Quran translations in many languages

Azərbaycanlı Quran

An-Nasr

Mərhəmətli, rəhmli Allahın adı ilə!

[110:1]

(Ya Peyğəmbər!) Allahın köməyi və zəfər (Məkkənin fəthi) gəldiyi zaman;

[110:2]

İnsanların dəstə-dəstə Allahın dininə (islama) daxil olduqlarını gördüyün zaman

[110:3]

Rəbbini həmd-səna ilə təqdis et (Onu bütün naqis sifətlərdən uzaq tutub pak bil, “Sübhanəkə Allahümmə və bihəmdikə” kəlməsini de) və Ondan bağışlanmağını dilə. Həqiqətən, O, tövbələri qəbul edəndir!