Quran translations in many languages

Azərbaycanlı Quran

Ar-Rûm

Mərhəmətli, rəhmli Allahın adı ilə!

[30:1]

Əlif, Lam, Mim!

[30:2]

Rumlular (bizanslılar iranlılara) məğlub oldular.

[30:3]

(Ərəbistana) ən yaxın bir yerdə (Şamda və ya Urdunda). Lakin onlar (bu) məğlubiyyətlərindən sonra qalib gələcəklər.

[30:4]

Bir neçə ilin içində (üç illə doqquz, yaxud on il arasında). Əvvəl də, sonra da hökm Allahındır. O gün mö’minlər sevinəcəklər;

[30:5]

Allahın köməyi ilə. (Allah) istədiyinə kömək edər. O, yenilməz qüvvət sahibi, mərhəmət sahibidir!

[30:6]

(Bu zəfəri Kitab əhlinə) Allah və‘d etdi. Allah ?z və‘dinə xilaf çıxmaz. Lakin insanların çoxu (müşriklər bunu) bilməzlər!

[30:7]

Onlar dünya həyatının zahirini (ticarət və əkinçilik işlərini, məət məsələlərini) bilirlər, axirətdən isə xəbərsizdirlər.

[30:8]

Məgər onlar öz-özlüklərində Allahın göyləri, yeri və onların arasındakıları ancaq haqq-ədalətlə və müəyyən bir müddət üçün yaratdığını düşünmürlərmi? Həqiqətən, insanların çoxu Rəbbi iləqarşılaşacağını (qiyamət günü dirilib haqq-hesab üçün Allahın hüzurunda duracağını) inkar edir.

[30:9]

Məgər onlar yer üzünü gəzib özlərindəəvvəlkilərin aqibətinin necə olduğunu görmürlərmi? Onlar (Ad, Səmud tayfaları) bunlardan daha qüvvətli idilər. Onlar (əkinçilik məqsədilə) torpağı qazıb altını üstünə çevirmiş və yer üzünü bunlardan daha çox adab etmişdilər. Peyğəmbərləri onlara açıq-aşkar mö’cüzələr gətirmişdilər. Allah onlara zülm etmirdi, onlar özləri özlərinəzülm edirdilər.

[30:10]

Sonra da Allahın ayələrini yalan hesab edib onları məsxərəyəqoymaqla pislik edənlərin aqibəti lap pis oldu!

[30:11]

Allah məxluqatı əvvəlcə (yoxdan) yaradır, (öləndən) sonra yenidən dirildir. Sonra da siz (qiyamət günü) Onun hüzuruna qaytarılacaqsınız.

[30:12]

Qiyamət qopacağı gün günahkarlar mat-məətəl qalacaqlar. (?zlərini təmizə çıxarmaq üçün heç bir dəlil, sübut gətirəbilməyəcəklər).

[30:13]

(Allaha qoşduqları) şəriklərindən onlar üçün şəfaət edəcək kimsələr olmayacaq. Onlar öz şəriklərini inkar edəcəklər.

[30:14]

Qiyamət qopacağı gün – məhz o gün (mö’minlərlə kafirlər bir-birindən) ayrılacaqlar.

[30:15]

İman gətirib yaxşı işlər görənlər cənnət bağçalarının birindəsevinc içində qalacaqlar.

[30:16]

Kafir olub ayələrimizi və axirətə qovuşacaqlarını (qiyamət günü dirilib haqq-hesab üçün hüzurumuzda duracaqlarını) inkar edənlər isə əzab verilmək üçün hazırlanacaqlar (gətiriləcəklər).

[30:17]

Elə isə axşam-səhər (axşama yetişəndə, səhərə çıxanda) Allahı təqdis edib şə‘ninə tə‘riflər deyin! (Axşam, gecə və sübh namazlarını qılın!)

[30:18]

Göylərdə və yerdə həmd (şükür və tə‘rif) yalnız Ona məxsusdur. Gün batanda da (günün sonuna yetişəndə də), gündüz də Onu təqdis edib şə‘ninə tə‘riflər deyin! (İkindi və günorta namazlarını qılın!)

[30:19]

(Allah) ölüdən diri, diridən də ölü çıxardır, öləndən sonra torpağı dirildir. Siz də (qiyamət günü dirildilib qəbirlərinizdən) beləçıxardılacaqsınız.

[30:20]

Sizi (atanız Adəmi) torpaqdan yaratması, sonra da sizin (hərənizin) bir insan olub yer üzünə yayılmağınız Onun qüdrəəlamətlərindəndir.

[30:21]

Sizin üçün onlarla ünsiyyət edəsiniz deyə, öz cinsinizdən zövcələr xəlq etməsi, aranızda (dostluq) sevgi və mərhəməyaratması da Onun qüdrət əlamətlərindəndir. Həqiqətən, bunda (bu yaradılışda) düşünən bir qövm üçün ibrətlər vardır!

[30:22]

Göylərin və yerin yaradılışı, dillərinizin və rənglərinizin müxtəlifliyi də Onun qüdrəəlamətlərindəndir. Şübhəsiz ki, bunda bilənlər (ağıl və elm sahibləri) üçün (Allahın vəhdaniyyətinə, Onun hər şeyə qadir olmasına dəlalət edən)nişanələr vardır!

[30:23]

Gecə və gündüz yatıb dincəlməyiniz (gecə istirahət etməyiniz, gündüz əlləşib çalışmağınız), ne’mətindən ruzi (qismətinizi) axtarmanız da Onun qüdrət əlamətlərindəndir. Həqiqətən, (öyüd-nəsihət) eşidənlər üçün bunda ibrətlər vardır!

[30:24]

Sizə həm qorxu, həm də ümid verən (sizi vurmasından qorxduğunuz, dalınca isə yağış yağmasına ümid bəslədiyiniz) ildırımı göstərməsi, göydən yağmur endirib öləndən sonra (onunla) torpağı diriltməsi də Onun qüdrəəlamətlərindəndir.Şübhəsiz ki, bunda ağılla düşünən bir qövm üçün ibrətlər vardır.

[30:25]

Göyün və yerin Onun əmrində durması, sonra sizi bircə dəfə(İsrafilin suru bir dəfə üfürməsi ilə) çağıran kimi dərhal yerdən (qəbirlərinizdən dirilib) çıxmağınız da Onun qüdrəəlamətlərindəndir.

[30:26]

Göylərdə və yerdə kim (nə) varsa, Onundur. (Mələklər, cinlər vəinsanlar Allahın bəndələridir). Hamısı Ona boyun əyər!

[30:27]

Məxluqatı əvvəlcə yoxdan var edən, sonra da (qiyamət günü) yenidən dirildəcək Odur. Bu (iş) Onun üçün çox asandır. Göylərdəvə yerdə olan ən yüksək sifət (Allahdan başqa heç bir tanrı olmaması, vəhdaniyyət sifəti) yalnız Ona məxsusdur. O, yenilməz qüvvət sahibi, hikmət sahibidir! (Allahın sifətləri nəgöydəkilərin, nə də yerdəkilərin sifətlərinə bənzəyər. Allah onların hamısından ucadır).

[30:28]

(Allah) sizə özünüzdən bir məsəl çəkər. Sahib olduğunuz kölələr içərisində sizə verdiyimiz mal-dövlətə sizinlə bərabər ortaq olan, özünüzdən (özünüz kimi azad adamların haqqına toxunmaqdan) çəkindiyiniz kimi, o kölələrdən də çəkindiyiniz şərikləriniz varmı? (Siz buna razı olarsınızmı? Əlbəttə, yox! Elə isə bəs Allaha ?z aciz bəndələrini, bütləri şərik qoşmağa necə razı olursunuz?) Biz ayələri ağılla düşünən bir qövm üçün belə ətraflı izah edirik.

[30:29]

Lakin (özlərinə) zülm edənlər (kafirlər) nadanlıqla nəfslərinin istəklərinə uydular. Allahın (küfr edəcəklərini əzəldən bildiyi üçün) yoldan çıxartdıqlarını doğru yola (islam dininə) kim sala bilər? Onlara kömək edə bilən kəslər də olmaz!

[30:30]

(Ya Rəsulum! Ummətinlə birlikdə) batildən haqqa tapınaraq (pak bir müvəhhid, xalis təkallahlı kimi) üzünü Allahın fitri olaraq insanlara verdiyi dinə (islama) tərəf tut. Allahın dinini (Onun yaratdığı tövhid dini olan islamı) heç vəchlə dəyişdirmək olmaz. Doğru din budur, lakin insanların əksəriyyəti (haqq dininin islam olduğunu) bilməz. (Allah bütün insanları xilqətcə müsəlman – təkallahlı yaratmışdır, lakin ata-anaları onları başqa dinlərə sövq etmiş, yaxud onlar yaşa dolduqda öz nadanlıqları üzündən batil dinlərə – bütpərəstliyə uymuşlar).

[30:31]

(Ya Rəsulum! Sən və ümmətin) tövbə edərək Ona tərəf dönün. Ondan (Allahın əzabından) qorxun, namaz qılın və müşriklərdəolmayın!

[30:32]

O kəslərdən ki, öz dinini parçalayıb firqə-firqə oldular (bə‘zisi bütlərə, bə‘zisi günəşə və aya, bə‘zisi ulduzlara səcdə etməyəbaşladılar). Hər bir firqə öz dininə (öz dininin haqq olduğuna) sevinər.

[30:33]

İnsanlara bir ziyan toxunduğu zaman Rəbbinə tərəf dönüb Ona tövbə edərlər. Sonra (Allah) ?z mərhəmətindən onlara daddıran (onları möhnətdən qurtaran) kimi içərilərindən bir qismi Rəbbinə şərik qoşar.

[30:34]

Bizim onlara verdiyimiz ne’mətləri inkar etsinlər deyə (şirkə, küfrə düşərlər). İndi (bir az dünyada) əylənib kefə baxın. (Cəhənnəəzabının necə şiddətli olduğunu) mütləq biləcəksiniz!

[30:35]

Yoxsa Biz (müşriklərə Allaha) şərik qoşmaqlarını söyləyən (təsdiq edən) bir dəlil (kitab) göndərdik?!

[30:36]

İnsanlara bir mərhəmət (firavan həyat, sağlamlıq, cah-calal) daddırdığımız zaman ona sevinərlər. Onları öz əlləri ilə etdikləri əməllərə (qazandıqları günahlara) görə bir müsibətə düçar etdikdə isə dərhal mə‘yus olarlar (hər şeydən ümidlərini üzərlər).

[30:37]

Məgər onlar Allahın istədiyi kimsənin ruzisini bol etdiyini və(istədiyininkini də) azaltdığını görmürlərmi?! Həqiqətən, bunda iman gətirən bir tayfa üçün ibrətlər vardır!

[30:38]

(Ya Rəsulum!) Yaxın qohuma, yoxsula (miskinə), (pulu qurtarıb yolda qalan) müsafirə (Allahın vacib buyurduğu) haqqını ver. Allah rizasını (Allahın camalını) diləyənlər üçün bu daha xeyirlidir. (Axirətdə) nicat tapanlar (mətləbinə yetişənlər) məhz onlardır!

[30:39]

(Sərvətinizin) xalqın mal-dövləti hesabına artması üçün sələmlə(faizlə) verdiyiniz malın Allah yanında heç bir bərəkəti (artımı) olmaz. Allah rizasını diləyərək verdiyiniz sədəqə (zəkat) isə belədeyildir. Bunu edənlər (dünyada mallarının bərəkətini, axirətdəisə öz mükafatlarını) qat-qat artıranlardır!

[30:40]

Sizi (yoxdan) yaradan, sonra sizə ruzi verən, sizi öldürən və daha sonra (qiyamət günü) dirildəcək məhz Allahdır. Şərikləriniz içərisində bunlardan heç olmasa birini edə biləni varmı? (Allah) pakdır, müqəddəsdir. (Allah müşriklərin) Ona şərik qoşduqlarından (bütlərdən) ucadır!

[30:41]

İnsanların öz əlləri ilə etdikləri (pis əməllər, günahlar) üzündən quruda və suda fəsad (pozuntu) əmələ gələr (bə‘zi yerlərdəquraqlıq, qıtlıq olar, bə‘zilərində zərərli yağışlar yağar, zəlzələbaş verər, dənizlərdə gəmilər batar) ki, Allah (bununla) onlara etdiklərinin bir qismini (etdikləri bə‘zi günahların cəzasını) daddırsın və bəlkə, onlar (tövbə edib pis yoldan) qayıtsınlar.

[30:42]

(Ya Rəsulum! Məkkə əhlinə) de: “Yer üzünü gəzib-dolaşın və(sizdən) əvvəlkilərin axırının necə olduğuna baxın. Onların əksəriyyəti müşrik idi.

[30:43]

(Ya Rəsulum!) Allah tərəfindən qarşısıalınmaz gün (qiyamət günü) gəlməmişdən əvvəl üzünü düzgün dinə (islama doğru) çevir. O gün insanlar (haqq-hesab çəkildikdən sonra) bölük-bölük (iki dəstə) olarlar. (Mö’minlər Cənnətə, günahkarlar isəCəhənnəmə gedərlər).

[30:44]

Küfr edənin küfrü öz əleyhinə olar (qazandığı günaha görəCəhənnəmə atılar). Yaxşı iş görənlər isə özləri üçün (Cənnətdə) rahat mənzillər hazırlamış olarlar ki,

[30:45]

(Allah) iman gətirib saleh əməl edənlərə ?z lütfündən (?z kərəmindən) mükafat versin. Şübhəsiz ki, (Allah) kafirləri sevməz!

[30:46]

Həqiqətən, küləkləri müjdəçi olaraq göndərməsi, sizə ?z mərhəmətindən daddırması (yağış verməsi), əmri ilə gəmilərin üzməsi, ne’mətindən ruzi axtarmanız Onun qüdrətəlamətlərindəndir. Bəlkə, (Allahın ne’mətlərinə) şükür edəsiniz!

[30:47]

(Ya Rəsulum!) Biz səndəəvvəl də onların tayfalarına (neçə-neçə) peyğəmbərlər göndərmişdik. (Peyğəmbərlər) onlara açıq-aşkar mö’cüzələr gətirmişdilər. Biz (peyğəmbərləri təkzib edən) günahkarlardan intiqam aldıq. Mö’minlərə kömək etmək Bizəvacibdir! (Biz ?z və‘dimizə əməl edərək mö’minlərə yardımetməliyik!)

[30:48]

Buludları hərəkətə gətirən küləkləri göndərib onları göy üzündəistədiyi kimi yayan və topa-topa edən Allahdır. Artıq buludların arasından yağış çıxdığını görürsən. Onu (yağışı) bəndələrindən istədiyinə verən kimi onlar sevinərlər.

[30:49]

Həənd ki üstlərinə (yağış) endirilməzdən (yağış yağmamışdan) əvvəl (ondan) ümidlərini üzmüşdülər.

[30:50]

(Ya Rəsulum!) Sən Allahın rəhmətinin (yağışının) əsər-əlamətinəbax ki, torpağı öldükdən sonra necə dirildir. Doğrudan da, O, ölüləri dirildəndir. O (Allah) hər şeyə qadirdir!

[30:51]

Əgər Biz (onların əkinlərinin üstünə) bir yel əsdirsək və (o yel nəticəsində əkinlərin) saralıb-solduğunu görsələr, bundan sonra mütləq nankor olmağa başlayarlar.

[30:52]

Şübhəsiz ki, sən (haqqa) çağırışı nə ölülərə bildirə bilərsən, nədə dönüb gedən karlara eşitdirə bilərsən!

[30:53]

Sən korları da düşdükləri əyri yoldan qurtarıb düz yola gətirəbilməzsən. Sən (haqqı) yalnız ayələrimizə inananlara eşitdirəbilərsən. Məhz onlar müsəlmandırlar! (Allaha ürəkdən inanıb Ona can-başla itaət edərlər!)

[30:54]

Sizi zəif bir şeydən (nütfədən, bir qətrə sudan) yaradan, gücsüzlükdən (körpəlikdən) sonra qüvvətli (cavan) edən, qüvvətli olduqdan sonra (yenidən) taqətsiz (və qoca) edən Allahdır. O, istədiyini yaradır. O, (hər şeyi) biləndir, (hər şeyə) qadirdir!

[30:55]

Qiyamət qopacağı gün (saat) günahkarlar (qəbirlərində vədünyada) bir saatdan artıq qalmadıqlarına and içərlər. Onlar (axirətdə belə yalan danışdıqları kimi, dünyada da batilə uyub haqdan) belə döndərilirdilər (yoldan çıxardılırdılar).

[30:56]

Elm və iman sahibləri isə belə deyərlər: “Siz (qəbirlərinizdə) Allahın Kitabında (əzəli elmində yazılmış) olan qiyamət gününəqədər qaldınız. Bu, (hamının dirildiyi) qiyamət günüdür, lakin siz (onun haqq olduğunu) bilmirdiniz!”

[30:57]

O gün zalımlara üzrləri heç bir fayda verməz və onların tövbəetmələri (Allah rizasını diləmələri) də istənilməz!

[30:58]

Biz bu Qur’anda insanlar üçün hər çür məsəl çəkdik. (Ya Rəsulum!) Həqiqətən, sən onlara (Musanın yədi-beyzası, əsası kimi) hər hansı bir mö’cüzə gətirsən belə, onlar mütləq: “Siz (Peyğəmbəvə ona iman gətirənlər) yalançısınız!” – deyəcəklər.

[30:59]

Allah (haqqı) bilməyənlərin qəlblərini belə möhürləyər!

[30:60]

(Ya Rəsulum!) Sən (çətinliklərəəziyyətlərə) səbr et. Şübhəsiz ki, Allahın (sənə verdiyi zəfər) və‘di haqdır. Qoy (axirətəqəti inanmayanlar səni e’tinasızlığa sövq etməsinlər. (Səni yüngül hesab edib yerindən oynatmasınlar, səbirsizliyə, səbatsızlığa sövq edərək öz fikrindən və amalından döndərib risaləti təbliğ etməkdən daşındıra bilməsinlər!)