Quran translations in many languages

Bulgarian Quran

Al-Balad

Меканска. Съдържа 20 знамения.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

 

1. Не! Кълна се в този град [Мека] ­

2. на теб [о, Мухаммад] този град ти беше позволен, ­

3. и в родителя [Адам], и в неговото потомство!

4. Ние сътворихме човека в трудности.

5. Нима смята, че никой не ще го надмогне?

6. Казва: “Пропилях огромно богатство.”

7. Нима смята, че никой не го е видял?

8. Не му ли дадохме Ние две очи

9. и език, и устни,

10. и му посочихме двата пътя,

11. ала той не пое стръмния път.

12. Но откъде да знаеш ти какво е стръмният път? ­

13. Да се освободи роб

14. или да се даде храна в ден на глад

15. на сирак ­ роднина

16. или на окаян клетник.

17. И е от онези, които вярват и взаимно се наставляват за търпение, и взаимно се наставляват за състрадание.

18. Тези са хората на десницата.

19. А които отхвърлят Нашите знамения, те са хората на левицата.

20. Ще бъдат затворени в Огъня.

(Хората на десницата са обитателите на Рая, които получават своите книги на делата в дясната ръка, а хората на левицата са обитателите на Ада, които получават своите книги на делата в лявата ръка.)