Quran translations in many languages

Azərbaycanlı Quran

At-Tûr

Mərhəmətli, rəhmli Allahın adı ilə!

[52:1]

And olsun (Allahın Musa ilə danışdığı) Tur dağına;

[52:2]

And olsun yazılmış kitaba (Tövrata, Qur’ana, yaxud bütün ilahi kitablara) –

[52:3]

Açıq dəri üzərində (olan kitaba);

[52:4]

And olsun (mələklərin ibadət etdiyi) Beytülmə‘mura;

[52:5]

And olsun yüksək tavana (uca göyə)

[52:6]

Və dolub daşan (alovlanan) dənizə ki,

[52:7]

Rəbbinin əzabı (Ya Peyğəmbər!) mütləq vaqe olacaqdır!

[52:8]

Onu heç kəs dəf edə bilməz!

[52:9]

O gün göy hərəkətə gəlib fırlanacaq (çalxalanacaq),

[52:10]

Dağlar yerindən qopub (havada toz kimi) oynayacaqdır.

[52:11]

O gün vay (peyğəmbərləri) yalançı hesab edənlərin halına!

[52:12]

O kəslər ki, (dünyada) yalana qurşanıb qəflət içində oynayarlar.

[52:13]

O gün onlar zorla cəhənnəm oduna sürüklənəcəklər.

[52:14]

(Onlara belə deyiləcəkdir: ) “Bu sizin (dünyada) yalan hesab etdiyiniz cəhənnəm odudur!

[52:15]

(Vəhyə, Qur’ana sehr dediyiniz kimi) bu da sehrdir, yoxsa (gözünüz qapanıb onun həqiqət olduğunu) görmürsünüz?

[52:16]

Yanın orada! İstər dözün, istər yox; sizin üçün eynidir (həmişəlik Cəhənnəmdə qalacaqsınız). Siz ancaq etdiyiniz əməllərin cəzasını çəkəcəksiniz!

[52:17]

Müttəqilər isə, şübhəsiz ki, cənnətlər və ne’mətlər içindəolacaqlar.

[52:18]

Rəbbinin onlara əta etdiyi ne’mətlərdən zövq (ləzzət) alacaqlar. Rəbbi onları cəhənnəm əzabından qorumuşdur.

[52:19]

(Onlara belə deyiləcəkdir: ) “(Dünyada) etdiyiniz yaxşı əməllərin müqabilində nuşcanlıqla yeyin-için;

[52:20]

Səf-səf düzülmüş taxtlara söykəndiyiniz halda!” Biz onları iri (ahu) gözlü hurilərlə evləndirəcəyik.

[52:21]

İman gətirib övladları imanla arxalarınca gedənlərin nəsillərini də (Cənnətdə) özlərinə qoşacağıq. Onların əməllərindən heç bir şey əskiltməyəcəyik. Hər kəs öz əməlinin girovudur!

[52:22]

Onları istədikləri meyvə və ətlə (bol-bol) tə‘min edəcəyik.

[52:23]

Onlar orada bir-birinə (şərab dolu) qədəh ötürəcəklər. Onda (cənnət şərabının xislətində dünyakından fərqli olaraq) nəlağlağılıq, nə də günaha təhrik vardır.

[52:24]

Onların ətrafında (xidmət üçün) özlərinə məxsus olan, sədəf içində gizlənmiş inci kimi gözəl oğlanlar dolanacaqlar.

[52:25]

Onlar (dünyada gördükləri işlər barəsində) bir-birindən hal-əhval tutmağa başlayacaqlar.

[52:26]

Və (söhbəəsnasında) belə deyəcəklər: “Biz bundan əvvəl (dünyada) ailəmiz içində olarkən (Rəbbimizin əzabından) qorxardıq.

[52:27]

Artıq Allah bizə mərhəmət buyurub (minnət qoyub) bizi cəhənnəm (səmum) əzabından qorudu.

[52:28]

Biz bundan əvvəl (dünyada) Ona ibadət edirdik. Şübhəsiz ki, O, (və‘dinə sadiq) kərəm sahibidir, rəhm edəndir!

[52:29]

Elə isə (ya Peyğəmbər! Sən müşriklərə) öyüd-nəsihət ver. Sən öz Rəbbinin ne’məti (nübüvvət və islam dini) sayəsində nəkahinsən, nə də divanə!

[52:30]

Yoxsa onlar (sənin barəndə): “(O) şairdir. Biz (ruzigarın gərdişi nəticəsində) onun başına gələcək müsibəti (ölüb getməsini) gözləyirik!” – deyirlər.

[52:31]

De: “Gözləyin, mən də sizinlə birlikdə (sizin başınıza gələcək müsibəti) gözlələyənlərdənəm!

[52:32]

Yoxsa onların puç ağılları bunu (bu cür batil sözləri deməyi) onlara əmr edir? Xeyr, onlar azğın bir qövmdürlər.

[52:33]

Yoxsa onlar: “Onu (Qur’anı) özündən uydurdun!” – deyirlər. Xeyr, onlar (həsədləri, təkəbbürləri və inadları üzündən) iman gətirmirlər.

[52:34]

Əgər doğru deyirlərsə, qoy onlar bunun (bu Qur’an) kimi bir kəlam gətirsinlər!

[52:35]

Yoxsa onlar heç bir şeydən (xaliqsiz) yarandılar?! Yaxud onlar (öz-özlərini) yaradanlardır?!

[52:36]

Yoxsa göyləri və yeri yaratdılar?! Xeyr, onlar (Allaha) ürəkdən inanmırlar!

[52:37]

Yoxsa (ya Peyğəmbər) sənin Rəbbinin xəzinələri onlardadır?! Yaxud (həşeyə) onlar hakimdirlər?!

[52:38]

Yoxsa onların üstünə çıxıb (vəhyi) dinlədikləri bir nərdivanı vardır?! Elə isə qoy onların (vəhyi) dinləyənləri açıq-aşkar bir dəlil gətirsinlər!

[52:39]

Yoxsa qızlar Onun (Allahın), oğlanlar isə sizindir?!

[52:40]

Yoxsa (ya Peyğəmbər! Risaləti təbliğ etdiyinə görə) sən onlardan bir ücrət (mükafat) istəyirsən və onlar ağır borc yükü altındadırlar?!

[52:41]

Yoxsa onlar qeybi bilir və (orada olanı) yazırlar?! (Qiyamətin, axirət həyatının olmadığını oradan öyrənib Muhəmməəleyhissəlamla mübahisə edirlər?)

[52:42]

Yoxsa (ya Peyğəmbər! Sənə qarşı) bir tələ qurmaq istəyirlər? Amma kafirlər özləri o tələyə düşəcəklər!

[52:43]

Yoxsa onların Allahdan başqa bir tanrısı vardır? Allah bunların Ona qoşduqları şəriklərdən tamamilə uzaqdır!

[52:44]

Əgər onlar göyün bir parçasının (başlarına) düşdüyünü görsələr:“Bulud topasıdır!” – deyərlər (özlərinə əzab gəldiyinəinanmazlar).

[52:45]

Elə isə (dəətdən) sarsılıb karıxacaqları günə qovuşana qədər sən onları tərk et!

[52:46]

O gün hiylələri onlara heç bir fayda verməyəcəkdir (Allahın əzabını onlardan dəf edə bilməyəcək) və onlara heç bir kömək olunmayacaqdır.

[52:47]

Şübhəsiz ki, zalımları (kafirləri) hələ bundan başqa da (dünyada və qəbir evindəəzab gözləyir. Lakin onların əksəriyyəti (bunu) bilməz!

[52:48]

(Ya Peyğəmbər!) Sən öz Rəbinin hökmünə səbr et! Şübhəsiz ki, sən Bizim gözümüzün qabağındasan (himayəmiz altındasan). (Namaza) qalxdıqda Rəbbini həmd-səna ilə zikr et!

[52:49]

Gecənin bir vaxtında nə ulduzlar batandan sonra (dan yeri söküləndə, yaxud sübh çağı) da Allahı təqdis edib şə‘ninətə‘riflər de! (Gün ərzində vacib və əlavə namazları qıl!)