Quran translations in many languages

Bosnian Quran

An-Naml

Tebe, Allaha, Gospodara svjetova, hvalimo,

[27:1]

Ta Sin. Ovo su ajeti Kur’ana i Knjige jasne,

[27:2]

upute i radosne vijesti onima koji vjeruju,

[27:3]

koji molitvu obavljaju i milostinju udjeljuju i koji u onaj svijet čvrsto vjeruju.

[27:4]

Onima koji u onaj svijet ne vjeruju Mi prikazujemo kao lijepe postupke njihove – zato oni lutaju;

[27:5]

njih čeka zla kob, a na onome svijetu će biti posve izgubljeni,

[27:6]

a ti, zaista, primaš Kur’an od Mudrog i Sveznajućeg!

[27:7]

Kada Musa reče čeljadi svojoj: “Vidio sam vatru, donijeću vam otuda vijest kakvu ili ću vam donijeti razgorjelu glavnju da biste se ogrijali”,

[27:8]

neko ga, kada joj se približi, zovnu: “Neka su blagoslovljeni oni koji se nalaze na mjestu na kojem je vatra i oni oko nje, i neka je hvaljen Allah, Gospodar svjetova!

[27:9]

O Musa, Ja sam – Allah, Silni i Mudri!

[27:10]

Baci svoj štap!” Pa kad ga vidje da se, kao da je hitra zmija, kreće, on uzmače i ne vrati se. “O Musa, ne boj se! Poslanici se kod Mene ne trebaju ničega bojati;

[27:11]

a onome koji grijeh počini, a onda zlo dobrim djelom zamijeni – Ja ću, uistinu, oprostiti i samilostan biti.

[27:12]

Uvuci ruku svoju u njedra svoja, pojaviće se bijela, ali neće biti bolesna – biće to jedno od devet čuda faraonu i narodu njegovu; oni su, doista, narod nevjernički.

[27:13]

I kad im očito dođoše znamenja Naša, oni rekoše: “Ovo je prava čarolija!”

[27:14]

I oni ih, nepravedni i oholi, porekoše, ali su u sebi vjerovali da su istinita, pa pogledaj kako su skončali smutljivci.

[27:15]

Davudu i Sulejmanu smo znanje dali i oni su govorili: “Hvala Allahu, koji nas je odlikovao iznad mnogih vjernika, robova Svojih!

[27:16]

I Sulejman naslijedi Davuda i reče: “O ljudi, dato nam je da razumijemo ptičije glasove i svašta nam je dato; ovo je, zaista, prava blagodat!”

[27:17]

I sakupiše se Sulejmanu vojske njegove, džini, ljudi i ptice, sve četa do čete, postrojeni,

[27:18]

i kad stigoše do mravlje doline, jedan mrav reče: “O mravi, ulazite u stanove svoje da vas ne izgazi Sulejman i vojske njegove, a da to i ne primijete!”

[27:19]

I on se nasmija* glasno riječima njegovim i reče: “Gospodaru moj, omogući mi da budem zahvalan na blagodati tvojoj, koju si ukazao meni i roditeljima mojim, i da činim dobra djela na zadovoljstvo tvoje, i uvedi me, milošću Sv

[27:20]

I on izvrši smotru ptica, pa reče: “Zašto ne vidim pupavca, da nije odsutan?

[27:21]

Ako mi ne donese valjano opravdanje, teškom ću ga kaznom kazniti ili ću ga zaklati!”

[27:22]

I ne potraja dugo, a on dođe, pa reče: “Doznao sam ono što ti ne znaš, iz Sabe* ti donosim pouzdanu vijest.

[27:23]

Vidio sam da jedna žena njima vlada i da joj je svega i svačega dato, a ima i prijesto veličanstveni;

[27:24]

vidio sam da se i ona i narod njezin Suncu klanjaju, a ne Allahu – šejtan im je prikazao lijepim postupke njihove i od Pravoga puta ih odvratio, te oni ne umiju naći Pravi put

[27:25]

pa da se klanju Allahu, koji izvodi ono što je skriveno na nebesima i u Zemlji i koji zna ono što krijete i ono što na javu iznosite.

[27:26]

Allah je, nema boga osim Njega, Gospodar svega što postoji!”

[27:27]

Vidjećemo – reče Sulejman – “da li govoriš istinu ili ne.

[27:28]

Odnesi ovo moje pismo pa im ga baci, a onda se od njih malo izmakni i pogledaj šta će jedni drugima reći!”

[27:29]

O velikaši,- reče ona – “meni je dostavljeno jedno poštovanja vrijedno pismo

[27:30]

Od Sulejmana i glasi: ’U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

[27:31]

Ne pravite se većim od mene i dođite da mi se pokorite!’

[27:32]

O velikaši” – reče ona – “savjetujte mi šta trebam u ovom slučaju uraditi, ja bez vas neću ništa odlučiti!”

[27:33]

Mi smo vrlo jaki i hrabri – rekoše oni – “a ti se pitaš! Pa, gledaj šta ćeš narediti!”

[27:34]

Kad carevi osvoje neki grad – reče ona – “oni ga razore, a ugledne stanovnike njegove učine poniženim; eto, tako oni rade.

[27:35]

Poslaću im jedan dar i vidjeću sa čime će se izaslanici vratiti.”

[27:36]

I kad on pred Sulejmana iziđe, ovaj mu reče: “Zar da blagom mene pridobijete? Ono što je Allah meni dao bolje je od onoga što je dao vama. Vi se onome što vam se daruje radujete!

[27:37]

Vrati se njima! Mi ćemo im dovesti vojske kojima se neće moći oduprijeti i istjeraćemo ih iz Sabe ponižene i pokorene.”

[27:38]

O dostojanstvenici, ko će mi od vas donijeti njezin prijesto prije nego što oni dođu da mi se pokore?

[27:39]

Ja će ti ga donijeti – reče Ifrit, jedan od džina – “prije nego iz ove sjednice svoje ustaneš, ja sam za to snažan i pouzdan.”

[27:40]

A ja ću ti ga donijeti – reče onaj koji je učio iz Knjige – “prije nego što okom trepneš.” I kad Sulejman vidje da je prijesto već pored njega postavljen, uzviknu: “Ovo je blagodat Gospodara moga, koji me iskušava da li

[27:41]

Promijenite izgled njezina prijestolja da vidimo hoće li ga ili neće prepoznati!”

[27:42]

I kad ona dođe, bi joj rečeno: “Je li ovakav prijesto tvoj?” – “Kao da je on!” – uzviknu ona. “A nama je prije nego njoj dato znanje, i mi smo muslimani.”

[27:43]

A da nije ispravno vjerovala, nju su omeli oni kojima se ona, mimo Allaha, klanjala, jer je ona narodu nevjerničkom pripadala.

[27:44]

Uđi u dvoranu! – bi joj rečeno. I kad ona pogleda, pomisli da je duboka voda, pa zadiže haljinu uz noge svoje. “Ova je dvorana uglačanim staklom popločana!” – reče on. – “Gospodaru moj,” – uzviknu ona – “ja sam se prema sebi

[27:45]

A Semudu smo poslali brata njihova Saliha da se klanjaju jedino Allahu – a oni se podijeliše u dvije skupine koje su se međusobno prepirale.

[27:46]

O narode moj, – govorio im je on – “zašto tražite da vas stigne kazna prije nego što se pokajete? Zašto od Allaha ne tražite oprosta, da bi vam se ukazala milost?”

[27:47]

Mi smatramo hrđavim predznakom tebe i one koji su s tobom! – rekoše oni. – “Od Allaha vam je i dobro i zlo” – reče on -“vi ste narod koji je stavljen u iskušenje.”

[27:48]

U gradu je bilo devet osoba koje su ne red nego nered činile.

[27:49]

Zakunite se najtežom zakletvom – rekoše – “da ćemo noću njega i porodicu njegovu ubiti, a onda njegovom najbližem krvnom srodniku reći: ’Mi nismo prisustvovali pogibiji porodice njegove, mi, zaista, istinu govorimo.’”

[27:50]

I smišljali su spletke, ali Mi smo ih kaznili onda kad se nisu nadali,

[27:51]

pa pogledaj kakva je bila posljedica spletkarenja njihova: uništili smo sve – i njih i narod njihov,

[27:52]

eno kuća njihovih, puste su zbog nepravde koju su činili – to je zaista pouka narodu koji zna –

[27:53]

a spasili smo one koji su vjerovali i koji su se grijeha klonili.

[27:54]

I Luta, kada reče narodu svome: “Zašto činite razvrat naočigled jedni drugih?

[27:55]

Zar zbilja sa strašću općite sa muškarcima umjesto sa ženama? Vi ste, uistinu, bezumnici.”

[27:56]

A odgovor naroda njegova je glasio: “Istjerajte Lutovu porodicu iz grada vašeg, oni su ljudi-čistunci!”

[27:57]

I Mi smo spasili njega i porodicu njegovu, sve osim žene njegove. Mi smo odredili da ona ostane s onima koji će kaznu iskusiti,

[27:58]

i pustili smo na njih kišu, a strašne li kiše za one koji su bili opomenuti!

[27:59]

Reci: “Hvala Allahu i mir robovima Njegovim koje je On odabrao!” Šta je bolje: Allah ili oni koje Njemu ravnim smatraju?

[27:60]

Onaj koji je nebesa i Zemlju stvorio i koji vam spušta s neba kišu pomoću koje Mi dajemo da ozelene bašče prekrasne – nemoguće je da vi učinite da izraste drveće njihovo. – Zar pored Allaha postoji drugi bog? Ne pos

[27:61]

Onaj koji je Zemlju prebivalištem učinio i kroz nju rijeke proveo i na njoj brda nepomična postavio i dva mora pregradio. – Zar pored Allaha postoji drugi bog? Ne postoji, nego većina njih u neznanju živi;

[27:62]

Onaj koji se nevoljniku, kad mu se obrati, odaziva, i koji zlo otklanja i koji vas na Zemlji namjesnicima postavlja. – Zar pored Allaha postoji drugi bog? Kako nikako pouku vi da primite! –

[27:63]

Onaj koji vam u tminama, na kopnu i na moru, put pokazuje i koji vjetrove kao radosnu vijest ispred milosti Svoje šalje. – Zar pored Allaha postoji drugi bog? Kako je Allah visoko iznad onih koji druge Njemu ravnim smatraju! –

[27:64]

Onaj koji sve iz ničega stvara, koji će zatim to ponovo učiniti, i koji vam opskrbu s neba i iz zemlje daje. – Zar pored Allaha postoji drugi bog? Reci: “Dokažite, ako istinu govorite!”

[27:65]

Reci: “Niko, osim Allaha, ni na nebu ni na Zemlji, ne zna što će se dogoditi; i oni ne znaju kada će oživljeni biti.

[27:66]

Zar oni o onome svijetu da što znaju! Ništa! – oni u nj sumnjaju, oni su slijepi prema njemu.”

[27:67]

Nevjernici govore: “Zar ćemo, kada postanemo zemlje, i mi i preci naši, zaista, biti oživljeni?

[27:68]

Ovim nam se već odavno prijeti, i nama i precima našim, a ovo su samo izmišljotine naroda drevnih.”

[27:69]

Reci: “Putujte po svijetu i vidite kako su završili grješnici!”

[27:70]

I ne žalosti se zbog njih i neka ti nije u duši teško zbog spletki njihovih.

[27:71]

Kad će se već jednom obistiniti ta prijetnja, ako istinu govorite? – pitaju oni.

[27:72]

Reci: “Stići će vas sigurno nešto od onoga što požurujete!”

[27:73]

A Gospodar tvoj je neizmjerno dobar ljudima, ali većina njih nije zahvalna.

[27:74]

Gospodar tvoj dobro zna ono što grudi njihove taje i ono što oni na javu iznose.

[27:75]

Nema ničeg skrivenog ni na nebu ni na Zemlji, a da nije u Knjizi jasnoj.

[27:76]

Ovaj Kur’an sinovima Israilovim kazuje najviše o onome u čemu se oni razilaze

[27:77]

i on je, uistinu, putokaz i milost svakom onom koji vjeruje.

[27:78]

Gospodar tvoj će im po pravdi Svojoj presuditi; On je Silni i Sveznajući,

[27:79]

zato se pouzdaj u Allaha, jer ti, doista, slijediš pravu istinu!

[27:80]

Ti ne možeš mrtve dozvati ni gluhe dovikati kada se leđima okrenu,

[27:81]

niti možeš slijepe od zablude njihove odvratiti; možeš jedino dozvati one koji u riječi Naše vjeruju, oni će se odazvati.

[27:82]

I kad dođe vrijeme da oni budu kažnjeni, Mi ćemo učiniti da iz zemlje iziđe jedna životinja koja će im reći da ljudi u dokaze Naše nisu uvjereni.

[27:83]

A na Dan kada od svakog naroda sakupimo gomilu onih koji su dokaze Naše poricali – oni će biti zadržani –

[27:84]

i kad dođu, On će upitati: “Jeste li vi dokaze Moje poricali ne razmišljajući o njima, ili, šta ste to radili?”

[27:85]

I njih će stići kazna zato što su mnogobošci bili, pa neće moći ni riječ izustiti.

[27:86]

Zar nisu vidjeli da smo učinili noć da u njoj otpočinu, a dan vidnim? – to su, zaista, dokazi za narod koji vjeruje.

[27:87]

A na Dan kad se u rog puhne pa se smrtno istrave i oni na nebesima i oni na Zemlji, izuzev onih koje Allah poštedi, svi će Mu ponizno doći.

[27:88]

Ti vidiš planine i misliš da su nepomične, a one promiču kao što promiču oblaci – to je Allahovo djelo koji je sve savršeno stvorio; On, doista, zna ono što radite.

[27:89]

Ko učini dobro djelo, dobiće veliku nagradu za njega i biće straha na Sudnjem danu pošteđen;

[27:90]

a oni koji budu zlo činili, u vatru će naglavačke biti gurnuti. “Zar se već kažnjavate za ono što ste radili?”

[27:91]

Ja sam primio zapovijest da se klanjam jedino Gospodaru ovoga grada,* koji je On učinio svetim – a Njemu sve pripada – i naređeno mi je da budem poslušan

[27:92]

i da Kur’an kazujem; onaj ko bude išao Pravim putem, na Pravome putu je za svoje dobro; a onome ko je u zabludi; ti reci:“Ja samo opominjem.”

[27:93]

I reci: “Hvala Allahu, On će vam znamenja Svoja pokazati, pa ćete ih vi poznati!” A Gospodar tvoj motri na ono što radite.