Quran translations in many languages

Bulgarian Quran

Al-Ahqâf

Меканска, с изключение на знамения 1015 и 35, които са медински. Съдържа 35 знамения.

В името на Аллах, Всемогъщия, Премъдрия!

 

1. Ха. Мим.

2. Низпославането на Книгата е от Аллах, Всемогъщия, Премъдрия.

3. Сътворихме Ние небесата и земята, и всичко между тях, единствено с мъдрост и за определен срок. А които не вярват, се отвръщат от това, за което са предупредени.

4. Кажи: “Виждате ли онези, които зовете вместо Аллах? Покажете ми какво сътвориха те от земята, или имат съучастие на небесата? Донесете ми книга отпреди тази или остатък от знание, ако говорите истината!”

5. И кой е по-заблуден от онзи, който зове не Аллах, а онези, които не ще му откликнат до Деня на възкресението и неговия зов не чуват?

6. И когато хората бъдат събрани, те ще се окажат техни врагове и ще отричат служенето им.

7. И когато им бяха четени ясните Ни знамения, неверниците казваха за истината, след като дойде при тях: “Това е явна магия.”

8. Или казваха: “Той си го е измислил.” Кажи [о, Мухаммад]: “Ако съм го измислил, вие с нищо не ще ме избавите от Аллах. Той най-добре знае в какво се впускате за него. Достатъчен е Той за свидетел между мен и вас. Той е Опрощаващия, Милосърдния.”

9. Кажи: “Аз не съм първият пратеник и не знам нито с мен какво ще стане, нито с вас. Следвам само каквото ми бъде разкрито. Аз съм само явен предупредител.”

10. Кажи: “Виждате ли какво ще стане, ако този [Коран] наистина е от Аллах, а вие го отричате! И въпреки че един от синовете на Исраил е засвидетелствал, че [Коранът и предишните писания] са сходни, и затова е повярвал, вие се възгордявате.Аллах не напътва хората-угнетители.”

11. Неверниците рекоха за вярващите: “Ако той беше добро нещо, нямаше да ни изпреварят към него.” И тъй като не пожелаха да се напътят чрез него, казват: “Той е стара лъжа.”

12. А преди него бе Писанието на Муса ­ водител и милост. А този [Коран] е потвърждаваща Книга на арабски език, за да предупреди угнетителите и да е радостна вест за благодетелните.

13. За онези, които казват: “Нашият Господ е Аллах!”, после следват правия път ­ не ще има страх за тях и не ще скърбят.

14. Те са обитателите на Рая, там ще пребивават вечно ­ въздаяние за техните дела.

15. И повелихме на човека да се отнася добре с родителите си. Носила го е майка му с усилие и го е родила с усилие. И бременността с него заедно с отбиването му е тридесет месеца. Когато достигне своята зрелост и достигне четиридесет години, той казва: “Господи мой, отреди ми да Ти бъда признателен за дара, който си дарил на мен и на родителите ми, и да върша праведни дела, които Ти одобряваш! И дай ми праведно потомство! Аз се покайвам пред Теб и само на Теб се отдавам.”

16. На такива ще приемем хубавите дела и ще им опростим лошите постъпки. Те са от обитателите на Рая ­ истинно обещание, което им е обещано.

17. А който казва на родителите си: “Уф, пък и вие! Нима ме плашите, че ще бъда възкресен ­ а предишните поколения си отидоха?…” ­ родителите му зоват Аллах на помощ: “Горко ти! Бъди вярващ! Обещанието на Аллах е истинно.”, а той казва: “Това са само легенди на предците.” ­

18. спрямо такива се сбъдна словото сред отминали преди тях общности от джиновете и от хората. Те са губещите.

19. За всички има степени от онова, което са извършили. Той ще им изплати за техните деяния и не ще бъдат угнетени.

20. И в Деня, когато неверниците бъдат докарани пред Огъня, [ще им бъде казано:] “Пропиляхте вашите блага в земния живот и им се насладихте, а Днес ще ви се въздаде с унизителното мъчение, защото на земята бяхте надменни без право и защото бяхте нечестивци.”

21. И спомни си [Худ ­ ] брата на адитите, който предупреждаваше своя народ при пясъчните хълмове, където бяха минали много предупредители и дотогава, и след това: “Служете единствено на Аллах! Страхувам се за вас от мъчение във великия Ден.”

(Народът на Худ ­ адитите ­ живеел сред пясъчни хълмове край морето в Йемен, поради което областта е наречена “Пясъчните хълмове” – “Ал-ахкаф”.)

22. Рекоха: “Нима дойде при нас да ни отлъчиш от нашите богове? Донеси ни онова, което ни обещаваш, ако говориш истината!”

23. Рече: “Знанието е само при Аллах, а аз ви оповестявам само онова, с което съм изпратен. Ала виждам, че сте невежи хора.”

24. И когато го видяха ­ широк облак, прииждащ към техните долини, ­ рекоха: “Това е облак, който ще изсипе дъжд над нас”. Но не, то е онова, за което бързахте ­ вятър с болезнено мъчение в него.

25. Той опустошава всяко нещо по волята на своя Господ. А от тях останаха само [руините на] домовете им. Така наказваме хората-престъпници.

(Този ужасен вихър понесъл хората и тяхното имущество между земята и небето, разкъсал ги и напълно ги унищожил.Спасили се единствено пророкът Худ и онези, които повярвали в зова му.)

26. И ги бяхме утвърдили повече, отколкото вас утвърдихме [о, жители на Мека]. И им дадохме слух и зрение, и сърца. Но с нищо не ги избавиха нито слухът им, нито зрението, нито сърцата, защото отхвърляха знаменията на Аллах. И ги обгради онова, на което се подиграваха.

27. И погубихме селищата около вас, и разяснихме знаменията, за да се завърнат [към вярата]!

(Унищожените наоколо селища са на живелите някога там самудяни, адити, народа на Лут и други подобни народи.)

28. И защо не им помогнаха онези, които те приеха за богове и на които се отдадоха вместо на Аллах? Да, изоставиха ги. Това е само тяхна лъжа и измислица.

29. [И спомни си о, Мухаммад] как насочихме към теб група джинове, за да слушат Корана. И когато пристигнаха там, рекоха: “Слушайте!” И щом бе приключено, те се завърнаха при своя народ с предупреждение.

30. Рекоха: “О, народе наш, чухме Книга, низпослана подир Муса в потвърждение на онова, което е преди нея. Насочва тя към истината и към правия път.

31. О, народе наш, откликнете на зовящия към Аллах и му вярвайте! Ще ви опрости Той греховете и ще ви предпази от болезнено мъчение.

32. А който не откликне на зовящия към Аллах ­ той е безсилен на земята и няма друг покровител освен Него. Такива са в явна заблуда.”

33. Не виждат ли, че Аллах, Който сътвори небесата и земята, и не се умори от тяхното сътворяване, има сила да съживи мъртвите? Да, Той над всяко нещо има сила.

34. В Деня, когато неверниците бъдат докарани пред Огъня [ще им се каже:]: “Не е ли това истината?”, ще кажат: “Да, кълнем се в нашия Господ!” Ще каже [Аллах]: “Вкусете тогава мъчението, защото бяхте неверници!”

35. Затова и ти бъди търпелив [о, Мухаммад], както търпяха пратениците, удостоени с твърдост, и не бързай за тези [неверници]! В Деня, когато видят онова, което им е обещано, ще им се стори, че са престояли само един час от деня. Този [Коран] е послание. А нима ще бъдат погубени други освен нечестивците?

(“ удостоени с твърдост” ­ Аллах е изпращал много пророци и пратеници,  двадесет и петима от които са споменати в Свещения Коран. Измежду тях само петима са “удостоени с твърдост” ­ Нух, Ибрахим, Муса, Иса и Мухаммад, мир на всички тях.)