Quran translations in many languages

Bosnian Quran

Ad-Dukhân

Tebe, Allaha, Gospodara svjetova, hvalimo,

[44:1]

Ha Mim.

[44:2]

Tako Mi Knjige jasne,

[44:3]

Mi smo počeli da je u Blagoslovljenoj noći objavljujemo – i Mi, doista, opominjemo –

[44:4]

u kojoj se svaki mudri posao riješi

[44:5]

po zapovijedi Našoj! Mi smo, zaista, slali poslanike

[44:6]

kao milost Gospodara tvoga – On, uistinu, sve čuje i sve zna,

[44:7]

Gospodara nebesa i Zemlje i onoga što je između njih – ako čvrsto vjerujete,

[44:8]

drugog boga osim Njega nema; On život i smrt daje, Gospodara vašeg i Gospodara vaših predaka davnih!

[44:9]

Ali ovi sumnjaju i zabavljaju se,

[44:10]

zato sačekaj dan kad će im se činiti da prema nebu vide vidljiv dim

[44:11]

koji će ljude prekriti. “Ovo je neizdržljiva patnja!

[44:12]

Gospodaru naš, otkloni patnju od nas, mi ćemo, sigurno, vjerovati!”

[44:13]

A kako će oni pouku primiti, a već im je došao istiniti Poslanik

[44:14]

od koga oni glave okreću i govore: “Poučeni – umno poremećeni!”

[44:15]

Mi ćemo patnju malo-pomalo otklanjati i vi ćete se, sigurno, u mnogobožačku vjeru vratiti;

[44:16]

ali onog Dana kada ih svom silom zgrabimo, zbilja ćemo ih kazniti.

[44:17]

Još davno prije njih Mi smo faraonov narod u iskušenje stavili, kada im je bio došao plemeniti poslanik:

[44:18]

Ispunite prema meni ono što ste dužni, o Allahovi robovi, jer ja sam vam poslanik pouzdani,

[44:19]

i ne uzdižite se iznad Allaha, ja vam donosim dokaz očevidni,

[44:20]

i ja se utječem i svome i vašem Gospodaru da me ne kamenujete,

[44:21]

a ako mi ne vjerujete, onda me na miru ostavite!”

[44:22]

I on pozva u pomoć Gospodara svoga: “Ovo je, doista, narod nevjernički!” –

[44:23]

Izvedi noću robove Moje, za vama će potjera poći

[44:24]

i ostavi more nek miruje, oni su vojska koja će, zaista, potopljena biti.”

[44:25]

I koliko ostaviše bašča i izvora,

[44:26]

i njiva zasijanih i dvorova divnih,

[44:27]

i zadovoljstava koja su u radosti provodili! –

[44:28]

Tako to bî, i Mi smo to u nasljedstvo drugima ostavili –

[44:29]

ni nebo ih ni Zemlja nisu oplakivali, i nisu pošteđeni bili,

[44:30]

a sinove Israilove smo ponižavajuće patnje spasili

[44:31]

od faraona – on je bio gord, jedan od onih koji su u zlu svaku mjeru prevršili –

[44:32]

i znajući kakvi su, između savremenika smo ih odabrali,

[44:33]

i neka znamenja puna očite blagosti smo im dali

[44:34]

A ovi, doista, govore:

[44:35]

Postoji samo naša prva smrt, mi nećemo biti oživljeni;

[44:36]

pretke naše nam dovedite, ako je istina to što govorite!”

[44:37]

Da li su silniji oni ili narod Tubba’ i oni prije njega? – njih smo uništili jer su nevjernici bili.

[44:38]

Mi nismo stvorili nebesa i Zemlju i ono što je između njih da bismo se igrali.

[44:39]

Mi smi ih stvorili sa ciljem, ali većina ovih ne zna.

[44:40]

Dan sudnji će svima njima rok određeni biti,

[44:41]

Dan kada bližnji neće nimalo od koristi bližnjem biti i kada sami sebi neće moći pomoći,

[44:42]

moći će samo oni kojima se Allah smiluje, jer – On je, uistinu, silan i milostiv.

[44:43]

Drvo Zekkum

[44:44]

biće hrana grješniku,

[44:45]

u trbuhu će kao rastopljena kovina vreti,

[44:46]

kao što voda kada ključa vri.

[44:47]

Ščepajte ga i usred ognja odvucite,

[44:48]

a zatim mu, za kaznu, na glavu ključavu vodu izljevajte!”

[44:49]

Okušaj, ta ti si, uistinu, ’moćni’ i ’poštovani’,

[44:50]

ovo je, zaista, ono u što ste sumnjali!”

[44:51]

A oni koji su se Allaha bojali, oni će na sigurnu mjestu biti,

[44:52]

usred bašči i izvora,

[44:53]

u dibu i kadifu obučeni i jedni prema drugima.

[44:54]

Eto, tako će biti i Mi ćemo ih hurijama, krupnih očiju, ženiti.

[44:55]

U njima će moći bezbjedno koju hoće vrstu voća tražiti;

[44:56]

u njima, poslije one prve smrti, smrt više neće okusiti i On će ih patnje u ognju sačuvati,

[44:57]

blagodat će to od Gospodara tvoga biti; to će, zaista, biti uspjeh veliki!

[44:58]

A Kur’an smo učinili lahkim, na jeziku tvome, da bi oni pouku primili,

[44:59]

zato čekaj, i oni će čekati!