Quran translations in many languages

Bosnian Quran

Al-Munâfiqûn

Tebe, Allaha, Gospodara svjetova, hvalimo,

[63:1]

Kad ti licemjeri dolaze, oni govore: “Mi tvrdimo da si ti, zaista, Allahov poslanik!” – I Allah zna da si ti, zaista, Njegov poslanik, aAllah tvrdi i da su licemjeri pravi lašci.

[63:2]

Oni se iza zakletvi svojih zaklanjaju, pa od Allahova puta odvraćaju. Ružno je, doista, kako postupaju!

[63:3]

To je zato što su vjernici bili, pa nevjernici postali, i onda su im srca zapečaćena, pa ne shvaćaju.

[63:4]

Kad ih pogledaš, njihov izgled te ushićuje; a kad progovore, ti slušaš riječi njihove, međutim, oni su kao šuplji naslonjeni balvani, i misle da je svaki povik protiv njih. Oni su pravi neprijatelji, pa ih se pričuv

[63:5]

A kad im se rekne: “Dođite, Allahov Poslanik će moliti da vam se oprosti”- oni glavama svojim tresu i vidiš ih kako nadmeno odbijaju.

[63:6]

Isto im je – molio ti oprosta za njih ili ne molio, Allah im, zaista, neće oprostiti, Allah, doista, narodu nevjerničkom neće na Pravi put ukazati.

[63:7]

Oni govore: “Ne udjeljujte ništa onima koji su uz Allahova Poslanika, da bi ga napustili!” A blaga nebesa i Zemlje su Allahova, ali licemjeri neće da shvate.

[63:8]

Oni govore: “Ako se vratimo u Medinu, sigurno će jači istjerati iz nje slabijeg!” A snaga je u Allaha i Poslanika Njegova i u vjernika, ali licemjeri neće da znaju.

[63:9]

O vjernici, neka vas imanja vaša i djeca vaša ne zabave odsjećanja na Allaha. A oni koji to učine, biće izgubljeni.

[63:10]

I od onoga čime vas Mi opskrbljujemo udjeljujte prije nego nekom od vas smrt dođe, pa da onda rekne: “Gospodaru moj, da me još samo kratko vrijeme zadržiš, pa da milostinju udjeljujem i da dobar budem!”

[63:11]

Allah, sigurno, neće ostaviti u životu nikoga kome smrtni časnjegov dođe; a Allah dobro zna ono što vi radite.