Quran translations in many languages

Bosnian Quran

Az-Zukhruf

Tebe, Allaha, Gospodara svjetova, hvalimo,

[43:1]

Ha Mim.

[43:2]

Tako Mi Knjige jasne,

[43:3]

Mi je objavljujemo kao Kur’an, na arapskom jeziku, da biste razumjeli,

[43:4]

a on je u Glavnoj Knjizi, u Nas, cijenjen i pun mudrosti.

[43:5]

Zar da odustanemo da vas opominjemo zato što svaku mjeru zla prelazite?

[43:6]

A koliko smo Mi prijašnjim narodima vjerovjesnika poslali

[43:7]

i nijedan im vjerovjesnik nije došao, a da mu se nisu narugali!

[43:8]

Zato smo uništavali one koji su od ovih moćniji bili, a ranije su isticane vijesti o narodima drevnim.

[43:9]

A ako ih upitaš ko je stvorio nebesa i Zemlju, oni će, sigurno, reći:“Stvorio ih je Allah!” – Da, Silni i Sveznajući,

[43:10]

Onaj koji vam je Zemlju kolijevkom učinio i po njoj vam prolaze stvorio, stignete kuda naumite;

[43:11]

Onaj koji s neba s mjerom spušta vodu, pomoću koje u život vraćamo mrtve predjele – tako ćete i vi biti oživljeni;

[43:12]

Onaj koji stvara stvorenja svake vrste i daje vam lađe i kamile da putujete,

[43:13]

da se leđima njihovim služite i da se, kad na njima jahali budete, blagodati Gospodara svoga sjetite i da reknete: “Hvaljen neka je Onaj koji je dao da nam one služe, mi to sami ne bismo mogli postići,

[43:14]

i mi ćemo se, sigurno, Gospodaru svome vratiti!”

[43:15]

A oni Njemu od robova Njegovih pripisuju dijete. Čovjek je, zaista, očiti nezahvalnik.

[43:16]

Zar da između onih koje On stvara uzima Sebi kćeri, a vas da daruje sinovima? –

[43:17]

a kad nekog od njih obraduju viješću da mu se rodila ona koju pripisuje Milostivom, lice mu se pomrači i postaje potišten.

[43:18]

Zar one koje u ukrasima rastu i koje su u prepirci bespomoćne?

[43:19]

Oni meleke, koji su robovi Milostivoga, ženama nazivaju. Zar su oni prisustvovali stvaranju njihovu? – Njihova tvrđenja biće zapisana i oni će odgovarati!

[43:20]

Da Milostivi hoće – govore oni -“mi im se ne bismo klanjali.” Oni o tome ništa ne znaju, oni samo lažu.

[43:21]

Zar smo im prije Kur’ana dali Knjigu pa se nje pridržavaju?

[43:22]

Oni čak govore: “Mi smo zatekli pretke naše kako ispovijedaju vjeru i prateći ih u stopu mi smo na Pravom putu.”

[43:23]

I eto tako, prije tebe, Mi ni u jedan grad nismo poslanika poslali, a da oni koji su raskošnim životom živjeli nisu govorili: “Zatekli smo pretke naše kako ispovijedaju vjeru i mi ih slijedimo u stopu.”

[43:24]

Zar i onda – govorio bi on – “kad vam ja donosim bolju od one koju ste od predaka vaših upamtili?” A oni bi odgovarali: “Ne vjerujemo mi u ono što je po vama poslano!”

[43:25]

I Mi smo ih kažnjavali, pa vidi kako su skončali oni koji su poslanike u laž ugonili.

[43:26]

A kad Ibrahim reče ocu svome i narodu svome: “Nemam ja ništa s onima kojima se vi klanjate,

[43:27]

ja se klanjam samo Onome koji me je stvorio, jer će mi On, doista, na Pravi put ukazati”-

[43:28]

On učini riječi Tevhida trajnim za potomstvo svoje, da bi se dozvali.

[43:29]

A ja sam dopustio ovima, a i precima njihovim da uživaju sve dok im nije došla Istina i Poslanik očevidni.

[43:30]

A sada, kada im Istina dolazi, oni govore: “Ovo je vradžbina, i mi u nju nikako ne vjerujemo!”

[43:31]

I još kažu: “Trebalo je da ovaj Kur’an bude objavljen kakvom uglednom čovjeku iz jednog od ova dva grada!”

[43:32]

Zar oni da raspolažu milošću Gospodara tvoga? Mi im dajemo sve što im je potrebno za život na ovome svijetu i Mi jedne nad drugima uzdižemo po nekoliko stepeni da bi jedni druge služili. – A milost Gospodara tvoga bolja

[43:33]

A da neće svi ljudi postati nevjernici, Mi bismo krovove kuća onih koji ne vjeruju u Milostivog od srebra učinili, a i stepenice uz koje se penju,

[43:34]

i vrata kuća njihovih i divane na kojima se odmaraju,

[43:35]

i ukrase od zlata bismo im dali, jer sve je to samo uživanje u životu na ovome svijetu, a onaj svijet u Gospodara tvoga biće za one koji budu Njegova naređenja izvršavali, a Njegovih zabrana se klonili.

[43:36]

Onome ko se bude slijepim pravio da ne bi Milostivog veličao, Mi ćemo šejtana natovariti, pa će mu on nerazdvojni drug postati;

[43:37]

oni će ih od Pravoga puta odvraćati, a ljudi će misliti da su na Pravome putu.

[43:38]

I kada koji dođe pred Nas, reći će: “Kamo sreće da je između mene i tebe bila tolika razdaljina kolika je između istoka i zapada! Kako si ti bio zao drug!”

[43:39]

Toga dana vam neće biti od koristi to što ćete u muci zajedno biti, kad je jasno da ste druge Allahu ravnim smatrali.

[43:40]

Zar ti da dozoveš gluhe i uputiš slijepe i one koji su u očitoj zabludi?!

[43:41]

Ako bismo ti dušu uzeli, njih bismo, sigurno, kaznili,

[43:42]

ili, kad bismo ti htjeli pokazati ono čime im prijetimo – pa Mi njih možemo svakom kaznom kazniti.

[43:43]

Zato se drži onoga što ti se objavljuje, jer ti si, uistinu, na Pravome putu.

[43:44]

Kur’an je, zaista, čast tebi i narodu tvome; odgovaraćete vi.

[43:45]

Pogledaj u odredbama objavljenim poslanicima Našim, koje smo prije tebe slali, da li smo naredili da se, mimo Milostivog, klanjaju božanstvima nekakvim.

[43:46]

Još davno Mi smo poslali Musaa sa znamenjima Našim faraonu i glavešinama njegovim, i on je rekao: “Ja sam, doista, Gospodara svjetova poslanik!”

[43:47]

I pošto im je donio znamenja Naša, oni su ih, odjednom, počeli ismijavati.

[43:48]

I Mi smo im dokaze pokazivali, sve jedan veći od drugog, i na muke smo ih stavljali ne bi li se dozvali.

[43:49]

O ti čarobnjače! – govorili su oni – “zamoli Gospodara svoga, u naše ime, na temelju tebi datog obećanja, mi ćemo, sigurno, Pravim putem poći!”

[43:50]

A čim bismo ih nevolje oslobodili, začas bi obavezu prekršili.

[43:51]

I faraon obznani narodu svome: “O narode moj,” – reče on – “zar meni ne pripada carstvo u Misiru i ovi rukavci rijeke koji ispred mene teku, shvaćate li?

[43:52]

I zar nisam ja bolji od ovog bijednika koji jedva umije govoriti?

[43:53]

Zašto mu nisu stavljene narukvice od zlata ili zašto zajedno sa njim nisu došli meleki?”

[43:54]

I on zavede narod svoj, pa mu se pokori; oni su, doista, bili narod grješni.

[43:55]

A kad izazvaše Naš gnjev, Mi ih kaznismo i sve ih potopismo,

[43:56]

i učinismo ih primjerom i poukom narodima kasnijim.

[43:57]

A kad je narodu tvome kao primjer naveden sin Merjemin, odjednom su oni, zbog toga, zagalamili

[43:58]

i rekli: “Da li su bolji naši kumiri ili on?” A naveli su ti ga kao primjer samo zato da bi spor izazvali, jer su oni narod svađalački.

[43:59]

On je bio samo rob koga smo Mi poslanstvom nagradili i primjerom za pouku sinovima Israilovim učinili,

[43:60]

a da hoćemo, mogli bismo neke od vas u meleke pretvoriti da vas oni na Zemlji naslijede;

[43:61]

i Kur’an je predznak Smaka svijeta, zato nikako ne sumnjajte u nj i slijedite uputstvo Moje, to je Pravi put,

[43:62]

i neka vas šejtan nikako ne odvrati, ta on vam je, doista, neprijatelj otvoreni.

[43:63]

A kad je Isa očita znamenja donio, on je rekao: “Donosim vam mudrost i dolazim da vam objasnim ono oko čega se razilazite. Zato se Allaha bojte i Meni se pokoravajte,

[43:64]

Allah je moj i vaš Gospodar, pa se Njemu klanjajte, to je Pravi put!”

[43:65]

Ali su se stranke između sebe podvojile, pa neka iskuse nesnosnu patnju na Dan bolni oni koji o Njemu krivo govore!

[43:66]

Zar ovi čekaju da im Smak svijeta iznenada dođe, a oni bezbrižni?

[43:67]

Tog Dana će oni koji su jedni drugima bili prijatelji postati neprijatelji, samo to neće biti oni koji su se Allaha bojali i grijeha klonili:

[43:68]

O robovi Moji, za vas danas straha neće biti, niti ćete i za čim tugovati;

[43:69]

oni koji su u ajete Naše vjerovali i poslušni bili –

[43:70]

uđite u Džennet, vi i žene vaše, radosni!”

[43:71]

Oni će biti služeni iz posuda i čaša od zlata, u njemu će biti sve što duše zažele i čime se oči naslađuju, i u njemu ćete vječno boraviti.

[43:72]

Eto, to je Džennet koji vam je darovan kao nagrada za ono što ste radili,

[43:73]

u njemu ćete svakovrsnog voća imati od kojeg ćete neko jesti.”

[43:74]

A nevjernici će u patnji džehennemskoj vječno ostati,

[43:75]

ona im se neće ublažiti i nikakve nade u spas neće imati.

[43:76]

Nismo im nepravedni bili, oni su sami sebi nepravdu nanijeli.

[43:77]

Oni će dozivati: “O Malik! Neka Gospodar tvoj učini da umremo!” – a On će reći: “Vi ćete tu vječno ostati!”

[43:78]

Mi vam Istinu šaljemo, ali većini vam je Istina odvratna.

[43:79]

Ako oni pletu zamke, i Mi ćemo zamke njima postaviti.

[43:80]

Zar oni misle da Mi ne čujemo šta oni nasamo razgovaraju i kako se među sobom dogovaraju? Čujemo Mi, a izaslanici Naši, koji su uz njih, zapisuju.

[43:81]

Reci: “Nema Milostivi djeteta, ja prvi to velim!

[43:82]

Neka je uzvišen Gospodar nebesa i Zemlje, Onaj koji svemirom vlada i koji je iznad onoga kako Ga oni opisuju!”

[43:83]

Zato ih ostavi neka se iživljavaju i zabavljaju dok ne dožive Dan kojim im se prijeti,

[43:84]

On je Bog i na nebu i na Zemlji, On je Mudri i Sveznajući!

[43:85]

I neka je uzvišen Onaj čija je vlast na nebesima i na Zemlji, i između njih, On jedini zna kada će Smak svijeta biti, i Njemu ćete se svi vratiti!

[43:86]

Oni kojima se oni, pored Njega, klanjaju – neće se moći za druge zauzimati; moći će samo oni koji Istinu priznaju, oni koji znaju.

[43:87]

A ako ih zapitaš ko ih je stvorio, sigurno će reći: “Allah!” Pa kuda se onda odmeću?

[43:88]

I tako mi Poslanikovih riječi: “Gospodaru moj, ovo su, zaista, ljudi koji neće vjerovati!” –

[43:89]

ti se oprosti od njih i reci: “Ostajte u miru!” – ta sigurno će oni zapamtiti!