Quran translations in many languages

Bosnian Quran

Ad-Dhuhâ

Tebe, Allaha, Gospodara svjetova, hvalimo,

[93:1]

Tako mi jutra

[93:2]

i noći kada se utiša –

[93:3]

Gospodar tvoj nije te ni napustio ni omrznuo!*

[93:4]

Onaj svijet je, zaista, bolji za tebe od ovoga svijeta,

[93:5]

a Gospodar tvoj će tebi, sigurno, dati, pa ćeš zadovoljan biti!

[93:6]

Zar nisi siroče bio*, pa ti je On utočište pružio,

[93:7]

i za pravu vjeru nisi znao, pa te je na Pravi put uputio,

[93:8]

i siromah si bio, pa te je imućnim učinio?

[93:9]

Zato siroče ne ucvili,

[93:10]

a na prosjaka ne podvikni,

[93:11]

i o blagodati Gospodara svoga kazuj!