Quran translations in many languages

Bosnian Quran

Al-Jâthiyah

Tebe, Allaha, Gospodara svjetova, hvalimo,

[45:1]

Ha Mim.

[45:2]

Knjigu objavljuje Allah, Silni i Mudri!

[45:3]

Na nebesima i na Zemlji, zaista, postoje dokazi za one koji vjeruju;

[45:4]

i stvaranje vas i životinja koje je razasuo dokazi su za ljude koji su čvrsto ubijeđeni;

[45:5]

i smjena noći i dana i kiša, koju Allah s neba spušta da pomoću nje zemlju, nakon mrtvila njezina, oživi i promjena vjetrova – dokazi su za ljude koji imaju pameti.

[45:6]

To su Allahovi dokazi koje ti kao istinu navodimo pa u koje će – ako ne u Allahove riječi i dokaze Njegove oni vjerovati?

[45:7]

Teško svakom lašcu, velikom grješniku!

[45:8]

On čuje Allahove riječi kada mu se kazuju, pa opet ostaje ohol kao da ih čuo nije – njemu patnju neizdrživu navijesti!

[45:9]

A kad sazna za neke Naše ajete, on im se ruga. Takve ponižavajuća patnja čeka.

[45:10]

Pred njima je Džehennem, i ni od kakve koristi im neće biti ono što su stekli, ni kumiri koje su, pored Allaha, prihvatili; njih čeka muka golema.

[45:11]

Ovaj Kur’an je prava uputa, a one koji ne vjeruju u dokaze Gospodara svoga čeka patnja nesnosna.

[45:12]

Allah vam daje da se morem koristite da bi lađe, voljom Njegovom, po njemu plovile, da biste mogli tražiti blagodati Njegove i da biste bili zahvalni.

[45:13]

I daje vam da se koristite onim što je na nebesima i onim što je na Zemlji, sve je od Njega. To su, zaista, pouke za ljude koji razmišljaju.

[45:14]

Reci vjernicima da oproste onima koji ne očekuju Allahove dane u kojima će On nagraditi ljude za ono što su radili.

[45:15]

Onaj koji čini dobro – sebi ga čini, a onaj ko radi zlo – radi protiv sebe, a na kraju ćete se Gospodaru svome vratiti.

[45:16]

Sinovima Israilovim smo Knjigu i vlast i vjerovjesništvo dali i lijepim jelima smo ih bili opskrbili, i iznad svih naroda ih uzdigli,

[45:17]

i jasne dokaze o vjeri smo im dali, a oni su se podvojili baš onda kad su do saznanja došli, i to zbog neprijateljstva i međusobne zavisti. Gospodar tvoj će im na Sudnjem danu, sigurno, presuditi o onome oko čega su se razišl

[45:18]

A tebi smo poslije odredili da u vjeri ideš pravcem određenim, zato ga slijedi i ne povodi se za strastima onih koji ne znaju,

[45:19]

jer te oni nikako ne mogu od Allahove kazne odbraniti; nevjernici jedni druge štite, a Allah štiti one koji Ga se boje i grijeha klone.

[45:20]

Ovaj Kur’an je putokaz ljudima i uputstvo i milost onima koji čvrsto vjeruju.

[45:21]

Misle li oni koji čine zla djela, da ćemo s njima postupiti jednako kao sa onima koji vjeruju i dobra djela čine, da će im život i smrt biti isti? Kako loše rasuđuju!

[45:22]

A Allah je nebesa i Zemlju mudro stvorio i zato da bi svaki čovjek bio nagrađen ili kažnjen prema onome što je zaslužio, nikome neće biti učinjeno nažao.

[45:23]

Reci ti Meni ko će uputiti onoga koji je strast svoju za boga svoga uzeo, onoga koga je Allah, znajući ga, u zabudi ostavio i sluh njegov i srce njegovo zapečatio, a pred oči njegove koprenu stavio? Ko će mu, ako neće Allah,

[45:24]

Postoji samo naš život zemaljski, živimo i umiremo, jedino nas vrijeme uništi – govore oni. A oni o tome baš ništa ne znaju, oni samo nagađaju.

[45:25]

A kad im se ajeti Naši jasni kazuju, samo se ovim riječima izgovaraju: “Pretke naše u život povratite, ako je istina to što govorite.”

[45:26]

Reci: “Allah vam daje život, zatim će učiniti da poumirete, a poslije će vas na Sudnjem danu sabrati, u to nema nikakve sumnje, ali većina ljudi ne zna.”

[45:27]

Allahova je vlast na nebesima i na Zemlji! A na dan kada nastupi Čas oživljenja, oni koji su laži slijedili biće izgubljeni.

[45:28]

I vidjećeš sve narode kako na koljenima kleče; svaki narod biće prozvan prema svojoj Knjizi: “Danas ćete biti nagrađeni ili kažnjeni prema tome kako ste postupali!

[45:29]

Ova Knjiga Naša o vama će samo istinu reći, jer smo naredili da se zapiše sve što ste radili.”

[45:30]

One koji su vjerovali i dobra djela činili, Gospodar njihov će u Džennet Svoj uvesti. To će biti uspjeh očiti.

[45:31]

A onima koji nisu vjerovali: “Zar vam ajeti Moji nisu kazivani, ali vi ste se oholili i narod nevjernički postali.

[45:32]

Kad se govorilo: ’Allahovo obećanje je, zaista, istina i u Čas oživljenja nema nimalo sumnje!’ – vi ste govorili: ’Mi ne znamo šta je Čas oživljenja, mi samo zamišljamo, mi nismo ubijeđeni’”;

[45:33]

i ukazaće im se gnusna djela njihova i sa svih strana će ih okružiti ono čemu su se rugali,

[45:34]

i reći će se: “Danas ćemo mi vas zaboraviti kao što ste vi zaboravili da ćete ovaj vaš Dan doživjeti, vatra će vam prebivalište biti i niko vam neće moći pomoći

[45:35]

zato što ste se Allahovim riječima rugali i što vas je život na Zemlji bio obmanuo.” Od toga Dana ih iz Džehennema niko neće izvući niti će se od njih tražiti da odobrovolje Allaha.

[45:36]

Pa, neka je hvaljen Allah, Gospodar nebesa i Gospodar Zemlje, Gospodar svih svjetova!

[45:37]

Njemu ponos i dika na nebesima i na Zemlji, On je Silni i Mudri!