Quran translations in many languages

Bosnian Quran

An-Najm

Tebe, Allaha, Gospodara svjetova, hvalimo,

[53:1]

Tako Mi zvijezde kad zalazi,

[53:2]

vaš drug* nije s Pravoga puta skrenuo i nije zalutao!

[53:3]

On ne govori po hiru svome –

[53:4]

to je samo Objava koja mu se obznanjuje,

[53:5]

uči ga Jedan ogromne snage,

[53:6]

razboriti, koji se pojavio u liku svome

[53:7]

na obzorju najvišem,

[53:8]

zatim se približio, pa nadnio –

[53:9]

blizu koliko dva luka ili bliže –

[53:10]

i objavio robu Njegovu ono što je objavio,

[53:11]

srce nije poreklo ono što je vidio,

[53:12]

pa zašto se prepirete s njim o onom što je vidio?

[53:13]

On Ga je i drugi put vidio,

[53:14]

kod Sidretu-l-muntehaa,

[53:15]

kod kojeg je džennetsko prebivalište,

[53:16]

kad je Sidru pokrivalo ono što je pokrivalo –

[53:17]

pogled mu nije skrenuo, nije prekoračio,

[53:18]

vidio je najveličanstvenija znamenja svoga Gospodara.

[53:19]

Šta kažete o Latu i Uzzau*

[53:20]

i Menatu, trećoj, najmanje cijenjenoj? –

[53:21]

Zar su za vas sinovi, a za Njega kćeri?!

[53:22]

To bi tada bila podjela nepravedna.

[53:23]

To su samo imena koja ste im vi i preci vaši nadjenuli, Allah o njima nikakav dokaz nije poslao; oni se povode samo za pretpostavkama i onim za čim duše žude, a već im dolazi od Gospodara njihova prava uputa.

[53:24]

Ne može čovjek ostvariti sve što poželi,

[53:25]

Allahu pripada i ovaj i onaj svijet!

[53:26]

A koliko na nebesima ima meleka čije posredovanje nikome neće biti od koristi, sve dok Allah to ne dozvoli onome kome On hoće i u korist onoga kojim je zadovoljan.

[53:27]

Oni koji ne vjeruju u onaj svijet nazivaju meleke imenima ženskim,

[53:28]

a o tome ništa ne znaju, slijede samo pretpostavke, a pretpostavka istini baš nimalo ne koristi.

[53:29]

Zato se ti okani onoga koji Kur’an izbjegava i koji samo život na ovome svijetu želi –

[53:30]

to je vrhunac njihova znanja – Gospodar tvoj dobro zna one koji su skrenuli s Njegova puta i On dobro zna one koji su na pravome putu.

[53:31]

Allahovo je sve što je na nebesima i što je na Zemlji – da bi, prema onome kako su radili, kaznio one koji rade zlo, a najljepšom nagradom nagradio one koji čine dobro,

[53:32]

one koji se klone velikih grijehova i naročito razvrata, a grijehove bezazlene On će oprostiti jer Gospodar tvoj, zaista, mnogo prašta – On dobro zna sve o vama, otkad vas je stvorio od zemlje i otkad ste bili zameci u utrobama majki va#

[53:33]

Reci ti Meni o onome koji istinu izbjegava

[53:34]

i malo udjeljuje, i posve prestane udjeljivati,

[53:35]

zna li on ono što je skriveno, pa vidi?

[53:36]

Zar on nije obaviješten o onome šta se nalazi u listovima Musaovim

[53:37]

i Ibrahimovim – koji je obaveze potpuno ispunjavao –

[53:38]

da nijedan grješnik tuđe grijehe neće nositi,

[53:39]

i da je čovjekovo samo ono što sam uradi,

[53:40]

i da će se trud njegov, sigurno, iskazati,

[53:41]

i da će prema njemu u potpunosti nagrađen ili kažnjen biti,

[53:42]

i da će se Gospodaru tvome ponovo vratiti,

[53:43]

i da On na smijeh i na plač navodi,

[53:44]

i da On usmrćuje i oživljava

[53:45]

i da On par, muško i žensko, stvara

[53:46]

od kapi sjemena kad se izbaci;

[53:47]

i da će ih On ponovo oživiti,

[53:48]

i da On daje bogatstvo i moć da stječu,

[53:49]

i da je On Sirijusa* Gospodar,

[53:50]

i da je On drevni narod Ad uništio,

[53:51]

i Semud, i da nikog nije poštedio,

[53:52]

i još prije Nuhov narod, koji je najokrutniji i najobjesniji bio;

[53:53]

i prevrnuta naselja On je prevrnuo,

[53:54]

i snašlo ih je ono što ih je snašlo

[53:55]

pa, u koju blagodat Gospodara svoga ti još sumnjaš?

[53:56]

Ovaj Kur’an je opomena kao i prijašnje opomene:

[53:57]

Smak svijeta se približava,

[53:58]

Allah će ga jedini otkriti!

[53:59]

Pa zar se ovom govoru iščuđavate –

[53:60]

i smijete se, a ne plačete –

[53:61]

gordo dignutih glava?

[53:62]

Bolje padajte licem na tle pred Allahom i klanjajte se!