Quran translations in many languages

Bosnian Quran

Maryam

Tebe, Allaha, Gospodara svjetova, hvalimo,

[19:1]

Kaf Ha Ja Ajin Sad.

[19:2]

Kazivanje o milosti Gospodara tvoga prema robu Njegovu Zekerijjau,

[19:3]

kad je on Gospodara svoga tiho zovnuo,

[19:4]

i rekao: “Gospodaru moj, kosti su mi oronule i glava osijedjela, a nikada nisam, kad sam Ti, Gospodaru moj, molbu uputio, nesretan ostao.

[19:5]

Bojim se rođaka svojih po krvi poslije mene, a žena mi je nerotkinja, zato mi pokloni od Sebe sina

[19:6]

da naslijedi mene i porodicu Jakubovu, i učini, Gospodaru moj, da budeš s njim zadovoljan.”

[19:7]

O Zekerijja, javljamo ti radosnu vijest da će ti se dječak roditi, ime će mu Jahja biti, nikome prije njega to ime nismo htjeli dati.

[19:8]

Gospodaru moj, – reče on – “kako ću imati sina kad mi je žena nerotkinja, a već sam duboku starost doživio?”

[19:9]

Eto tako! – reče. “Gospodar tvoj je rekao: ’To je Meni lahko, i tebe sam ranije stvorio, a nisi ništa bio.’”

[19:10]

Gospodaru moj, – reče – “daj mi neki znak!” – “Znak će ti biti to što tri noći nećeš s ljudima razgovarati, a zdrav ćeš biti.”

[19:11]

I on iziđe iz hrama u narod svoj i znakom im dade na znanje:“Hvalite ga ujutro i navečer!”

[19:12]

O Jahja, prihvati Knjigu odlučno! – a dadosmo mu mudrost još dok je dječak bio

[19:13]

i nježnost i čednost, i čestit je bio,

[19:14]

i roditeljima svojima bio je dobar, i nije bio drzak i nepristojan.

[19:15]

I neka je mir njemu na dan kada se rodio i na Dan kada je umro i na dan kad bude iz mrtvih ustao!

[19:16]

I spomeni u Knjizi Merjemu: kada se od ukućana svojih na istočnu stranu povukla

[19:17]

i jedan zastor da se od njih zakloni uzela, Mi smo k njoj meleka Džibrila poslali i on joj se prikazao u liku savršeno stvorena muškarca.

[19:18]

Utječem se Milostivom od tebe, ako se Njega bojiš! – uzviknu ona.

[19:19]

A ja sam upravo izaslanik Gospodara tvoga – reče on – “da ti poklonim dječaka čista!”

[19:20]

Kako će imati dječaka – reče ona – “kad me nijedan muškarac dodirnuo nije, a ja nisam nevaljalica!”

[19:21]

To je tako!” – reče on. Gospodar tvoj je rekao: ’To je Meni lahko’, i zato da ga učinimo znamenjem ljudima i znakom milosti Naše. Tako je unaprijed određeno!”

[19:22]

I ona zanese i bremenita se skloni daleko negdje.

[19:23]

I porođajni bolovi prisiliše je da dođe da stabla jedne palme. “Kamo sreće a sam ranije umrla i da sam potpuno u zaborav pala!” – uzviknu ona.

[19:24]

I melek je, koji je bio niže nje, zovnu: “Ne žalosti se, Gospodar tvoj je dao da niže tebe potok poteče.

[19:25]

Zatresi palmino stablo, posuće po tebi datule svježe,

[19:26]

pa jedi i pij i budi vesela! A ako vidiš čovjeka kakva, ti reci: “Ja sam se zavjetovala Milostivom da ću šutjeti, i danas ni s kim neću govoriti.”

[19:27]

I dođe ona s njim porodici svojoj, noseći ga. “O Merjemo,” – rekoše oni – “učinila si nešto nečuveno!

[19:28]

Ej ti, koja u čednosti ličiš Harunu, otac ti nije bio nevaljao, a ni mati tvoja nije bila nevaljalica.”

[19:29]

A ona im na njega pokaza. “Kako da govorimo djetetu u bešici?” – rekoše.

[19:30]

Ja sam Allahov rob – ono reče – “meni će On Knjigu dati i vjerovjesnikom me učiniti

[19:31]

i učiniće me, gdje god budem, blagoslovljenim, i narediće mi da dok sam živ molitvu obavljam i milostinju udjeljujem,

[19:32]

i da majci svojoj budem dobar, a neće mi dopustiti da budem drzak i nepristojan.

[19:33]

I neka je mir nada mnom na dan kada sam se rodio i na dan kada budem umro i na dan kada budem iz mrtvih ustajao!”

[19:34]

To je Isa, sin Merjemin – to je prava istina o njemu – onaj u koga oni sumnjaju.

[19:35]

Nezamislivo je da Allah ima dijete, hvaljen neka je On! Kad nešto odluči, On za to rekne samo: “Budi!” – i ono bude.

[19:36]

Allah je, uisitnu, i moj i vaš Gospodar, zato se klanjajte samo Njemu! To je Pravi put.

[19:37]

i sljedbenici Knjige su se o njemu u mišljenju podvojili, pa teško onima koji ne vjeruju kada budu na Danu velikom prisutni!

[19:38]

Kako će dobro čuti i kako će dobro vidjeti onoga Dana kad pred Nas stanu! A nevjernici su sada u očitoj zabludi!

[19:39]

I spomeni ih na Dan tuge kada će biti s polaganjem računa završeno, a oni su ravnodušni bili i nisu vjerovali.

[19:40]

Mi ćemo Zemlju i one koji žive na njoj naslijediti i Nama će se oni vratiti.

[19:41]

Spomeni, u Knjizi, Ibrahima! On je bio istinoljubiv, vjerovjesnik.

[19:42]

Kada je rekao ocu svome: “O oče moj, zašto se klanjaš onome koji nit čuje niti vidi, niti ti može od ikakve koristi biti?

[19:43]

O oče moj, meni dolazi znanje, a ne tebi;* zato mene slijedi, i ja ću te na Pravi put uputiti;

[19:44]

o oče moj, na klanjaj se šejtanu, šejtan je Milostivome uvijek neposlušan;

[19:45]

o oče moj, bojim se da te od Milostivog ne stigne kazna, pa da budeš šejtanu drug”-

[19:46]

otac njegov je rekao: “Zar ti mrziš božanstva moja, o Ibrahime? Ako se ne okaniš, zbilja ću te kamenjem potjerati, zato me za dugo vremena napusti!”

[19:47]

Mir tebi! – reče Ibrahim. “Moliću Gospodara svoga da ti oprosti, jer On je vrlo dobar prema meni.

[19:48]

I napustiću i vas i sve one kojima se mimo Allaha klanjate i klanjaću se Gospodaru svome; nadam se da neću biti nesretan u klanjanju Gospodaru svome.”

[19:49]

I pošto napusti njih i one kojima su se, mimo Allaha klanjali, Mi mu Ishaka i Jakuba darovasmo, i obojicu vjerovjesnicima učinismo

[19:50]

i darovasmo im svako dobro i učinismo da budu hvaljeni i po dobru spominjani.

[19:51]

I spomeni u Knjizi Musaa! On je bio iskren i bio je poslanik, vjerovjesnik.

[19:52]

Mi smo ga s desne strane Tura zovnuli i Sebi ga približili da čuje riječi Naše,

[19:53]

i darovali smo mu milošću Našom kao vjerovjesnika brata njegova Haruna.

[19:54]

I spomeni u Knjizi Ismaila! On je ispunjavao dato obećanje i bio poslanik, vjerovjesnik,

[19:55]

i tražio je od čeljadi svoje da molitvu obavljaju i da milostinju udjeljuju, i Gospodar njegov je bio njima zadovoljan.

[19:56]

I spomeni u Knjizi Idrisa! On je bio istinoljubiv i vjerovjesnik,

[19:57]

i Mi smo ga na visoko mjesto digli.

[19:58]

To su ti vjerovjesnici koje je Allah milošću Svojom obasuo, potomci Ademovi i onih koje smo sa Nuhom nosili, i potomci Ibrahimovi i Israilovi, i onih koje smo uputili i odabrali. Kad bi im se ajeti Milostivog čitali, oni bi licem na tle pad

[19:59]

A njih smijeniše zli potomci, koji molitvu napustiše i za požudama pođoše; oni će sigurno zlo proći;

[19:60]

ali oni koji su se pokajali, i vjerovali, i dobro činili, njima se neće nikakva nepravda učiniti, oni će u Džennet ući,

[19:61]

u edenske vrtove koje je Milostivi robovima Svojim obećao zato što su u njih vjerovali, a nisu ih vidjeli – a obećanje Njegovo će se doista ispuniti –

[19:62]

u njima prazne besjede neće slušati, već samo: “Mir!” i u njima će i ujutro i navečer opskrbljeni biti.

[19:63]

Daćemo da takav Džennet naslijedi onaj od robova Naših koji se bude grijeha klonio.

[19:64]

Mi smo u Džennet ušli samo dobrotom Gospodara tvoga, On je vladar svega, On zna budućnost našu i prošlost našu i ono što je između toga – govorit će. Gospodar tvoj ne zaboravlja.

[19:65]

On je Gospodar nebesa i Zemlje i onoga što je između njih, zato se samo Njemu klanjaj i u tome budi istrajan! Znaš li da ime Njegovo ima iko!

[19:66]

Čovjek kaže: “Zar ću, kad umrem, zbilja biti oživljen?”

[19:67]

A zar se čovjek ne sjeća da smo ga još prije stvorili, a da nije bio ništa?

[19:68]

I tako mi Gospodara tvoga, mi ćemo i njih i šejtane sakupiti, zatim ćemo ih dovesti da oko Džehennema na koljenima kleče,

[19:69]

a onda ćemo iz svake skupine izdvojiti one koji su prema Milostivome najdrskiji bili,

[19:70]

jer mi dobro znamo one koji su najviše zaslužili da u njemu gore.

[19:71]

I svaki od vas će do njega stići! Gospodar tvoj se, sigurno, tako obavezao!

[19:72]

Zatim ćemo one koji su se grijeha klonili spasiti, a nevjernike ćemo da u njemu na koljenima kleče ostaviti.

[19:73]

Kad su im se Naši jasni ajeti kazivali, onda su oni koji nisu vjerovali govorili onima koji su vjerovali: “Ili smo mi ili vi u boljem položaju i ko ima više pobornika?”*

[19:74]

A koliko smo Mi prije njih naroda uništili koji su blagom i izgledom divljenje izazivali!

[19:75]

Reci: “Onome ko je u zabludi, neka Milostivi dug život da!”* – Ali kad takvi dožive da se opomene ostvare, bilo kazna, bilo Smak svijeta, zbilja će saznati ko je u gorem položaju i ko ima pobornika manje –

[19:76]

i Allah će pomoći onima koji su na Pravome putu! A dobra djela koja vječno ostaju – od Gospodara tvoga biće bolje nagrađena i ljepše uzvraćena.

[19:77]

Zar nisi vidio onoga koji u dokaze naše ne vjeruje i govori:“Zacijelo će mi biti dato bogatstvo i djeca!”

[19:78]

Ili je on budućnost prozreo ili je od Milostivog obećanje primio?

[19:79]

Nijedno! Mi ćemo ono što on govori zapisati i patnju mu veoma produžiti,

[19:80]

a ono što smo mu dali – naslijediti, i sam samcat ća Nam se vratiti.

[19:81]

Oni kao zagovornike nekakva božanstva, a ne Allaha, uzimaju.

[19:82]

A ne valja tako! Božanstva ta će poreći da su im se klanjali, i biće im protivnici.

[19:83]

Zar ne vidiš da Mi nevjernike šejtanima prepuštamo da ih što više na zlo navraćaju?

[19:84]

Zato ne traži da što prije stradaju, Mi im polahko dane odbrajamo!

[19:85]

Onoga Dana kada čestite kao uzvanike pred Milostivim sakupimo,

[19:86]

a kad u Džehennem žedne grješnike potjeramo,

[19:87]

niko se ni za koga neće moći zauzimati, osim onoga kome Milostivi dopusti.

[19:88]

Oni govore: “Milostivi je uzeo dijete!” –

[19:89]

Vi, doista, nešto odvratno govorite!

[19:90]

Gotovo da se nebesa raspadnu, a Zemlja provali i planine zdrobe

[19:91]

što Milostivom pripisuju dijete.

[19:92]

Nezamislivo je da Milostivi ima dijete –

[19:93]

ta svi će oni, i oni na nebesima i oni na Zemlji, kao robovi u Milostivog tražiti utočište!

[19:94]

On ih je sva zapamtio i tačno izbrojio,

[19:95]

i svi će Mu na Sudnjem danu doći pojedinačno.

[19:96]

One koji su vjerovali i dobra djela činili Milostivi će, sigurno, voljenim učiniti.

[19:97]

Mi smo Kur’an učinili lahkim, na tvome jeziku, da bi njime one koji se Allaha boje i grijeha klone obradovao, a inadžije nepopustljive opomenuo.

[19:98]

A koliko smo samo naroda prije njih uništili! Da li ijednog od njih vidiš i da li i najslabiji glas njihov čuješ?