiissəlam Cəbraili öz həqiqi surətində) başqa bir dəfə də (me’rac vaxtı) görmüşdü;

[53:14]

(Yeddinci göydəki) Sidrətül-müntəhanın yanında.

[53:15]

(Mələklər, şəhidlər və müttəqilər məskəni olan) Mə‘va cənnəti onun yanındadır.

[53:16]

O zaman Sidrəni nələr bürümüşdü, nələr!

[53:17]

Göz nə (sağa-sola) yayındı, nə də uzağa getdi (hər şeyi olduğu kimi gördü).

[53:18]

And olsun ki, (Peyğəmbər) öz Rəbbininən böyük qüdrət nişanələrindən (mö’cüzələrindən) bir qismini (Beytül-mə‘muru, Sidrətül-müntəhanı, Cənnəti, Cəhənnəmi, Rəfrəfi, altı yüz qanadı olan Cəbrailin həqiqi surətini və i. a.) gördü.

[53:19]

(Ey müşriklər!) Bir deyin görək (sizin ibadət etdiyiniz) Lat və Uzza nəyə qadirdilər?!

[53:20]

Digər üçüncü (büt) olan Mənat da həmçinin?!

[53:21]

Məgər oğlanlar sizin, (bəyənmədiyiniz) qızlar Onundurmu?! (Allahındırmı)?!

[53:22]

Elə isə bu ədalətsiz bölgüdür!

[53:23]

Onlar (bütlər) sizin atalarınızın (özlərindən uydurub) qoyduqları adlardan başqa heç bir şey deyildir! (Onların yalnız quru adı var, heç bir şeyə qadir deyillər). Allah onlara (ibadət edilməsinə) dair heç bir dəlil endirməmişdir. Onlar (müşriklər) yalnız zənnə vənəfslərindən gələn istəklərə uyarlar. Halbuki Rəbbindən onlara haqq yolu göstərən rəhbər (Qur’an və Peyğəmbər) gəlmişdir.

[53:24]

Yoxsa insan istədiyi hər şeyə nail ola bilər?! (Xeyr, bu mümkün deyildir. Müşriklərin çox istəməsinə baxmayaraq, bütlər onlar üçün Allah dərgahında heç bir şəfaət edə bilməzlər).

[53:25]

Axirətdə, dünya da ancaq Allahındır!

[53:26]

Göylərdə neçə-neçə mələklər vardır ki, onların şəfaəti heç bir fayda verməz. Ancaq Allah ?z istədiyi və razı olduğu kimsəyə(mələyə, yaxud mö’minə) izin verdikdən sonra (onun şəfaəti fayda verər).

[53:27]

Həqiqətən, axirətə inanmayanlar mələklərə (onların Allahın qızları olduğunu iddia edərək) qadın adları verirlər.

[53:28]

Onlar buna dair heç bir şey bilmir, yalnız zənnə qapılırlar. Zənn isə əsla həqiqət ola bilməz!

[53:29]

Artıq (ya Peyğəmbər!) Bizim Qur’anımızdan üz çevirib dünya həyatından başqa bir şey istəməyənlərdən üz döndər!

[53:30]

Onların bildiyi elə bu qədərdir. Şübhəsiz ki, sənin Rəbbin haqq yoldan azanı da, doğru yolda olanı da ən gözəl tanıyandır!

[53:31]

Göylərdə və yerdə nə varsa, (hamısı) Allahındır. O, pislik edənlərə əməllərinin cəzasını verəcək, yaxşılıq edənləri isə ən gözəl mükafatla mükafatlandıracaqdır!

[53:32]

(O yaxşılıq edənlər ki) kiçik günahlar (xətalar) istisna olmaqla, böyük günahlardan və rəzil işlərdən (zinadan) çəkinərlər. Həqiqətən, sənin Rəbbin çox bağışlayandır. Sizi torpaqdan yaradan da, siz analarınızın bətnlərində rüşeym halında olanda da sizi ən gözəl tanıyan Odur. ?zünüzü təmizə çıxartmayın. O, Allahdan qorxub pis əməllərdən çəkinənin kim olduğunu əngözəl biləndir!

[53:33]

(Ya Peyğəmbər!) İndi gördünmü (imandan) dönəni,

[53:34]

Bir az (pul, mal) verib (qalanına) xəsislik göstərəni?

[53:35]

Məgər o, qeybi bilirmi ki, (öz dostunun əzabına yüklənəbiləcəyini) görsün?! (Müşriklərdən Vəlid ibn Müğirə islama meyl göstərmişdi. Bunu eşidən digər bir müşrik onu babalarının dinindən üz döndərməkdə ittiham edərək möhkəm danlamış vədemişdi ki, əgər Müğirə ona müəyyən məbləğ pul, mal versə vəislamı atıb öz dininə qayıtsa, o, axirətdə Müğirənin əzabını öz üzərinə götürəcəkdir. Müğirə islamdan üz döndərmiş, lakin xəsislik göstərib həmin şəxsə və‘d etdiyi məbləğin hamısını deyil, bir qismini vermişdi).

[53:36]

Yoxsa ona Musanın səhifələrindən olanlar xəbər verilmədi?!

[53:37]

Və (əhdə) çox vəfalı olan (Allahın qarşısındakı borcunu layiqincəödəyən) İbrahimin (sühüfündəkilər bildirilmədi?!)

[53:38]

(Tövratda və İbrahimin səhifələrində deyilənlər bunlardır: ) “Heç bir günahkar başqasının günahına yüklənməz!

[53:39]

İnsana ancaq öz zəhməti (sə‘yi, çalışması, əməli) qalar!

[53:40]

Şübhəsiz ki, (qiyamət günü) onun zəhməti (sə‘yi, əməli) görünəcəkdir!

[53:41]

Sonra da ona (zəhmətinin, əməlinin) tam əvəzi veriləcəkdir!

[53:42]

Həqiqətən, axır dönüş sənin Rəbbinədir!

[53:43]

Güldürən də, ağladan da Odur!

[53:44]

?ldürən də, dirildən də Odur!

[53:45]

(İnsanlardan və heyvanlardan ibarət) iki cifti (hər bir cütü) erkək və dişi olaraq yaradan Odur –

[53:46]

(Bir qərtə) nütfədən (o, ata belindən analığa) axıb tökülərkən.

[53:47]

(?lüləri) yenidən diriltmək də Ona aiddir!

[53:48]

(İstədiyini) dövlətli də edən, kasıb da edən Odur!

[53:49]

Şi’ranın (Şi’ra ulduzunun) da Rəbbi Odur!

[53:50]

Əvvəlki (ilkin) Adı (Ad qövmünü) O məhv etdi.

[53:51]

Səmudu da həmçinin! Və (onlardan heç kəsi sağ) buraxmadı.

[53:52]

Daha əvvəl Nuh qövmünü (məhv etdi), çünki onlar daha zalım, daha azğın kimsələr idi.

[53:53]

(Lut qövmünün yurdu) Mö’təfikənin də altını üstünə O çevirdi (qaldırıb yerə vurdu).

[53:54]

Onları nələr sardı, nələr! (Başlarına nə müsibətlər gəldi!)

[53:55]

(Ey insan!) Sən öz Rəbbinin hansı ne’mətlərinə şəkk edirsən?!

[53:56]

Bu (Muhəmməəleyhissəlam) da əvvəlki peyğəmbərlər kimi (insanları Allahın əzabı ilə) qorxudan bir peyğəmbərdir!

[53:57]

(Ey insanlar!) Yaxınlaşam (qiyamət) yaxınlaşdı.

[53:58]

Onu Allahdan başqa heç kəs dəf edə bilməz! (Və ya: onun dəqiq vaxtını Allahdan başqa heç kəs bilməz!)

[53:59]

İndi siz bu kəlama (Qur’ana) təəccübmü edirsiniz?

[53:60]

Həm də gülürsünüz, heç ağlamırsınız!

[53:61]

Siz (qəflət içində) oynayır-əylənirsiniz (ona e’tina etmirsiniz).

[53:62]

(Ey insanlar!) Gəlin Allaha səcdə edin, (Allaha) ibadət edin! (Ondan başqasına itaət etməyin!)