Quran translations in many languages

Bosnian Quran

Muhammad

ebe, Allaha, Gospodara svjetova, hvalimo,

[47:1]

Allah će poništiti djela onih koji ne vjeruju i od puta Njegova odvraćaju.

[47:2]

A onima koji vjeruju i dobra djela čine i vjeruju u ono što se objavljuje Muhammedu – a to je Istina od Gospodara njihova – On će preko hrđavih postupaka njihovih preći i prilike njihove će poboljšati,

[47:3]

zato što nevjernici slijede neistinu, a vjernici slijede Istinu od Gospodara svoga. Tako Allah navodi zbog ljudi primjere njihove.

[47:4]

Kada se u borbi s nevjernicima sretnete po šijama ih udarajte sve dok ih ne oslabite, a onda ih vežite, i poslije, ili ih velikodušno sužanjstva oslobodite ili otkupninu zahtijevajte, sve dok borba ne prestane. Tako učinite! Da Al

[47:5]

i On će, ih, sigurno, uputiti i prilike njihove poboljšati,

[47:6]

i u Džennet ih uvesti, o kome ih je već upoznao.

[47:7]

O vjernici, ako Allaha pomognete, i On će vama pomoći i korake vaše učvrstiti.

[47:8]

A onima koji ne vjeruju – propast njima! On neće djela njihova prihvatiti,

[47:9]

zato što ne vole ono što Allah objavljuje, i On će djela njihova poništiti.

[47:10]

Zašto oni ne idu po svijetu da vide kakav je bio konac onih prije njih? Njih je Allah istrijebio, a to čeka i ostale nevjernike,

[47:11]

zato što je Allah zaštitnik onih koji vjeruju i što nevjernici zaštitnika nemaju.

[47:12]

Allah će one koji vjeruju i dobra djela čine uvesti u džennetske bašče kroz koje će rijeke teći, a oni koji ne vjeruju – koji se naslađuju i žderu kao što stoka ždere – njihovo će prebivališ

[47:13]

A koliko smo gradova razorili, mnogo moćnijih od tvoga grada koji te protjerao, i nije bilo nikoga da im pomogne.

[47:14]

Zar je onaj koji ima jasnu predstavu o Gospodaru svom kao onaj kojim se lijepim čine ružna djela Njegova i koji se za strastima svojim povodi?

[47:15]

Zar je Džennet, koji je obećan onima koji se Allaha boje – u kome su rijeke od vode neustajale i rijeke od mlijeka nepromijenjena ukusa, i rijeke od vina, prijatna onima koji piju, i rijeke od meda procijeđenog i gdje ima voća svakovrs

[47:16]

Ima onih koji dolaze da te slušaju, a čim se od tebe udalje, pitaju one kojima je dato znanje: “Šta ono on maloprije reče?” To su oni čija je srca Allah zapečatio i koji se za strastima svojim povode.

[47:17]

A one koji su na Pravome putu On će i dalje voditi i nadahnuće ih kako će se vatre sačuvati.

[47:18]

Zar oni čekaju da im Smak svijeta iznenada dođe, a već su predznaci njegovi tu? A šta će im koristiti opomena kad im on dođe?

[47:19]

Znaj da nema boga osim Allaha! Traži oprosta za svoje grijehe i za vjernike i za vjernice! Allah zna kud se krećete i gdje boravite.

[47:20]

A oni koji vjeruju govore: “Zašto se ne objavi jedna sura?” A kad bi objavljena jedna sura i u njoj spomenuta borba, ti si mogao vidjeti one čija su srca pritvorna kako te gledaju pogledom pred smrt onesviještenog! A bolja bi im bila

[47:21]

poslušnost i razuman govor! A kada je borba već propisana, bolje bi im bilo da su prema Allahu iskreni.

[47:22]

Zar i vi ne biste, kada bi se vlasti dočepali, nered na Zemlji činili i rodbinske veze kidali!

[47:23]

To su oni koje je Allah prokleo i gluhim i slijepim ih učinio.

[47:24]

Kako oni ne razmisle o Kur’anu, ili su im na srcima katanci!

[47:25]

One koji su od vjere svoje otpali, pošto im je bio jasan Pravi put, šejtan je na grijeh navodio i lažnu im nadu ulivao.

[47:26]

To zato što su govorili onima koji ne vole ono što Allah objavljuje:“Mi ćemo vam se u nekim stvarima pokoravati”, a Allah dobro zna njihove tajne.

[47:27]

A kako će tek biti kada im meleki budu duše uzimali udarajući ih po obrazima i po leđima njihovim!

[47:28]

To će biti zato što su ono što izaziva Allahovu srdžbu slijedili, a ono čime je On zadovoljan prezirali; On će djela njihova poništiti.

[47:29]

Zar oni bolesnih srca misle da Allah zlobe njihove na vidjelo neće iznijeti?

[47:30]

A da hoćemo, Mi bismo ti ih, uistinu, pokazali i ti bi ih, sigurno, po biljezima njihovim poznao. Ali, ti ćeš ih poznati po načinu govora njihova – A Allah zna postupke vaše.

[47:31]

Mi ćemo vas provjeravati sve dok ne ukažemo na borce i postojane među vama, a i vijesti o vama provjeravaćemo.

[47:32]

Oni koji ne vjeruju i od Allahova puta odvraćaju, koji su Poslanikovi protivnici, kad im je već postao jasan Pravi put, zaista neće nimalo Allahu nauditi On će djela njihova poništiti.

[47:33]

O vjernici, pokoravajte se Allahu i pokoravajte se Poslaniku, i ne ništite djela svoja!

[47:34]

Onima koji ne vjeruju i od Allahova puta odvraćaju, pa poslije kao nevjernici umiru, Allah, zaista, neće oprostiti.

[47:35]

I ne budite kukavice i ne nudite primirje kad ste jači, jer Allah je s vama, On vas neće nagrada za djela vaša lišiti.

[47:36]

Život na ovome svijetu je samo igra i zabava! A ako budete vjerovali i grijehe izbjegavali, On će vas nagraditi i imanja vaša od vas neće tražiti.

[47:37]

Ako bi ih od vas tražio i prema vama uporan bio, postali biste škrti i On bi učinio vidljivim vaše mržnje.

[47:38]

Vi se, eto, pozivate da trošite na Allahovu putu, ali, neki od vas su škrti – a ko škrtari, na svoju štetu škrtari, jer Allah je bogat, a vi ste siromašni. – A ako glave okrenete, On će vas drugim narodom zamijeniti, koj