Quran translations in many languages

Bulgarian Quran

Al-Aʽrâf

Меканска, с изключение на знамения от 163 до 170, които са медински. Съдържа 206 знамения.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

 

 1. Алиф.Лам. Мим. Сад.
 2. Бе ти низпослана Книга, за да предупредиш с нея и да е напомняне за вярващите, и нека в твоето сърце няма притеснение от нея!
 3. Следвайте това, което ви бе низпослано от вашия Господ и не следвайте освен Него други покровители! Как малко се поучавате!
 4. И колко селища погубихме! Застигаше ги Нашето мъчение нощем или когато денем отдъхваха.
 5. И зовът им, когато ги застигаше Нашето мъчение, бе единствено да кажат: “Наистина бяхме угнетители.”
 6. Непременно ще разпитаме онези, при които отиде пратеник, и ще разпитаме изпратените.
 7. И всичко ще им разкажем със знание.Ние не отсъстваме.
 8. Мярката през този Ден ще е правдата.Чиито везни натежат ­ тези са сполучилите.
 9. А чиито везни олекнат ­ тези са, които своите души са ощетили, защото погазваха Нашите знамения.
 10. И ви настанихме на земята, и сторихме там за вас поминък.Колко малко сте признателни!
 11. И ви сътворихме, после ви дадохме образ, после казахме на ангелите: “Сведете чела пред Адам!” И те се поклониха освен Иблис.Той не бе от покланящите се.
 12. Рече [Аллах]: “Какво ти попречи да се поклониш, когато ти повелих?” Рече [Иблис]: “Аз го превъзхождам.Ти ме сътвори от огън, а него сътвори от глина.”
 13. Рече: “Напусни Рая! Не ти подобава да се гордееш тук.Вън! Ти си от унизените.”
 14. Рече: “Дай ми отсрочка до Деня, когато бъдат възкресени!”
 15. Рече: “Ти си сред отсрочените.”
 16. Рече: “За това, че Ти ме погуби, ще ги дебна по Твоя прав път.
 17. После ще идвам при тях и отпред, и отзад, и отдясно, и отляво, и ще откриеш, че повечето са неблагодарни.”
 18. Рече: “Излез от него порицан, прокуден! Който измежду тях те последва ­ Аз непременно ще напълня Ада с всички вас.
 19. А ти, Адам, живей със съпругата си в Рая и яжте откъдето пожелаете, но не доближавайте онова дърво, та да не станете угнетители!”
 20. Но им подшушна сатаната, за да им покаже техните срамотии, които бяха скрити за тях, и рече: “Вашият Господ ви възбрани онова дърво само за да не станете ангели или да не станете безсмъртни.”
 21. И им се закле: “Наистина за вас съм от доброжелателите.”
 22. И ги принизи с измама.И щом вкусиха от дървото, им се показаха срамотиите и двамата започнаха да се покриват с листа от Рая. И ги призова техният Господ: “Не ви ли възбраних това дърво и не ви ли рекох, че сатаната за вас е явен враг?”
 23. Рекоха: “Господи наш, угнетихме себе си и ако Ти не ни опростиш, и не ни помилваш, ще сме от губещите.”
 24. Рече: “Напуснете ­ врагове един на друг! За вас на земята има пребивание и ползване до време.”
 25. Рече: “На нея ще живеете, на нея ще умрете и от нея ще бъдете извадени.”
 26. О, синове на Адам, спуснахме ви одежда, за да скрива срамотиите ви, и за украса.Ала одеждата на богобоязливостта е най-доброто. Това е от знаменията на Аллах, за да се поучите.
 27. О, синове на Адам, да не ви замае сатаната, както извади вашите родители от Рая, смъквайки от тях одеждата, за да им покаже срамотиите.Той ви вижда, той и неговият род, откъдето вие не ги виждате. Ние сторихме сатаните покровители на неверниците.
 28. И когато сторят скверност, казват: “Заварихме с това нашите предци и Аллах ни го повели.” Кажи [о, Мухаммад]: “Аллах не повелява скверността.Нима говорите за Аллах, каквото не знаете?”
 29. Кажи: “Моят Господ повели справедливост.И всецяло се обръщайте към Него при всяка молитва, и зовете Го, предани Нему в религията! Както ви е наченал, така и ще се завърнете.”
 30. Едни Той напъти, а други заслужиха заблудата, защото взеха за покровители сатаните вместо Аллах и смятат, че са на правия път.
 31. О, синове на Адам, обличайте се подходящо при всяка молитва! И яжте, и пийте, ала не разхищавайте! Той не обича разхищаващите.
 32. Кажи: “Кой възбрани украсата на Аллах, която Той създаде за Своите раби, и благата от препитанието?” Кажи: “В Деня на възкресението те ще са всецяло за онези, които вярват през земния живот.” Така разясняваме знаменията за хора знаещи.
 33. Кажи: “Моят Господ възбрани само скверностите, явните от тях и скритите, и греха, и гнета без право, и да съдружавате Аллах с онова, на което не е низпослал довод, и да говорите за Аллах онова, което не знаете.
 34. За всяка общност има срок.И щом срокът им дойде, и с миг дори не ще го забавят, и не ще го изпреварят.”
 35. О, синове на Адам, явят ли ви се пратеници измежду вас, разказвайки ви за Моите знамения, то за онези, които се побоят и поправят, не ще има страх и не ще скърбят.
 36. А които взимат за лъжа Нашите знамения и се големеят пред тях, те са обитателите на Огъня, там ще пребивават вечно.
 37. А кой е по-голям угнетител от онзи, който измисля лъжа за Аллах или взима за лъжа Неговите знамения? Тези ще получат своя дял от книгата, докато им се явят изпратените от Нас да приберат душите им, и кажат: “Къде е онова, което сте призовавали вместо Аллах?” Ще кажат: “Скриха се от нас.” И ще засвидетелстват за себе си, че са били неверници.
 38. Ще каже: “Влезте в Огъня сред отминали преди вас общности от джинове и хора!” Всякога, щом влезе общност, тя ще проклина предходната.Когато всички се настигнат там, последните ще кажат за първите: “Господи наш, тези ни заблудиха, въздай им от Огъня двойно мъчение!” Ще каже: “За всеки е двойно, ала вие не знаете.”
 39. И първите от тях ще кажат на последните: “Вие нямахте пред нас предимство.Вкусете и вие мъчението за онова, което сте придобили!”
 40. На онези, които взимат за лъжа Нашите знамения и се големеят пред тях, не ще им бъдат разтворени небесните двери и не ще влязат в Рая, додето камила не мине през иглено ухо.Така въздаваме на престъпниците.
 41. За тях от Огъня има и постеля, и покривала отгоре им.Така въздаваме на угнетителите.
 42. А които вярват и вършат праведни дела ­ на всяка душа възлагаме само по силите є.Тези са обитателите на Рая. Там ще пребивават вечно.
 43. И ще премахнем от сърцата им всяка омраза.Ще текат сред тях реките. И ще казват: “Слава на Аллах, който ни напъти за това! Нямаше да сме на правия път, ако Аллах не бе ни напътил. Пратениците на нашия Господ дойдоха с истината.” И ще бъдат призовани: “Ето го Рая, оставен ви в наследство заради онова, което сте вършили.”
 44. И обитателите на Рая ще извикат към обитателите на Огъня: “Открихме, че онова, което ни обеща нашият Господ, е истина, а дали и вие открихте, че онова, което ви обеща вашият Господ, е истина?” Ще кажат: “Да.” И глашатай ще прогласи сред тях: “Проклятието на Аллах е върху угнетителите,
 45. които възпират от пътя на Аллах, стремейки се да изкривят пътя, и отвъдния живот отричат.”
 46. Между тях ще има преграда, а върху Стената ­ мъже, които узнават всеки по неговия белег.Те ще викат към обитателите на Рая: “Мир вам!” Не са влезли там, а копнеят.

(Араф ­ високи крепостни стени или планина между Рая и Ада, където ще останат онези, които имат по равен брой благодеяния и грехове, докато Аллах пожелае да вземе решение за тях. По-късно, сдобивайки се с Неговото опрощение, и те ще влязат в Рая. Белегът на обитателите на Рая е озареното лице, а почернялото е белегът на обитателите на Ада.)

 1. И когато погледите им бъдат обърнати към обитателите на Огъня, ще рекат: “Господи наш, не ни слагай заедно с хората­угнетители!”
 2. И хората върху Стената ще извикат към мъже, които узнават по техния белег, и ще кажат: “Не ви избави това, че трупахте и се възгордявахте.
 3. Тези ли са, за които се клехте, че Аллах не ще ги дари с милост?” [А на хората от Стената ще се рече:] “Влезте в Рая! Не ще има страх за вас и не ще скърбите.”
 4. И обитателите на Огъня ще викат към обитателите на Рая: “Излейте за нас от водата или от онова, с което ви препитава Аллах!” Ще рекат: “Възбрани ги Аллах за неверниците,
 5. които взеха своята религия за забавление и за игра, и ги съблазни земният живот.Днес ги забравяме Ние, както и те забравиха за срещата в този техен Ден, и отхвърлиха Нашите знамения.”
 6. Донесохме им Книга, която разяснихме със знание като напътствие и милост за хора вярващи.
 7. Нима очакват друго освен нейното тълкуване? В Деня, когато дойде нейното тълкуване, онези, които го забравиха преди, ще кажат: “Пратениците на нашия Господ бяха донесли истината.Имаме ли застъпници, да се застъпят за нас? Или да бъдем върнати и ще правим друго, а не онова, което сме правили?” Те се погубиха и се скри от тях онова, което измисляха.
 8. Вашият Господ е Аллах, Който сътвори небесата и земята в шест дена, после се въздигна [безподобен] Той на Трона.Покрива Той с нощта деня, който я следва безспир. И слънцето, и луната, и звездите са покорни на Неговата повеля… Негови са творението и повелята. Благословен е Аллах, Господът на световете!

(Някои тълкуватели интерпретират шестте дни, споменати в знамението като шест периода от време. За Всевишния Аллах денят означава и миг, и дълъг период от време. В сура 2247 се известява за един ден на Аллах, продължил по наши изчисления 1000 години, а в сура 704 се споменава за ден, който продължавал по наши изчисления 50 000 години. И така, при Аллах денонощието е относително понятие, което обозначава различни интервали от време. Денят, споменат в горното знамение, обозначава периода на образуването на небесата и земята. С други думи, Аллах е създал в шест дни вселената, т.е. ­ в шест периода от време. В сура 41712това е описано с по-големи подробности.)

 1. Зовете своя Господ със смирение и дори в уединение! Той не обича престъпващите.
 2. И не рушете по земята, след като е в порядък! И Го зовете със страх и копнеж! Милостта на Аллах е близо до добродетелните.
 3. Той е Онзи, Който праща ветровете като благовестие пред Своята милост.Когато понесат тежък облак, Ние го насочваме към мъртва земя и изливаме там водата, и изваждаме с нея всякакви плодове. Така изваждаме и мъртвите, за да се поучите.
 4. В добрата земя растението изниква с позволението на нейния Господ, а в лошата то едвам изниква с мъка.Така разясняваме знаменията на хора признателни.
 5. Изпратихме Нух при неговия народ и той каза: “О, народе мой, служете на Аллах! Нямате друг бог освен Него! Страхувам се за вас от мъчение във великия Ден.”

(Нух, мир нему, е смятан за първия пратеник на Аллах. Той идва, след като за първи път в човешката история за богове били приети идоли, т.е. след първото съдружаване с Аллах.По-натам се изреждат следващи поколения народи, назовавани с  имената на техните водачи.)

 1. Знатните от неговия народ казаха: “Виждаме, че си в явна заблуда.”
 2. Каза: “О, народе мой, не съм в заблуда, а съм пратеник от Господа на световете.
 3. Съобщавам ви посланията на моя Господ и ви наставлявам, и знам от Аллах онова, което вие не знаете.
 4. Нима се удивихте, че ви е дошло напомняне от вашия Господ с мъж измежду вас, за да ви предупреди и за да се побоите, та дано бъдете помилвани?”
 5. Но го взеха за лъжец и спасихме него и онези, които бяха с него в Ковчега, и издавихме онези, които взеха за лъжа Нашите знамения, защото бяха хора слепи.
 6. И при адитите пратихме брат им Худ.Каза: “О, народе мой, служете на Аллах! Нямате друг бог освен Него! Нима не се боите?”
 7. Знатните от народа му, които бяха неверници, казаха: “Виждаме, че си в заблуда и те смятаме за един от лъжците.”
 8. Каза: “О, народе мой, не съм в заблуда, а съм пратеник от Господа на световете.
 9. Известявам ви посланията на моя Господ и съм за вас достоверен наставник.
 10. Нима се удивихте, че ви е дошло напомняне от вашия Господ с мъж измежду вас, за да ви предупреди? Спомнете си как Той ви стори наследници подир народа на Нух и ви надбави ръст сред създанията! И помнете благата на Аллах, за да сполучите!”
 11. Казаха: “Нима дойде при нас, за да служим единствено на Аллах и да изоставим онова, на което са служили бащите ни? Донеси ни онова, което ни обещаваш, ако говориш истината!”
 12. Каза: “Вече заслужихте наказание и гняв от вашия Господ.Нима спорите с мен за имена, които вие и вашите бащи именувахте? Аллах не им е низпослал довод. Чакайте! И аз ще чакам с вас.”
 13. С милост от Нас спасихме него и онези, които бяха с него, и изкоренихме и последния от онези, които взеха за лъжа Нашите знамения и не вярваха.
 14. И при самудяните пратихме брат им Салих.Каза: “О, народе мой, служете на Аллах! Нямате друг Бог освен Него! При вас дойде вече ясен знак от вашия Господ. Това е камилата на Аллах ­ знамение за вас.Оставете я да пасе по земята на Аллах и не я докосвайте със зло, иначе ще ви обхване болезнено мъчение!

(Когато на самудяните бил изпратен като пророк техният събрат Салих, те казали: “Ако наистина си пророк, помоли се от този камък да излезе камила, тогава ще повярваме, че си пророк.” Салих се помолил и от камъка излязла камила, както поискали. Част от онези, които видели това чудо, повярвали в него, а другите продължили да живеят в неверие. Въпреки че Салих наредил народът му да не посяга на камилата, те я убили. После този пророк напуснал земята, където живеел, а народът му погинал от силно земетресение.)

 1. Спомнете си как Той ви стори наследници подир адитите и ви настани по земята! Правите в равнините є дворци и дълбаете в планините домове.Помнете благата на Аллах и не сейте развала по земята, рушейки!”
 2. Знатните от народа му, които се възгордяха, казаха на вярващите измежду онези, които бяха немощни: “Нима знаете, че Салих е изпратен от неговия Господ?” Казаха: “Вярваме в онова, с което е изпратен.”
 3. Онези, които се възгордяха, казаха: “Ние не вярваме в онова, в което вие повярвахте.”
 4. И заклаха камилата, и пренебрегнаха повелята на своя Господ, и казаха: “О, Салих, донеси ни онова, което ни обещаваш, ако си от пратениците!”
 5. И ги обхвана сътресението, и осъмнаха безжизнени в домовете си.
 6. А той се отвърна от тях и каза: “О, народе мой, съобщих ви посланието на моя Господ и ви наставлявах, ала вие не обичате наставниците.”
 7. И пратихме Лут, който каза на своя народ: “Нима вършите скверността, с която не ви е предшествал нито един от народите?
 8. При мъжете ходите със страст наместо при жените.Вие сте хора престъпващи.”

(Лут бил изпратен като пророк при жителите на град Содом, които вършели нечувани хомосексуални деяния. Те не се вслушали в наставленията му и продължили своите безчестия. Накрая този пророк напуснал града през нощта заедно с повярвалите. А народът му бил погубен от пороен дъжд и земетресение.)

 1. А отговорът на народа му бе само да кажат: “Прогонете ги от вашето селище! Те били хора, които се пазят чисти.”
 2. И спасихме него и семейството му, освен неговата жена.Тя бе от оставащите.
 3. И изсипахме отгоре им дъжд [от нажежени камъни].Виж какъв е краят на престъпниците!
 4. И при мадянитите пратихме брат им Шуайб.Каза: “О, народе мой, служете на Аллах! Нямате друг бог освен Него! При вас дойде вече ясен знак от вашия Господ. Изпълвайте мярката и везната, и не смалявайте от нещата на хората! И не рушете по земята, след като е в порядък! Това е най-доброто за вас, ако сте вярващи.
 5. И не присядайте по всеки друм, заплашвайки и възпирайки от пътя на Аллах онзи, който вярва в Него, стремейки се да изкривите пътя! И си спомнете как бяхте малцина, а Той ви умножи! И вижте какъв е краят на рушащите!
 6. И ако група от вас повярва в онова, с което бях изпратен, а група не повярва, потърпете, докато Аллах отсъди помежду ни! Той е Най-добрият съдник.”
 7. Знатните от народа му, които се възгордяха, казаха: “Ще пропъдим от нашето селище теб, о, Шуайб, и онези, които повярваха с теб, или ще се върнете към вярата ни.” Каза: “Дори и ако сме отвратени от нея?
 8. Ние ще сме измислили лъжа за Аллах, ако се върнем към вашата вяра, след като Аллах ни е избавил от нея.Не ни подобава да се върнем към това, освен ако пожелае Аллах, нашият Господ. Обгръща нашият Господ със знание всяко нещо. На Аллах се уповаваме. Господи наш, отсъди между нас и нашия народ с правдата! Ти си Най-добрият съдник.”
 9. И знатните от народа му, които бяха неверници, казаха: “Ако последвате Шуайб, тогава ще сте губещи.”
 10. И ги обхвана сътресението, и осъмнаха безжизнени в домовете си.
 11. Които взеха за лъжец Шуайб, сякаш не бяха пребивавали там.Които взеха за лъжец Шуайб, те бяха губещите.
 12. И се отвърна от тях, и каза: “О, народе мой, известих ви посланията на своя Господ и ви наставлявах.И как да скърбя за хора-неверници?”
 13. И не изпращахме в никое селище пророк, без да притиснем жителите му със злочестие и беда, за да се смирят.
 14. Сетне подменяхме лошото с добро, докато се умножат и кажат: “И нашите бащи ги засягаше и беда, и радост.” И ги сграбчвахме Ние внезапно, без да усетят.
 15. А ако жителите на селищата бяха повярвали и бяха се побояли, щяхме да разтворим пред тях дарове от небето и от земята.Ала те отричаха и ги сграбчвахме заради онова, което са придобили.
 16. Нима жителите на селищата имаха сигурност, че Нашето мъчение не ще ги сполети нощем, докато спят?
 17. Или жителите на селищата имаха сигурност, че Нашето мъчение не ще ги сполети сутрин, докато се развличат?
 18. Нима те бяха в безопасност пред замисъла на Аллах? Само губещите хора смятат, че са в безопасност пред замисъла на Аллах.
 19. Нима Той не показа на онези, които наследиха земята след нейните [предишни] жители, че ако Ние желаем, бихме ги поразили заради греховете им и бихме запечатали сърцата им, та да не чуват?
 20. За тези селища ти съобщаваме някои вести.Техните пратеници им донесоха ясните знаци, но не повярваха те в онова, което преди взимаха за лъжа.Така запечатва Аллах сърцата на неверниците.
 21. И не намерихме у мнозинството им обет, а намерихме, че мнозинството им са нечестивци.
 22. После подир тях с Нашите знамения проводихме при Фараона и знатните му хора Муса, а те ги отхвърлиха.Виж какъв е краят на рушащите!
 23. И каза Муса: “О, Фараоне, аз съм пратеник от Господа на световете.
 24. Мой дълг е да казвам за Аллах само истината.Донесох ви ясен знак от вашия Господ.Тъй че изпрати заедно с мен синовете на Исраил!”
 25. Каза [Фараонът]: “Щом си донесъл знамение, представи го, ако говориш истината!”
 26. И [Муса] метна тоягата си, и ето я ­ явна змия!
 27. И извади ръката си, и ето я ­ сияйнобяла за гледащите!

(Тоягата, която се превръща в змия, е първото, а  блестящата ръка – второто чудо -знамение за Муса.)

 1. Знатните от народа на Фараона казаха: “Този е вещ магьосник,
 2. който иска да ви пропъди от вашата земя.” [А Фараонът рече:] “И какво ще посъветвате?”
 3. Казаха: “Дай отсрочка на него и брат му, и прати по градовете събирачи,
 4. да ти доведат всички вещи магьосници!”
 5. И дойдоха магьосниците при Фараона.Казаха: “Наистина ли ще получим награда, ако ние победим?”
 6. Каза: “Да, и ще бъдете от приближените.”
 7. Казаха: “О, Муса, ти ли ще мяташ, или ние да мятаме?”
 8. Каза: “Вие мятайте!” А когато метнаха, омагьосаха очите на хората и ги ужасиха, и показаха велика магия.
 9. И дадохме на Муса откровение: “Метни своята тояга!” И ето я ­ поглъща онова, с което измамват!
 10. И се установи правдата, и се провали онова, което направиха.
 11. И бяха победени там, и станаха унизени.
 12. А магьосниците паднаха, свеждайки чела до земята в суджуд.
 13. Казаха: “Повярвахме в Господа на световете,
 14. Господа на Муса и Харун!”
 15. Каза Фараонът: “Нима му повярвахте, преди аз да съм ви позволил? Това е лукавство, което вие замислихте в града, за да прогоните от него жителите му.Но ще разберете!
 16. Ще ви отсека ръцете и краката кръстом, после всички ви ще разпъна.”
 17. Казаха: “При нашия Господ ще се завърнем.
 18. Отмъщаваш ни само защото повярвахме в знаменията на нашия Господ, когато дойдоха при нас.Господи наш, изпълни ни с търпение и прибери ни отдадени на Теб!”
 19. А знатните от народа на Фараона казаха: “Нима ще оставиш Муса и народа му да сеят развала по земята и да изоставят теб и твоите богове?” Каза: “Ще избием синовете им и ще пощадим жените им.Ние сме техни господари.”
 20. Каза Муса на своя народ: “Зовете за подкрепа Аллах и търпете! Земята е на Аллах.Дава я Той в наследство на когото пожелае от Своите раби, а краят принадлежи на богобоязливите.”
 21. Казаха: “Бяха ни причинени страдания и преди да дойдеш, и след като дойде при нас.” Каза: “Може вашият Господ да погуби врага ви и да ви стори наследници на земята, за да види как ще постъпите.”
 22. И наказахме хората на Фараона с години [на суша] и с недоимък от плодове, за да се поучат.
 23. И когато добрината идваше при тях, казваха: “Наша е тя!”, а сполетеше ли ги злина, приписваха я на Муса и на онези, които са с него.Ала злочестието им е от Аллах, но повечето от тях не знаят.
 24. И казаха: “Каквото и знамение да ни донесеш, за да ни омагьосаш с него, не ще ти повярваме.”
 25. И им изпратихме потопа и скакалците, и въшките, и жабите, и кръвта ­ очевидни знамения.Но се големееха и бяха престъпни хора.

(Понеже не повярвали на Муса, Всевишният Аллах изпратил на египтяните потоп, а по-късно ­ един подир друг ­ рояци скакалци, въшки, жаби. По-нататък направил така, че при всяко докосване на вода тя се превръщала в кръв. За да престанат тези беди, египтяните се обърнали към пророка Муса, той се помолил на Аллах и бедите секнали, ала хората казали: “О, Муса, ти си бил голям магьосник!” И пак не повярвали.)

 1. Щом наказанието се стовареше върху тях, казваха: “О, Муса, призови ни твоя Господ с онова, което ти е обещал! Ако снемеш от нас наказанието, непременно ще ти повярваме и ще изпратим с теб синовете на Исраил.”
 2. И щом снемахме от тях наказанието за срок, който да достигнат, ето ги ­ нарушават обета!
 3. И им отмъстихме, и ги издавихме в морето за това, че взимаха за лъжа Нашите знамения и бяха нехайни към тях.
 4. И оставихме в наследство на народа, който бе потъпкван, земите и на изток, и на запад, които Ние благословихме.Сбъдна се добрата дума на твоя Господ към синовете на Исраил, защото изтърпяха. И опустошихме онова, което са направили Фараонът и неговият народ, и онова, което са въздигнали.
 5. И преведохме синовете на Исраил през морето, и минаха покрай хора, посветили се на своите идоли.Казаха: “О, Муса, направи ни божество, както те си имат божества!” Каза: “Наистина сте хора невежи.
 6. За тези е погубено онова, което имат и е напразно онова, което вършат.”
 7. Каза: “Нима друг, а не Аллах ще ви търся за бог, след като ви предпочете Той пред народите [тогава]?”
 8. И ви спасихме от хората на Фараона, които ви наложиха най-лошото наказание ­ избиваха синовете ви, а пощадяваха жените ви.В това имаше за вас велико изпитание от вашия Господ.
 9. И определихме за Муса тридесет нощи, и ги допълнихме с още десет.И се изпълни времето, определено от неговия Господ, за четиридесет нощи.Тогава Муса каза на брат си Харун: “Замести ме пред моя народ и поправяй, и не следвай пътя на рушащите!”
 10. И когато Муса дойде за определеното от Нас време, и неговият Господ разговаря с него, рече: “Господи, покажи ми се, да Те погледна!” Рече: “Не ще Ме видиш, ала погледни към Планината! И ако се задържи на мястото си, ще Ме видиш.” А когато неговият Господ се прояви на Планината, Той я срина на прах.И припадна Муса поразен. А когато се опомни, рече: “Пречист си Ти! Разкайвам се пред Теб.Аз съм първият вярващ.”
 11. Каза: “О, Муса, Аз теб избрах над хората чрез Моите послания и Моето Слово.Вземи онова, което ти дарих, и бъди от признателните!”
 12. И му написахме върху скрижалите от всяко нещо поучение и обяснение за всяко нещо.“Придържай се твърдо към тях и повели на своя народ да се придържа към най-прекрасните! Аз ще ви покажа Дома на нечестивците.
 13. От Моите знамения ще отклоня онези, които без право се възгордяват на земята.Каквото и знамение да видят, те не вярват в него. И да видят пътя на разума, не ще го приемат за път. А ако видят пътя на заблудата, ще го приемат за път. Това е, защото взимат за лъжа Нашите знамения и са нехайни към тях.
 14. А които взимат за лъжа Нашите знамения и срещата с отвъдния живот, делата им пропадат.Нима ще им се въздаде за друго освен за онова, което са извършили?”
 15. А после народът на Муса направи от украшенията си образ на телец, който мучи.Не видяха ли, че той не им говори и не ги води по правия път? Приеха го и станаха угнетители.
 16. И когато съжалиха, и разбраха, че са се заблудили, казаха: “Ако нашият Господ не се смили над нас и не ни опрости, ще сме от губещите.”
 17. И когато Муса се завърна разгневен, огорчен при своя народ, каза: “Колко лошо сте постъпили, след като ви оставих! Нима искахте да ускорите повелята на вашия Господ?” И хвърли скрижалите, и сграбчи брат си за главата, и го дръпна към себе си.[Брат му] каза: “О, сине на майка ми, народът ме взе за безсилен и едва не ме уби. Не предизвиквай у враговете злорадство към мен и не ме причислявай към угнетителите!”
 18. Рече [Муса]: “Господи, опрости мен и брат ми, и ни въведи в Твоето милосърдие! Ти си Най-милосърдният от милосърдните.”
 19. Които приеха телеца, ги сполетя гняв от техния Господ и унижение в земния живот.Така наказваме набеждаващите.
 20. А за които вършат злини, после се покаят и повярват, твоят Господ след това е опрощаващ, милосърден.
 21. И когато гневът стихна у Муса, той взе скрижалите.Вписано е в тях напътствие и милост за онези, които се страхуват от своя Господ.

(Израилтяните се разкаяли за това, че се покланяли на телеца и Всевишният Аллах повелил на пророка Муса да доведе избрани от него седемдесет представители на племето, всички заедно да помолят за прошка. Следващото знамение разкрива това събитие.)

 1. И Муса избра от своя народ седемдесет мъже за определеното от Нас време.И когато ги обхвана сътресението, рече: “Господи мой, ако ти пожелаеше, би ги погубил заедно с мен преди. Нима ще ни погубиш заради онова, което извършиха глупците сред нас? То е само Твоето изпитание. Оставяш с него Ти в заблуда когото пожелаеш и напътваш Ти когото пожелаеш. Ти си нашият Покровител, опрости ни, помилвай ни! Ти си Най-добрият от прощаващите.
 2. Пиши ни добрина и в земния живот, и в отвъдния! Ние се завърнахме покаяни при Теб.” Каза [Аллах]: “С Моето мъчение поразявам когото пожелая.Моето милосърдие обхваща всяко нещо ­ ще го пиша на онези, които са богобоязливи и дават милостинята закат, и на онези, които вярват в Нашите знамения,
 3. онези, които следват Пратеника, неграмотния Пророк, когото откриват записан у тях в Тората и Евангелието.Той им повелява одобряваното и ги въздържа от порицаваното, и им разрешава благините, и им възбранява скверностите. И снема бремето и оковите, които са на тях. Които повярват в него и го почитат, и го подкрепят, и следват Светлината, низпослана с него, тези са сполучилите.”

(Всевишният Аллах го назовава “неграмотния пророк”, но макар и неграмотен, той притежавал цялата зрелост на познанието. Това е наистина чудо.

Важно е да се отбележи, че и в Стария, и в Новия завет се подсказва за появата на Мухаммад, мир нему, като последен Пратеник на Аллах. Най-ясното от тези указания се съдържа в Йоан, 1416: “И аз ще поискам от Отца, и Той ще ви даде друг Утешител, да бъде с вас до века.” Гръцката дума параклетос, която се схваща от християните като “Светия Дух”, може да се прочете и като периклютос – гръцкия еквивалент на Мухаммад “Възхваляван”.)

 1. Кажи: “О, хора, аз съм Пратеника на Аллах при всички вас ­ на Онзи, Чието е владението на небесата и на земята.Няма друг бог освен Него. Той съживява и Той умъртвява. Вярвайте в Аллах и в Неговия Пратеник ­ неграмотния Пророк, който вярва в Аллах и в Неговите Слова, и го следвайте, за да сте напътени!”
 2. Има сред народа на Муса и общност, която напътва с [низпосланата] истина и с нея е справедлива.
 3. И ги разделихме [синовете на Исраил] на дванадесет рода-общности.И дадохме на Муса откровение, когато народът му го помоли за вода: “Удари с тоягата си камъка!” И избликнаха дванадесет извора от него. Вече всички хора знаеха мястото си за пиене. И ги засенихме с облака, и спуснахме над тях манната и пъдпъдъците: “Яжте от благата, които ви дарихме!” Не Нас угнетиха, а себе си угнетиха.
 4. И когато им бе речено: “Обитавайте това селище и яжте оттам, откъдето пожелаете, и кажете: “Опрощение!”, и влезте през вратата, кланяйки се, Ние ще ви опростим прегрешенията! И ще надбавим за благодетелните.”
 5. Ала угнетителите подмениха с друго словото, което им бе казано.И пратихме върху тях наказание от небето, защото бяха угнетители.
 6. И ги питай [о, Мухаммад] за селището, което бе край морето ­ как престъпваха в Съботата, как в деня на тяхната Събота рибите им идваха по повърхността, а в ден, когато не празнуват Съботата, не идваха при тях.Така ги изпитахме, защото бяха нечестивци.

(Всевишният Аллах забранил на израилтяните да ловуват в събота и заповядал да почитат този ден. Тогава рибата излизала на повърхността на водата и плувала на воля, а в другите дни не излизала. Това било изпитание от Аллах, ала израилтяните не издържали и започнали да ловят риба и в този ден.)

 1. И когато една група от тях рече: “Защо увещавате народ, който Аллах ще погуби и ще мъчи с тежко мъчение?”, рекоха: “За извинение пред вашия Господ и за да се побоят!”
 2. И когато забравиха какво им бе припомнено, спасихме онези, които възбраняват злото, и сграбчихме със сурово мъчение онези, които угнетяваха, защото бяха нечестивци.
 3. И щом пренебрегнаха онова, което им бе възбранено, им рекохме: “Бъдете маймуни презрени!”
 4. Твоят Господ прогласи, че непременно ще изпраща срещу тях до Деня на възкресението някои, които ще им причиняват най-суровото мъчение.Твоят Господ е бърз в наказанието.Той е опрощаващ, милосърден.
 5. И ги разделихме на общности по земята.Сред тях има и праведници, сред тях има и други освен това. И ги изпитахме с добрините и злините, за да се завърнат.
 6. И остана след тях потомство, което наследи Писанието.Взимат мимолетностите на този свят и казват: “Ще ни се опрости.” И ако пак им дойде подобна мимолетност, взимат я. Не бе ли взет от тях обет в Писанието, че ще казват за Аллах единствено истината? А изучаваха онова, което е в него.Отвъдният дом е най-доброто за онези, които се боят.Нима не проумявате?
 7. А които твърдо се придържат към Писанието и отслужват молитвата ­ Ние не погубваме наградата на подобряващите.
 8. И когато въздигнахме Планината над тях, сякаш е облак, и помислиха, че ще падне отгоре им [рекохме]: “Придържайте се твърдо към онова, което ви дадохме и помнете какво има в него, за да се побоите!”
 9. И когато твоят Господ извади от синовете на Адам, от гърба им, тяхното потомство, и ги накара да засвидетелстват за себе си: “Не съм ли Аз вашият Господ?”, казаха: “Да, свидетели сме.” Да не кажете в Деня на възкресението: “Бяхме нехайни за това!”
 10. Или да не кажете: “Нашите бащи съдружаваха преди, а ние бяхме потомство след тях.Нима ще ни унищожиш заради онова, което провалящите вършеха?”
 11. Така им разясняваме знаменията, за да се завърнат.
 12. И прочети им вестта за онзи, на когото дарихме Нашите знамения, а той се изплъзна от тях.И сатаната го направи свой последовател, и стана той един от заблудените.
 13. А ако пожелаехме, щяхме да го въздигнем с тях.Ала той се привърза към земята и последва страстта си, и е като кучето ­ нахвърлиш ли му се, задъхва се, изплезило език, и оставиш ли го, задъхва се пак.Това е примерът за хората, които взимат за лъжа Нашите знамения. И им разказвай разказите, за да премислят!
 14. Колко лош пример са хората, които взимат за лъжа Нашите знамения и угнетяват себе си!
 15. Когото Аллах напъти, той е на правия път, а когото остави в заблуда, тези са губещите.
 16. Създадохме за Ада много от джиновете и от хората.Имат сърца, с които не схващат, имат очи, с които не виждат, имат уши, с които не чуват. Те са като добитъка, даже са по-заблудени. Те са нехайните.
 17. Аллах има Най-прекрасните имена.Зовете Го с тях и оставете онези, които богохулстват с Неговите имена! Ще им се въздаде за онова, което вършат.
 18. Сред онези, които сме сътворили, има общност напътваща с истината и с нея е справедлива.
 19. А които взимат за лъжа Нашите знамения, ще ги въвлечем в гибел, без да разберат.
 20. Ще им дам отсрочка.Силна е Моята промисъл.
 21. Нима не разсъдиха? ­ Няма никаква лудост у техния другар [Мухаммад].Той е само явен предупредител.
 22. Нима не погледнаха към владението на небесата и на земята, и към нещата, които Аллах е сътворил, и че може срокът им да е наближил? И в кое слово подир това ще повярват?
 23. Когото Аллах оставя в заблуда, за него няма водител.И ги оставя в тяхната престъпност да се лутат.
 24. Питат те за Часа: “Кога ще настъпи?” Кажи: “Знанието за него е само при моя Господ.Само Той ще изяви неговото време. Тегне този [Час] на небесата и на земята. Ще дойде при вас съвсем внезапно. Питат те, сякаш си осведомен за него. Кажи: “Знанието за това е само при моя Господ, ала повечето хора не проумяват.”
 25. Кажи: “Не владея за себе си нито полза, нито вреда, освен ако Аллах не го е пожелал.И ако знаех неведомото, щях да си увелича доброто и нямаше да ме засяга злото. Аз съм само предупредител и благовестител за хора вярващи.
 26. Той е Онзи, Който ви сътвори от един човек и стори от него съпругата му, за да намери при нея спокойствие.И след като я облада, тя понесе лек товар и продължи с него. А когато натежа, двамата призоваха Аллах, своя Господ: “Ако ни дариш читаво дете, ще сме признателни.”
 27. И когато им дари читаво дете, те Му отредиха съдружници в онова, което им е дарил.Всевишен е Аллах над онова, с което Го съдружават!

(От знамението се подразбира, че не Адам и Ева съдружават с Аллах, а тяхното потомство.)

 1. Нима съдружават с Него такива, които нищо не творят, а самите те са сътворени?
 2. И не могат да им помогнат, нито на себе си помагат.
 3. И ако ги зовете към правия път, не ви следват.Едно и също е за вас дали ще ги зовете, или ще мълчите.
 4. Онези, които зовете вместо Аллах, са раби, подобни на вас.Призовете ги, нека ви откликнат, ако говорите истината!
 5. Нима те имат крака, с които ходят, или ръце, с които хващат, или очи, с които виждат, или уши, с които чуват? Кажи: “Призовете вашите съдружници, после ме надхитряйте и не ме изчаквайте!
 6. Моят покровител е Аллах, Който низпосла Книгата.Той покровителства праведниците.
 7. Онези, които зовете вместо Него, не могат да ви помогнат, нито на себе си помагат.”
 8. И ако ги зовеш към правия път, не чуват.И ги виждаш да те гледат, ала не съзират.
 9. Придържай се към снизхождението и повелявай приличието, и страни от невежите!
 10. А ако те изкуси от сатаната изкушение, потърси убежище при Аллах! Той е всечуващ, всезнаещ.
 11. Когато натрапливо видение от сатаната засегне богобоязливите, те си спомнят [за Аллах] и ето ги ­ зрящи!
 12. А [сатаните] въвличат в заблуда своите братя, после не престават.
 13. И не им ли донесеш знамение, казват: “Защо не си го ти създал?” Кажи: “Аз следвам само онова, което ми се разкрива от моя Господ.Това са прозрения от вашия Господ, и напътствие, и милост за хора вярващи.
 14. Когато се чете Коранът, слушайте го и мълчете, за да бъдете помилвани!”
 15. Споменавай своя Господ в душата си със смирение и страх, без гръмки слова сутрин и вечер, и не бъди от нехайните!
 16. [Ангелите,] които са при твоя Господ, не се големеят да Му служат, възхваляват Го и Му се покланят в суджуд.