Quran translations in many languages

Bosnian Quran

Al-ʽAlaq

Tebe, Allaha, Gospodara svjetova, hvalimo,

[96:1]

Čitaj, u ime Gospodara tvoga, koji stvara,*

[96:2]

stvara čovjeka od ugruška!

[96:3]

Čitaj, plemenit je Gospodar tvoj,

[96:4]

koji poučava peru,

[96:5]

koji čovjeka poučava onome što ne zna.

[96:6]

Uistinu, čovjek se uzobijesti

[96:7]

čim se neovisnim osjeti,

[96:8]

a Gospodaru tvome će se, doista, svi vratiti!

[96:9]

Vidje li ti onoga koji brani*

[96:10]

robu da molitvu obavi?

[96:11]

Reci mi ako on misli da je na Pravome putu,

[96:12]

ili ako traži da se kumirima moli,

[96:13]

reci mi, ako on poriče i glavu okreće –

[96:14]

zar on ne zna da Allah sve vidi?

[96:15]

Ne valja to! Ako se ne okani, dohvatićemo ga za kiku,

[96:16]

kiku lažnu i grješnu,

[96:17]

pa neka on pozove društvo svoje –

[96:18]

Mi ćemo pozvati zebanije.*

[96:19]

Ne valja to! Ti njega ne slušaj, već molitvu obavljaj i nastoj da se Gospodaru svome približiš!