Quran translations in many languages

Bosnian Quran

An-Nâziʽât

Tebe, Allaha, Gospodara svjetova, hvalimo,

[79:1]

Tako Mi onih koji čupaju grubo,*

[79:2]

i onih koji vade blago,*

[79:3]

i onih koji plove brzo

[79:4]

pa naređenja izvršavaju žurno

[79:5]

i sređuju ono što nije sređeno…

[79:6]

na Dan kada se Zemlja potresom zatrese,

[79:7]

za kojim će slijediti sljedeći –

[79:8]

srca toga dana biće uznemirena,

[79:9]

a pogledi njihovi oboreni.

[79:10]

Ovi pitaju: “Zar ćemo, zaista, biti opet ono što smo sada?

[79:11]

Zar kad truhle kosti postanemo?”,

[79:12]

i još kažu: “E tada bismo mi bili izgubljeni!”

[79:13]

A biće to samo povik jedan,

[79:14]

i evo njih – na Zemlji.

[79:15]

Da li je do tebe doprla vijest o Musau,

[79:16]

kad ga je Gospodar njegov u svetoj dolini Tuva zovnuo,

[79:17]

Idi faraonu, on se osilio,

[79:18]

i reci: ’Da li bi ti da se očistiš,

[79:19]

da te o Gospodaru tvome poučim, pa da Ga se bojiš?’”

[79:20]

I onda mu je najveće čudo pokazao,*

[79:21]

ali je on porekao i nije poslušao,

[79:22]

već se okrenuo i potrudio

[79:23]

i sabrao* i povikao:

[79:24]

Ja sam gospodar vaš najveći! – on je rekao,

[79:25]

i Allah ga je i za ove i za one prijašnje riječi kaznio.

[79:26]

To je pouka za onoga koji se bude Allaha bojao.

[79:27]

A šta je teže: vas ili nebo stvoriti? On ga je sazdao,

[79:28]

svod njegov visoko digao i usavršio,

[79:29]

noći njegove mračnim, a dane svjetlim učinio.

[79:30]

Poslije toga je Zemlju poravnao,

[79:31]

iz nje je vodu i pašnjake izveo,

[79:32]

i planine nepomičnim učinio –

[79:33]

na uživanje vama i stoci vašoj.

[79:34]

A kada dođe nevolja najveća,

[79:35]

Dan kada se čovjek bude sjećao onoga što je radio

[79:36]

i kada se Džehennem svakome ko vidi bude ukazao,

[79:37]

onda će onome koji je obijestan bio

[79:38]

i život na ovome svijetu više volio

[79:39]

Džehennem prebivalište postati sigurno.

[79:40]

A onome koji je pred dostojanstvom Gospodara svoga strepio i dušu od prohtjeva uzdržao

[79:41]

Džennet će boravište biti sigurno.

[79:42]

Pitaju te o Smaku svijeta: “Kada će se dogoditi?”

[79:43]

Ti ne znaš, pa kako da o njemu zboriš,

[79:44]

o njemu samo Gospodar tvoj zna.

[79:45]

Tvoja opomena će koristiti samo onome koji ga se bude bojao,

[79:46]

a njima će se učiniti, onoga Dana kada ga dožive, da su samo jedno večer ili jedno jutro njezino ostali.