Quran translations in many languages

Bosnian Quran

Al-Mulk

Tebe, Allaha, Gospodara svjetova, hvalimo,

[67:1]

Uzvišen je Onaj u čijoj je ruci vlast – On sve može! –

[67:2]

Onaj koji je dao smrt i život da bi iskušao koji od vas će bolje postupati; –

[67:3]

Onaj koji je sedam nebesa jedna iznad drugih stvorio – ti u onome što Milostivi stvara ne vidiš nikakva nesklada, pa ponovo pogledaj vidiš li ikakav nedostatak,

[67:4]

zatim ponovo više puta pogledaj, pogled će ti se vratiti klonuo i umoran.

[67:5]

Mi smo vama najbliže nebo sjajnim zvijezdama ukrasili i učinili da vatra iz njih pogađa šejtane, za koje smo patnju u ognju pripremili.

[67:6]

A za one koji ne vjeruju u Gospodara svoga kazna je Džehennem, užasno je ono boravište!

[67:7]

Kad budu u nj bačeni, pucketanje njegovo će čuti, i on će ključati,

[67:8]

gotovo da se od bijesa raspadne. Kad god se koja gomila u njbaci, stražari u njemu će je upitati: “Zar nije niko dolazio da vas opominje?”

[67:9]

Jest, dolazio nam je onaj koji nas je opominjao – odgovoriće –

[67:10]

I reći će: “Da smo slušali ili razmišljali, ne bismo među stanovnicima Džehennema bili!”

[67:11]

I oni će priznati da su bili nevjernici – pa, stanovnici Džehennema ognjenog daleko bili!”

[67:12]

Onima koji se Gospodara svoga boje i kad ih niko ne vidi – oprost i nagrada velika!

[67:13]

Govorili vi tiho ili glasno – pa, On, sigurno, zna svačije misli!

[67:14]

A kako i ne bi znao Onaj koji stvara, Onaj koji sve potanko zna, koji je o svemu obaviješten.

[67:15]

On vam je Zemlju pogodnom učinio, pa hodajte predjelima njezinim i hranite se onim što On daje, Njemu ćete poslije oživljenja odgovarati.

[67:16]

Jeste li sigurni da vas Onaj koji nebesima vlada neće u Zemlju utjerati, kad se ona počne iznenada tresti?

[67:17]

Ili, jeste li sigurni da Onaj koji nebesima vlada na vas neće vjetar s kamenjem poslati? Tada biste saznali kakva je prijetnja Moja!

[67:18]

A poricali su i oni prije njih, pa kakva je samo bila kazna Moja!

[67:19]

Zar oni ne vide ptice iznad sebe kako raširenih krila lete, a i skupljaju ih? Samo ih Milostivi drži; On, zaista, sve dobro vidi.

[67:20]

Ili ko je taj koji će biti vojska vaša i vama pomoći, osim Milostivog? – Nevjernici su samo obmanuti.

[67:21]

Ili, ko je taj koji će vas nahraniti, ako On hranu Svoju uskrati? – Ali, oni su uporni u bahatosti i u bježanju od istine.

[67:22]

Da li je na ispravnijem putu onaj koji se idući spotiče ili onaj koji Pravim putem uspravno ide?

[67:23]

Reci:“On sve stvara i daje vam sluh i vid i pameti, a vi se malo zahvaljujete!”

[67:24]

Reci:“On vas je po Zemlji razasuo i pred Njim ćete se sakupiti.”

[67:25]

A oni govore:“Kad će već jednom ta prijetnja, ako istinu govorite?!”

[67:26]

Reci:“Sam Allah zna! A ja sam dužan samo da javno opominjem.”

[67:27]

Kad je izbliza ugledaju, jad će prekriti lica onih koji nisu vjerovali i biće rečeno:“Evo, ovo je ono što ste požurivali!”

[67:28]

Reci:“Kažite vi meni: ako Allah pošalje smrt meni i onima koji su sa mnom, ili ako nam se smiluje, ko će nevjernike od neizdržljive patnje zaštititi?”

[67:29]

Reci:“On je Milostivi, u Njega vjerujemo i na Njega se oslanjamo, a vi ćete, sigurno, saznati ko je u očitoj zabludi.”

[67:30]

Reci:“Šta mislite, ako vam vode presuše – ko će vam tekuću vodu dati?”