Quran translations in many languages

Bosnian Quran

Ar-Rahmân

Tebe, Allaha, Gospodara svjetova, hvalimo,

[55:1]

Milostivi

[55:2]

poučava Kur’anu,

[55:3]

stvara čovjeka,

[55:4]

uči ga govoru.

[55:5]

Sunce i Mjesec utvrđenim putanjama plove,

[55:6]

i trava i drveće se pokoravaju,

[55:7]

a nebo je digao. I postavio je terazije

[55:8]

da ne prelazite granice u mjerenju –

[55:9]

i pravo mjerite i na teraziji ne zakidajte!

[55:10]

A Zemlju je za stvorenja razastro,

[55:11]

na njoj ima voća i palmi sa plodom u čaškama

[55:12]

i žita sa lišćem i miomirisna cvijeća –

[55:13]

pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete!*

[55:14]

On je čovjeka od sasušene ilovače, kao što je grnčarija, stvorio

[55:15]

a džina od plamene vatre –

[55:16]

pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?! –

[55:17]

Gospodara dva istoka i dva zapada –

[55:18]

pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!

[55:19]

Pustio je dva mora da se dodiruju,

[55:20]

između njih je pregrada i oni se ne miješaju –

[55:21]

pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!

[55:22]

Iz njih se vadi biser i merdžan –

[55:23]

pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!

[55:24]

Njegove su i lađe koje se kao brda visoko po moru uzdižu –

[55:25]

pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!

[55:26]

Sve što je na Zemlji prolazno je,

[55:27]

ostaje samo Gospodar tvoj, Veličanstveni i Plemeniti –

[55:28]

pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!

[55:29]

Njemu se mole oni koji su na nebesima i na Zemlji; svakog časa On se zanima nečim –

[55:30]

pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!

[55:31]

Polagaćete Mi račun, o ljudi i džini –

[55:32]

pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!

[55:33]

O družine džina i ljudi, ako možete da preko granica nebesa i Zemlje prodrete, prodrite, moći ćete prodrijeti jedino uz veliku moć! –

[55:34]

pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!

[55:35]

Na vas će se ognjen plamen i rastopljeni mjed prolivati, i vi se nećete moći odbraniti –

[55:36]

pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!

[55:37]

A kad se nebo razdvoji i kao ucvrkan zejtin rumeno postane –

[55:38]

pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?! –

[55:39]

tog Dana ljudi i džini za grijehe svoje neće biti pitani –

[55:40]

pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?! –

[55:41]

a grješnici će se po biljezima svojim poznati, pa će za kike i noge ščepani biti –

[55:42]

pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!

[55:43]

Evo, to je Džehennem koji su grješnici poricali!

[55:44]

I između vatre i ključale vode oni će kružiti –

[55:45]

pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!

[55:46]

A za onoga koji se stajanja pred Gospodarom svojim bojao, biće dva perivoja –

[55:47]

pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?! –

[55:48]

puna stabala granatih –

[55:49]

pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?! –

[55:50]

u kojima će biti dva izvora koja će teći –

[55:51]

pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?! –

[55:52]

u njima će od svakog voća po dvije vrste biti –

[55:53]

pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!

[55:54]

Odmaraće se na posteljama čije će postave od kadife biti, a plodovi u oba perivoja nadohvat ruke će stajati –

[55:55]

pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!

[55:56]

U njima će biti one koje preda se gledaju, one koje, prije njih, ni čovjek ni džin nije dodirnuo –

[55:57]

pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!

[55:58]

biće kao rubin i biser –

[55:59]

pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!

[55:60]

Zar nagrada za dobro učinjeno djelo može biti nešto drugo do dobro?! –

[55:61]

pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!

[55:62]

Osim ta dva, biće još dva neznatnija perivoja –

[55:63]

pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?! –

[55:64]

modrozelena –

[55:65]

pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?! –

[55:66]

sa izvorima koji prskaju, u svakom –

[55:67]

pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!

[55:68]

u njima će biti voća, i palmi – i šipaka –

[55:69]

pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!

[55:70]

u njima će biti ljepotica naravi divnih –

[55:71]

pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?! –

[55:72]

hurija u šatorima skrivenih –

[55:73]

pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?! –

[55:74]

koje prije njih ni čovjek ni džin nije dodirnuo –

[55:75]

pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!

[55:76]

Oni će biti naslonjeni na uzglavlja zelena, prekrivena ćilimima čarobnim i prekrasnim –

[55:77]

pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!

[55:78]

Neka je uzvišeno ime Gospodara tvoga, Veličanstvenog i Plemenitog!