Quran translations in many languages

Bulgarian Quran

Al-Anfâl

Мединска, с изключение на знамения от 30 до 36, които са мекански. Съдържа 75 знамения.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

 

 1. Питат те за придобитото във война.Кажи [о, Мухаммад]: “Придобитото е на Аллах и на Пратеника. Бойте се от Аллах и се помирявайте взаимно, и се покорявайте на Аллах и на Неговия Пратеник, ако сте вярващи!”
 2. Вярващите са онези, които щом бъде споменат Аллах, сърцата им тръпнат, и щом им бъдат четени Неговите знамения, те усилват вярата им, и на своя Господ се уповават;
 3. които отслужват молитвата и от онова, което сме им дали, раздават.
 4. Тези са истинските вярващи.За тях има степени при техния Господ, и опрощение, и щедро препитание
 5. както твоят Господ те изведе от дома ти с истината, а на част от вярващите [това] не им хареса,
 6. спорейки с теб за истината, след като тя пролича, ­ сякаш ги водят към смъртта и я виждат.

(През втората година по хиджра съдружаващите от Мека изпратили до Дамаск търговски керван начело с Абу Суфян.Когато Пратеника на Аллах узнал за завръщането му, решил да го спре. Потеглил с повече от триста свои сподвижници.Ала Абу Суфян, осведомен за това, изпратил вест на курайшите да му се притекат на помощ, същевременно променил маршрута и спасил кервана. Мюсюлманите вече трябвало да се сражават с хилядната армия на Курайш. Една част от сподвижниците на Пророка проявили сдържаност и казали: “Ние потеглихме, за да пленим кервана, не сме готови за такава битка.” Накрая постигнали съгласие да се сражават и победата била извоювана от мюсюлманите.)

 1. И когато Аллах ви обеща, че едната от двете групи ще е ваша, вие пожелахте онази, която е без оръжие, да е ваша.А Аллах искаше да възцари правдата със Своите Слова и да прекърши неверниците,
 2. за да възцари правдата и да отмени лъжата, дори престъпниците да възненавиждат това.
 3. Когато призовахте вашия Господ за помощ, Той ви откликна: “Аз ще ви подкрепя с хиляда ангели един след друг.”
 4. Аллах стори това само за радостна вест и за да се успокоят с него сърцата ви.Помощта е единствено от Аллах. Аллах е всемогъщ, премъдър.
 5. Той ви покри с дрямка за успокоение от Него и ви изсипа вода от небето, за да ви пречисти с нея и да премахне от вас скверността на сатаната, и да укрепи сърцата ви, и да заякчи с това стъпките.
 6. Твоят Господ разкри на ангелите: “Аз съм с вас.Подкрепяйте вярващите! Ще вселя Аз ужас в сърцата на неверниците.Бийте ги по вратовете, бийте ги по всички крайници!”
 7. Това е, защото се възпротивиха на Аллах и на Неговия Пратеник.А за който се възпротиви на Аллах и на Неговия Пратеник, Аллах е суров в наказанието.
 8. Ето, вкусете го! За неверниците е мъчението на Огъня.
 9. О, вярващи, когато срещнете неверниците в настъпление, не им обръщайте гръб в бягство!
 10. А който им обърне гръб в този ден, освен с намерение за бой, или за да премине към друга [ваша] дружина, той вече си е навлякъл гнева на Аллах и мястото му е Адът.Колко лоша е тази участ!
 11. Не вие ги убихте, а Аллах ги уби, и не ти хвърли, когато хвърли, а Аллах хвърли, за да подложи вярващите на добро изпитание от Него.Аллах е всечуващ, всезнаещ.

(Когато воините-курайши се устремили, за да влязат в битка с мюсюлманите, Пратеника на Аллах, мир нему, вдигнал ръце и казал: “О, Аллах, Курайш дойде с надменните си първенци, които излъгаха твоя Пратеник. О, Аллах, умолявам Те да изпълниш обещанието, което ми даде!” И когато двете множества се срещнали, той взел шепа пръст и я хвърлил в лицата на враговете. Тогава курайшите се заслепили и накрая претърпели поражение. В горното знамение се споменава за това и се разкрива, че всъщност Аллах е хвърлил пръстта, защото Пророка, мир нему, я хвърлил не от свое име, а от името на Аллах.)

 1. Това е, защото Аллах обезсилва коварството на неверниците.
 2. Ако молехте за победа [о, неверници], ето, дойде ви победата.И престанете ли, то е най-доброто за вас. А ако повторите [враждата], и Ние ще повторим. Не ще ви помогнат тълпите ви с нищо, дори да са многобройни. Защото Аллах е с вярващите.
 3. О, вярващи, покорявайте се на Аллах и на Неговия Пратеник, и не се отмятайте от него, след като [го] чувате!
 4. И не бъдете като онези, които казват: “Чухме!”, ала не чуват.
 5. Най-лошите твари пред Аллах са глухите, немите, които не проумяват.
 6. И ако Аллах откриеше добро у тях, би ги накарал да чуят, но дори ако ги накараше да чуят, те пак щяха да се отметнат, отдръпвайки се.
 7. О, вярващи, откликвайте на Аллах и на Пратеника, щом ви зове към онова, което ще ви съживи! И знайте, че Аллах стои между човека и сърцето му, и че при Него ще бъдете събрани!
 8. И бойте се от изпитание, което не сполетява само угнетителите сред вас! И знайте, че Аллах е суров в наказанието!
 9. И помнете как бяхте малцина безсилни на земята, уплашени, че хората ще ви заловят, а Той ви даде убежище и ви подкрепи със Своята помощ, и ви даде от благата, за да сте признателни.
 10. О, вярващи, не изменяйте на Аллах и на Пратеника, и не изменяйте на онова, което ви е поверено, знаейки!
 11. И знайте, че имотите и децата ви са изпитание, и че при Аллах има огромна награда!
 12. О, вярващи, ако се боите от Аллах, Той ще направи да разграничавате [доброто и злото], и ще ви избави от лошите ви постъпки, и ще ви опрости.Аллах е Владетеля на великата благодат.
 13. И когато неверниците лукавстваха срещу теб, да те задържат или да те убият, или да те прокудят…Те лукавстват, а Аллах проваля тяхното лукавство.Аллах е над лукавите.
 14. И когато им бъдат четени Нашите знамения, казват: “Чухме вече.Ако пожелаем, и ние същото ще изречем. Това са само легенди на предците.”
 15. И когато рекоха: “О, Аллах, ако това е правдата от Теб, изсипи над нас камъни от небето или ни прати болезнено мъчение!”
 16. Но Аллах не ще ги мъчи, докато си сред тях, и Аллах не ще ги мъчи, докато молят за опрощение.
 17. Но как да не ги мъчи Аллах, щом възпират от Свещената джамия и не са нейни пазители? Пазителите є са само богобоязливите, ала повечето от тях не проумяват.
 18. И молитвата им при Дома бе само свирукане и пляскане.“Вкусете мъчението, защото бяхте неверници!”
 19. Неверниците харчат своите имоти, за да възпират от пътя на Аллах.И ще ги харчат, после те ще са за тях печал, после ще бъдат надвити. Неверниците ще бъдат в Ада събрани,
 20. за да отдели Аллах лошия от добрия и да нахвърля лошите един връз друг, и да ги струпа всички, та да ги вкара в Ада.Тези са губещите.
 21. Кажи на неверниците, че ако престанат, ще им се опрости онова, което е било по-рано, а ако упорстват ­ известна е вече съдбата на предците.
 22. И се сражавайте с тях, докогато не ще има заблуда и религията ще е на Аллах! А престанат ли ­ Аллах е зрящ за техните дела.
 23. И отвърнат ли се, знайте, че Аллах е вашият Покровител! Най-прекрасният Покровител е Той и Най-прекрасният Избавител!
 24. И знайте, че каквото и да придобиете във война, то една петина от него е за Аллах и за Пратеника, и близките, и сираците, и нуждаещите се, и пътника [в неволя], ако вярвате в Аллах и в онова, което низпослахме на Своя раб в Деня на разграничението, в деня, когато двете множества се срещнаха [при Бадр].Аллах за всяко нещо има сила.
 25. Вие бяхте на по-близкия склон на долината, те ­ на по-далечния склон, а керванът ­ ниско под вас.И дори да се бяхте уговорили, щяхте да се разминете в уговорката, ала ­ за да изпълни Аллах дело отредено, да погине при ясен знак погиващият и да живее при ясен знак оживяващият… Аллах е всечуващ, всезнаещ.
 26. Аллах ти ги показа в твоя сън малцина.А ако ти ги покажеше мнозина, щяхте да паднете духом и да спорите по делото. Но Аллах ви спаси. Той знае съкровеното в сърцата.
 27. И направи те да изглеждат малцина във вашите очи, когато се срещнахте, и ви умали в техните очи, за да изпълни Аллах дело отредено.Към Аллах се връщат делата.
 28. О, вярващи, когато се сражавате с отред, устоявайте и споменавайте Аллах често, за да сполучите!
 29. И се покорявайте на Аллах и на Неговия Пратеник, и не се оспорвайте един друг, за да не се провалите и да изчезне силата ви! И търпете! Аллах е с търпеливите.
 30. И не бъдете като онези, които излязоха от домовете си с надменност и за показ пред хората! Те възпират от пътя на Аллах.Аллах обгръща техните дела.
 31. И разкраси пред тях делата им сатаната, и рече: “Няма кой да ви надвие днес сред хората, щом съм аз до вас.” Но щом двата отреда се съгледаха, той се обърна на петє и рече: “Непричастен съм към вас.Аз виждам онова, което вие не виждате. Страхувам се от Аллах. Аллах е суров в наказанието.”
 32. И лицемерите, и онези, които имаха болест в сърцата, рекоха: “Тези ги подмами тяхната религия.” А който се уповава на Аллах ­ Аллах е всемогъщ, премъдър.
 33. И ако ти [о, Мухаммад] би видял, когато ангелите прибират душите на неверниците, как ги удрят по лицата и по гърбовете: “Вкусете изгарящото мъчение!”
 34. Така е заради онова, което ръцете ви направиха отнапред.Аллах никога не угнетява рабите.
 35. Както се случи с рода на Фараона и с онези преди тях.Отрекоха знаменията на Аллах и заради греховете им Аллах ги сграбчи. Аллах е всесилен, суров в наказанието.
 36. Това е, защото Аллах не променя благодатта, с която е облагодетелствал хора, докато не променят себе си.Аллах е всечуващ, всезнаещ.
 37. Както се случи с рода на Фараона и с онези преди тях.Взеха за лъжа знаменията на своя Господ и Ние ги погубихме заради греховете им, и издавихме рода на Фараона. Всички бяха угнетители.
 38. Най-лошите твари пред Аллах са онези, които Го отричат и не вярват,
 39. онези, от които ти получи обет, после нарушават своя обет всеки път и не се боят.
 40. И ако ги срещнеш във война, прогони с поражението им онези, които ги следват, за да се поучат!
 41. И ако те е страх от изменничество на някой народ, отхвърли ги по същия начин! Аллах не обича изменниците.
 42. И неверниците да не смятат, че са се отървали! Те не ще [Ни] убегнат.
 43. И пригответе за тях колкото можете сили и бойни коне! Ще наплашите с тях врага на Аллах и вашия враг, и други освен тях, които вие не знаете, но Аллах ги знае.Каквото и да раздадете по пътя на Аллах, то ще ви се изплати и не ще бъдете угнетени.
 44. И ако склонят за мир, склони и ти, и се уповавай на Аллах! Той е Всечуващия, Всезнаещия.
 45. И поискат ли да те измамят, Аллах ти е достатъчен.Той е, Който те подкрепя със Своята помощ и с вярващите.
 46. Обединява Той сърцата им.А ти и да раздадеш всичко, което е на земята, не би обединил сърцата им.Но Аллах ги обедини. Той е всемогъщ, премъдър.

(Мединските племена Аус и Хазрадж били разделени от безкрайни вражди. Встъпвали в кървави битки помежду си и загивали мнозина и от двете страни. След като Аллах ги удостоил с Исляма, Той заличил у тях чувството за мъст. Те се сдобрили и обединили.)

 1. О, Пророче, Аллах е достатъчен ­ за теб и за вярващите, които те следват.
 2. О, Пророче, подбуждай вярващите към сражението! Ако сред вас има двадесет търпеливи, те ще надвият двеста; а ако сред вас има сто, те ще надвият хиляда от неверниците, защото са хора, които не проумяват.
 3. Сега Аллах ви облекчи.Той знае, че у вас има слабост. И ако сред вас има сто търпеливи, те ще надвият двеста; а ако сред вас има хиляда, те ще надвият две хиляди с позволението на Аллах. Аллах е с търпеливите.
 4. Не подобава на пророк да има пленници, докато не е воювал по земята [с неверници].Вие искате благата на земния живот, а Аллах иска [за вас] отвъдния.Аллах е всемогъщ, премъдър.
 5. Щеше да ви засегне огромно мъчение за онова, което сте придобили, ако преди това Аллах не бе отсъдил,
 6. затова яжте от придобитото във война ­ позволено, приятно, и бойте се от Аллах! Аллах е опрощаващ, милосърден.
 7. О, Пророче, кажи на пленниците, които са в ръцете ви: “Ако Аллах види добро в сърцата ви, ще ви даде по-добро от това, което ви е взето, и ще ви опрости.Аллах е опрощаващ, милосърден.
 8. И ако искат да ти изменят, те вече измениха на Аллах преди, затова Той ти даде власт над тях.Аллах е всезнаещ, премъдър.
 9. Които повярваха и се преселиха, и се бореха чрез своите имоти и души по пътя на Аллах, и които приютиха и подкрепиха, те са ближни един на друг.А които повярваха, ала не се преселиха ­ нямат нищо от вашата придобивка, докато не се преселят. И помолят ли ви за помощ в религията, ваш дълг е помощта, освен ако е срещу народ с договор помежду вас и него.Аллах съзира вашите дела.
 10. А които са неверници, те са ближни един на друг.Не извършите ли това, ще има заблуда по земята и голяма развала.
 11. А които вярват и се преселят, и се борят по пътя на Аллах, и тези, които приютяват и подкрепят, тези са истинските вярващи.За тях има опрощение и щедро препитание.
 12. А които впоследствие повярват и се преселят, и се борят заедно с вас, те са от вас.И роднините са по-близки едни на други според Книгата на Аллах. Аллах всяко нещо знае.

(Това знамение премахва традицията за унаследяване без родствена връзка ­ по предпочитание.)