Quran translations in many languages

Bulgarian Quran

Adh-Dhâriyât

еканска. Съдържа 60 знамения.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

 

1. Кълна се в отвяващите с веене [ветрове]

2. и в носещите товар [облаци],

3. и в плаващите с лекота [кораби],

4. и в разпределящите по повеля [ангели],

5. че е истина това, което ви е обещано!

6. И че възмездието ще настъпи.

7. Кълна се в небето, осеяно с пътища!

8. Объркани са вашите слова [о, неверници].

(Както се споменава и в Корана, противниците на  Пророка го наричали “магьосник”, “поет”, “гадател” ­ твърдения, които той неведнъж е бил принуден да отхвърля.)

9. Отклонява се от него онзи, който е бил отклонен.

10. Проклети да са лъжците,

11. които в бездната [на неверието] нехаят!

12. Питат: “Кога ще е Съдният ден?”

13. В този Ден върху Огъня ще бъдат измъчвани.

14. “Вкусете своето мъчение! Това е, за което бързахте.”

15. Богобоязливите ще бъдат сред градини и извори,

16. ще взимат онова, което им дарява техният Господ.Преди това те вършеха добро ­

17. малко спяха през нощта

18. и на развиделяване молеха за опрощение,

19. и в техните имоти имаше дял за просяка и нуждаещия се.

20. За убедените на земята има знамения

21. и в самите вас. Нима не съзирате?

22. На небето има препитание за вас и там е онова, което ви е обещано.

23. А то, кълна се в Господа на небето и на земята, е истина, както това, че говорите.

(Както човек не се усъмнява, че думите, които изрича, са негови, така  не трябва да има колебание и за това, което му се известява.)

24. Стигна ли до теб разказът за почетните гости на Ибрахим?

(Вж. 1551)

25. Влязоха при него и рекоха: “Мир!” Каза: “Мир!” И си рече: “Непознати хора!”

26. И без да го видят, свърна към своето семейство и дойде с тлъсто [печено] теле,

27. и им го поднесе. Рече: “Ще похапнете ли?”

28. И спотаи страх от тях. Рекоха: “Не се страхувай!” И го благовестиха за знаещ син.

29. И пристъпи жена му с вик, удряйки лицето си, и рече: “Но аз съм бездeтна старица!”

30. Рекоха: “Тъй каза твоят Господ. Той е Премъдрия, Всезнаещия.”

31. Рече: “А какво ви е намерението, о, пратеници?”

32. Рекоха: “Изпратени сме при хора-престъпници,

33. за да изсипем върху тях камъни от глина,

34. белязани при твоя Господ за прекаляващите.”

35. И изведохме Ние само вярващите, които бяха там.

36. И намерихме там отдадени [на Аллах] само в един дом.

37. И оставихме там знамение за онези, които се страхуват от болезненото мъчение.

38. …И за Муса, когато го изпратихме при Фараона с явен довод.

39. И се отвърна той със своята опора, и каза: “Магьосник или луд.”

40. И сграбчихме него и войските му, и ги хвърлихме в морето. Вината бе негова.

41. И за адитите, срещу които изпратихме опустошителния вятър…

42. И не остави той нищо, над което премина, без да го превърне в прах.

43. И за самудяните, когато им бе казано: “Наслаждавайте се до време!”

44. И се възгордяха пред повелята на техния Господ, [затова] мълнията ги порази, както си гледаха.

45. И не можаха да се изправят, и не им се помогна.

46. И народа на Нух [погубихме] преди. Те бяха нечестиви хора.

47. И небето изградихме с [Нашата] сила. Ние даваме простор.

48. И земята Ние разстлахме. Колко прекрасно разстиламе!

49. И от всяко нещо сътворихме двойки, за да се поучите!

(Всевишният Аллах е създал всякакъв вид двойки ­ мъжко и женско, земя и небе,  слънце и луна, равнина и планина, море и суша, лято и зима, живот и смърт, сладко и горчиво, светлина и мрак. Така човекът, който размишлява над свързването на противоположностите в едно, би трябвало да повярва в абсолютния, единствения Бог и абсолютния Творец, и ще стане Негов раб.)

50. Затова към Аллах се устремете! Аз съм Негов явен предупредител за вас.

51. И не приемайте друг Бог заедно с Аллах! Аз съм Негов явен предупредител за вас.

52. Така и онези преди тях, щом дойдеше пратеник, казваха: “Магьосник или луд.”

53. Нима си завещаваха това един другиму? Не, ала те са престъпващи хора.

54. Отвърни се от тях и не ще бъдеш упрекван!

55. И поучавай! Наистина поучението носи полза на вярващите.

56. Сътворих Аз джиновете и хората единствено за да Ми служат.

57. Не искам от тях препитание и не искам да Ме хранят.

58. Аллах! Той е Даващия препитанието, Владетеля на силата, Всемогъщия.

59. Угнетителите имат участ като участта на техните другари. Затова да не избързват!

60. Горко на неверниците в техния Ден, който им е обещан!