Quran translations in many languages

Bosnian Quran

Al-Mu’minûn

Tebe, Allaha, Gospodara svjetova, hvalimo,

[23:1]

Ono što žele – vjernici će postići,

[23:2]

oni koji molitvu svoju ponizno obavljaju,

[23:3]

i koji ono što ih se ne tiče izbjegavaju,

[23:4]

i koji milostinju udjeljuju,

[23:5]

i koji stidna mjesta svoja čuvaju –

[23:6]

osim od žena svojih ili onih koje su u posjedu njihovu, oni, doista, prijekor ne zaslužuju –

[23:7]

a oni koji i pored toga traže, oni u zlu sasvim pretjeruju –

[23:8]

i koji o povjerenim im amanetima i obavezama svojim brigu brinu,

[23:9]

i koji molitve svoje na vrijeme obavljaju –

[23:10]

oni su dostojni nasljednici,

[23:11]

koji će Džennet naslijediti, oni će u njemu vječno boraviti.

[23:12]

Mi čovjeka od biti zemlje stvaramo,

[23:13]

zatim ga kao kap sjemena na sigurno mjesto stavljamo,

[23:14]

pa onda kap sjemena ugruškom učinimo, zatim od ugruška grudu mesa stvorimo, pa od grude mesa kosti napravimo, a onda kosti mesom zaodjenemo, i poslije ga, kao drugo stvorenje, oživimo – pa neka je uzvišen Allah, najljepši Stv

[23:15]

Vi ćete, poslije toga, pomrijeti,

[23:16]

zatim ćete, na onome svijetu, oživljeni biti.

[23:17]

Mi smo sedam nebesa iznad vas stvorili, i Mi bdijemo nad onim što smo stvorili;

[23:18]

Mi s neba s mjerom kišu spuštamo, i u zemlji je zadržavamo – a kadri smo da je i odvedemo –

[23:19]

i pomoću nje bašče za vas podižemo od palmi i loze vinove – u njima mnogo voća imate, i vi ga jedete –

[23:20]

i drvo koje na Sinajskoj gori raste, koje zejtin daje i začin je onima koji jedu.

[23:21]

I stoka vam je pouka: Mi vam dajemo da pijete ono što se nalazi u utrobama njezinim, i vi od nje mnogo koristi imate i vi se njome hranite,

[23:22]

i na njima, i na lađama se vozite.

[23:23]

Mi smo poslali Nuha narodu njegovu, i on je govorio: “O narode moj, Allahu ser samo klanjajte, vi drugog boga osim Njega nemate; zar se ne bojite?”

[23:24]

Ali su glavešine naroda njegova, koje nisu vjerovale, govorile:“Ovo je samo čovjek kao i vi, samo hoće da je od vas ugledniji. Da je Allah htio, meleke bi poslao; ovako nešto nismo čuli od naših predaka davnih,

[23:25]

on je lud čovjek, pa pustite ga neko vrijeme!”

[23:26]

Gospodaru moj, – reče on – “pomozi mi, oni me u laž utjeruju!”

[23:27]

I Mi mu objavismo: “Gradi lađu pod Našom pažnjom i prema Našem nadahnuću, pa kad zapovijed Naša dođe i voda na površinu zemlje izbije, ti u nju ukrcaj od svake vrste po par, mužjaka i ženku, i čeljad

[23:28]

Pa kad se smjestiš u lađu, ti i oni koji su uz tebe – reci: “Hvala Allahu, koji nas je spasio naroda koji ne vjeruje!”

[23:29]

I reci: “Gospodaru moj, iskrcaj me na blagoslovljeno mjesto, Ti to najbolje umiješ!”

[23:30]

U tome su, zaista, pouke, a Mi smo, doista, stavljali na kušnju.

[23:31]

Poslije njih smo druga pokoljenja stvarali,

[23:32]

i jednog između njih bismo im kao poslanika poslali: “Allahu se samo klanjajte, vi drugog boga osim Njega nemate, zar se ne bojite?”

[23:33]

Ali bi glavešine naroda njegova, koji nisu vjerovali, koji su poricali da će na onome svijetu biti oživljeni i kojima smo dali da u životu na ovome svijetu raskošno žive, govorili: “On je čovjek kao i vi; jede ono š

[23:34]

i ako se budete pokoravali čovjeku kao što ste vi, sigurno ćete biti izgubljeni.

[23:35]

Zar vama on da prijeti da ćete, pošto pomrete i zemlja i kosti postanete, doista oživljeni biti?

[23:36]

Daleko je, daleko ono čime vam se prijeti!

[23:37]

Postoji samo život na ovome svijetu, mi živimo i umiremo, a oživljeni nećemo biti?

[23:38]

On je čovjek koji o Allahu iznosi laži, i mi mu ne vjerujemo.”

[23:39]

Gospodaru moj,- zamolio bi on – “pomozi mi, oni me u laž utjeruju!”

[23:40]

Uskoro će se oni pokajati! – odgovorio bi On.

[23:41]

I zasluženo bi ih pogodio strašan glas, i Mi bismo ih kao što je nanos riječni učinili – stradao bi narod nasilnički!

[23:42]

A zatim bismo, poslije njih, druga pokoljenja stvarali –

[23:43]

nijedan narod ne može ubrazati ni usporiti vrijeme propasti svoje –

[23:44]

i poslanike, jedne za drugim slali. Kad bi jednom narodu došao njegov poslanik, u laž bi ga utjerivali, i Mi smo ih zato jedne drugima smjenjivali, i samo u pričama o njima spomen sačuvali – daleko bili ljudi koji nisu vjerovali!

[23:45]

Poslije smo poslali Musaa i brata mu Haruna sa znamenjima Našim i dokazom očiglednim

[23:46]

faraonu i glavešinama njegovim, ali su se oni uzoholili, bili su to ljudi nadmeni.

[23:47]

Zar da povjerujemo dvojici ljudi koji su isti kao i mi, a narod njihov je roblje naše? – govorili su,

[23:48]

i njih dvojicu su lažljivcima proglasili, pa su zato uništeni bili.

[23:49]

Musau smo onda Knjigu dali da bi sinovi Israilovi Pravim putem išli.

[23:50]

I sina Merjemina i majku njegovu smo znakom učinili. Mi smo njih na jednoj visoravni sa tekućom vodom nastanili.

[23:51]

O poslanici, dozvoljenim i lijepim jelima se hranite i dobra djela činite, jer Ja dobro znam što vi radite!

[23:52]

Ova vaša vjera – jedina je prava vjera, a Ja sam Gospodar vaš, pa Me se pričuvajte!”

[23:53]

A oni su se u pitanjima vjere svoje podijelili na skupine, svaka stranka radosna onim što ispovijeda,

[23:54]

zato ostavi ove u zabludi njihovoj još neko vrijeme!

[23:55]

Misle li oni – kad ih imetkom i sinovima pomažemo,

[23:56]

da žurimo da im neko dobro učinimo? Nikako, ali oni ne opažaju.

[23:57]

Oni koji iz bojazni prema Gospodaru svome strahuju,

[23:58]

i oni koji u dokaze Gospodara svoga vjeruju,

[23:59]

i oni koji druge Gospodaru svome ravnim ne smatraju,

[23:60]

i oni koji od onoga što im se daje udjeljuju, i čija su srca puna straha zato što će se vratiti svome Gospodaru –

[23:61]

oni hitaju da čine dobra djela, i radi njih druge pretiču.

[23:62]

Mi nikoga ne opterećujemo preko njegovih mogućnosti; u Nas je Knjiga koja istinu govori, i nikome se nepravda neće učiniti.

[23:63]

Ali, srca nevjernika su prema ovom sasvim ravnodušna, a pored toga i ružna djela stalno čine.

[23:64]

A kada smo na muke stavili one među njima koji su raskošnim životom živjeli, oni su odmah zapomagali.

[23:65]

Sada ne zapomažite, Mi vam nećemo pomoć ukazati,

[23:66]

vama su ajeti Moji kazivani, ali vi ste uzmicali;

[23:67]

dičeći se Hramom i sijeleći, vi ste ružne riječi govorili.”

[23:68]

Zašto oni o Kur’anu ne razmisle? Zar im dolazi nešto što nije dolazilo njihovim precima davnim?

[23:69]

Ili oni ne poznaju Poslanika svoga, pa ga zato poriču?

[23:70]

Kako govore: “Džini su u njemu!” Međutim, on im istinu donosi, ali većina njih prezire istinu.

[23:71]

Da se Allah za prohtjevima njihovim povodi, sigurno bi nestalo poretka na nebesima i na Zemlji i u onom što je na njima; Mi smo im dali Kur’an, slavu njihovu, ali oni za slavu svoju ne haju.

[23:72]

Ili od njih tražiš nagradu? Ta nagrada Gospodara tvoga bolja je, On najbolje nagrađuje.

[23:73]

Ti njih pozivaš na Pravi put,

[23:74]

ali oni koji u onaj svijet neće da vjeruju s Pravog puta, doista, skreću.

[23:75]

I kad bismo im se smilovali i nevolje ih oslobodili, opet bi oni u zbludi svojoj jednako lutali.

[23:76]

Mi smi ih na muke stavljali, ali se oni Gospodaru nisu pokorili, niti su molitve upućivali,

[23:77]

tek kad im kapiju teške patnje otvorimo, oni će nadu izgubiti i u očajanje zapasti.

[23:78]

On vam daje sluh, i vid, i pameti; a kako malo vi zahvaljujete!

[23:79]

On vas na Zemlji stvara, i pred Njim ćete se sakupiti,

[23:80]

On život i smrt daje i samo od Njega zavisi izmjena noći i dana, pa zašto ne shvatite?

[23:81]

Ali, oni govore kao što su govorili oni prije njih.

[23:82]

Govorili su: “Zar kada pomremo i kad prah i kosti postanemo, zar ćemo, zaista, biti oživljeni?

[23:83]

I nama i još davno precima našim time se prijetilo, ali, to su samo izmišljotine naroda drevnih.”

[23:84]

Upitaj: “Čija je Zemlja i sve ono što je na njoj, znate li?”

[23:85]

Allahova! – odgovoriće, a ti reci: “Pa zašto onda ne dođete sebi?”

[23:86]

Upitaj: “Ko je Gospodar sedam nebesa i ko je Gospodar svemira veličanstvenog?”

[23:87]

Allah! – odgovoriće, a ti reci: “Pa zašto se onda ne bojite?”

[23:88]

Upitaj: “U čijoj je ruci vlast nad svim, i ko uzima u zaštitu, i od koga niko ne može zaštićen biti, znate li?”

[23:89]

Od Allaha! – odgovoriće, a ti reci: “Pa zašto onda dopuštate da budete zavedeni?”

[23:90]

Da, Mi im Istinu donosimo, a oni su zaista lažljivci:

[23:91]

Allah nije uzeo Sebi sina, i s Njim nema drugog boga! Inače, svaki bi bog, s onim što je stvorio – radio što bi htio, i jedan drugog bi pobjeđivao. – Hvaljen neka je Allah koji je daleko od onoga što oni iznose;

[23:92]

koji zna i nevidljivi i vidljivi svijet, i On je vrlo visoko iznad onih koje Njemu ravnim smatraju!

[23:93]

Reci: “Gospodaru moj, ako mi hoćeš pokazati ono čime se njima prijeti,

[23:94]

onda me, Gospodaru moj, ne ostavi s narodom nevjerničkim!

[23:95]

A Mi ti zaista možemo pokazati ono čime im prijetimo.

[23:96]

Ti lijepim zlo uzvrati, Mi dobro znamo šta oni iznose,

[23:97]

i reci: “Tebi se ja, Gospodaru moj, obraćam za zaštitu od priviđenja šejtanskih,

[23:98]

i Tebi se, Gospodaru moj, obraćam da me od njihova prisustva zaštitiš!”

[23:99]

Kad nekome od njih smrt dođe, on uzvikne: “Gospodaru moj, povrati me

[23:100]

da uradim kakvo dobro u onome što sam ostavio!” – Nikada! To su riječi koje će on uzalud govoriti – pred njima će prepreka biti sve do dana kada će oživljeni biti.

[23:101]

Pa kad se u rog puhne, tada rodbinskih veza među njima neće biti i jedni druge neće ništa pitati.

[23:102]

Oni čija dobra djela budu teška, oni će želje svoje ostvariti,

[23:103]

a oni čija dobra djela budu lahka, oni će posve izgubljeni biti, u Džehennemu će vječno boraviti,

[23:104]

vatra će im lica pržiti i iskeženih zuba će u njemu ostati.

[23:105]

Zar vam ajeti Moji nisu kazivani, a vi ste ih poricali?

[23:106]

Gospodaru naš, – reći će – “naši prohtjevi su bili od nas jači, te smo postali narod zalutali.

[23:107]

Gospodaru naš, izbavi nas iz nje; ako bismo ponovo zlo radili, sami bismo sebi nepravdu učinili.”

[23:108]

Ostanite u njoj prezreni i ništa Mi ne govorite! – reći će On.

[23:109]

Kad su neki robovi Moji govorili: ’Gospodaru naš, mi vjerujemo, zato nam oprosti i smiluj nam se, jer Ti si najmilostiviji!’ –

[23:110]

vi ste im se toliko rugali da ste zbog toga na Mene zaboravljali i uvijek ste ih ismijavali.

[23:111]

Njih sam Ja danas nagradio za ono što su trpjeli, oni su, doista, postigli ono što su željeli.”

[23:112]

A koliko ste godina na Zemlji proveli?” – upitaće On.

[23:113]

Proveli smo dan ili samo dio dana – odgovoriće – “pitaj one koji su brojali.”

[23:114]

Pa da, kratko ste proveli – reći će On – “da ste samo znali!

[23:115]

Zar ste mislili da smo vas uzalud stvorili i da Nam se nećete povratiti?”

[23:116]

I neka je uzvišen Allah, Vladar istiniti, nema drugog boga osim Njega, Gospodara svemira veličanstvenog!

[23:117]

A onaj koji se, pored Allaha, moli drugom bogu, bez ikakva dokaza o njemu, pred Gospodarom svojim će račun polagati, i nevjernici ono što žele neće postići.

[23:118]

I reci: “Gospodaru moj, oprosti i smiluj se, Ti si najmilostiviji!”